Aktualności PAP Samorząd

Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach

sesja xInformuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 24.03.2017 r. tj. piątek o godz. 14:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach odbędzie się sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.

6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.

7.Informacja z funkcjonowania w 2016 roku jednostek organizacyjnych: MGBP, MGOK oraz MGOPS- z informacją o realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. Informacja kierownika Przychodni dla Rodziny w Sukowie oraz dyrektora „Centrum” Sp. z o.o. w Daleszycach o funkcjonowaniu zakładów opieki zdrowotnej.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2017 rok,
 2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata
  2017-2028,
 3. udzielenia pomocy finansowej powiatowi kieleckiemu,
 4. udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi kieleckiemu,
 5. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
 6. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
 7. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Daleszyce dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół ,
 8. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Daleszyce,
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w mieście Daleszyce,
 10. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Daleszyce w 2017 roku,
 11. określenia warunków oraz wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

11. Interpelacje i zapytania.
12. Sprawy różne.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Dziadowicz


Dzisiaj jest: 24 marca 2017 Imieniny: Gabriel, Marek, Gabor

odpady2013

ZIT KOF

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
500+ Informacje, wnioski

500

 

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

tpzd logo

Gimnazjum logo

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Statystyki odwiedzin

10719840