Już za miesiąc wybory sołtysów

Opublikowano: poniedziałek, 28, styczeń 2019 08:13

sołtysSołtysi to reprezentanci społeczności lokalnych i głos mieszkańców wsi. Są również ważnymi partnerami władz samorządu gminnego. Jaki powinien być odpowiedni kandydat na tę funkcję.

Dobry sołtys powinien skutecznie reprezentować sołectwo w gminie i dbać, aby postulaty zebrania wiejskiego znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu gminy i planie jej rozwoju. Powinien współpracować z organizacjami pozarządowymi z terenu nie tylko swojej miejscowości.

- Dobry sołtys musi być także sprawnym organizatorem, społecznikiem który potrafi rozbudzić aktywność lokalnej społeczności, łączyć i motywować mieszkańców do włączania się w sprawy własne sołectwa i całej gminy. – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Sprawne piastowanie tej funkcji powinno doprowadzać do podejmowania inicjatyw, które w istotnej mierze przyczyniają się do rozwoju i modernizacji sołectwa. Sołtys powinien mieć wiedzę, energię, ciekawe pomysły i angażować w ich realizację wiejską społeczność.

Przedstawiciel samorządu wiejskiego powinien słuchać mieszkańców, dostrzegać ich potrzeby, potrafić z nimi rozmawiać i wiedzieć, co mieszkańcom leży na sercu, a także czego oczekują od sprawujących „władzę”, a czego od społeczności wiejskiej.

O czym decyduje sołtys?
— reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
— wpływa na wykorzystanie aktywności mieszkańców służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie,
— zwołuje zebranie wiejskie i w tym celu rozwiesza ogłoszenia o zebraniu wiejskim w miejscu i terminie określonym w statucie sołectwa,
— realizuje uchwały rady miejskiej dotyczące sołectwa, a także umożliwia zapoznanie się z uchwałami rady jak najszerszemu kręgowi mieszkańców sołectwa,
— w zakresie ustalonym przez radę miejską dokonuje poboru podatków rolnego i leśnego jako inkasent organu podatkowego,
— uczestniczy w sesjach rady miejskiej, a także w pracach jej organów bez prawa do głosowania,
— zobowiązany jest brać udział w posiedzeniach komisji rady miejskiej, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa.

Mateusz Fąfara