Zapraszamy do korzystania z usług Punktu Świadczenia Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego

info-radca-prawny-wwwSzanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.),

od dnia 16 marca do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie się odbywać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Obowiązująca procedura udzielania porad prawnych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.:

1) Klient pobiera elektronicznie wniosek o udzielenie porady zdalnej wraz z oświadczeniem ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości lub powiatu (wniosek zawiera określenie oczekiwanej przez klienta formy komunikacji na odległość: telefon, mail, komunikator, viderozmowa lub inny).
2) Klient odsyła e-mailem do powiatu skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku (nie są wymagane papierowe oryginały) lub zostawia w urnie znajdującej się przy punkcie NPP.
3) Powiat w module do rejestracji w ministerialnym systemie ewidencji npp/npo wpisuje informację o terminie i formie udzielenia porady, podając dane kontaktowe do klienta.
4) Prawnik lub doradca obywatelski podejmuje z klientem kontakt w wyznaczonym dniu, godzinie i formie.

Wnioski o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html

oraz ze strony Starostwa Powiatowego w Kielcach:
https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Zmiany-w-udzielaniu-nieodplatnych-porad/idn:7501.html

Dodatkowe informacje oraz umawianie wizyt telefonicznych pod numerem telefony : 041 200 17 85.


Karty informacyjne poradnictwa:

1. Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

2. Nieodpłatna mediacja.

3. Nieodpłatna pomoc prawna.

4. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


Informujemy, że zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 4 listopada 2019 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Daleszyce w celu realizacji przez Powiat zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - w Zespole Szkół Podstawowych w Daleszycach przy ul. Sienkiewicza 11 (stary budynek) został uruchomiony Punkt Świadczenia Nieodpłatnego Poradnictwa Prawnego.

Od początku stycznia, nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, będącej w trudnej sytuacji materialnej. Aby skorzystać z darmowej porady prawnika, wystarczy mieć przy sobie oświadczenie, że nie stać nas na wizytę prywatną. Kobiecie w ciąży taka pomoc przysługuje poza kolejnością. Możliwe jest, że osoba niepełnosprawna, może umówić taka wizytę w miejscu zamieszkania.

Świadczenie usług odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 5 ustawy zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (41) 200 17 85 (Starostwo Powiatowe w Kielcach).


Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
– Stowarzyszenie SURSUM CORDA czynny w dniach:

Poniedziałek w godz. od 13:00 do 17:00,
Wtorek w godz. od 9:00 do 13:00,
Środa w godz. od 10:00 do 14:00,
Czwartek w godz. od 8:00 do 12:00,
Piątek w godz. od 9:00 do 13:00.

Doradca Obywatelski/Mediator Paulina Rak przyjmuje w dniach:

Poniedziałek w godz. od 13:00 do 17:00,
Wtorek w godz. od 9:00 do 13:00,
Środa w godz. od 10:00 do 14:00,
Czwartek w godz. od 8:00 do 12:00,
Piątek w godz. od 9:00 do 13:00.

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach: 572-507-686.


Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 ustawy).

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście (np. obłożnie chorych) powyższa regulacja umożliwi świadczenie usług w ich aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty domowej.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na obszarze powiatu. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę, o której mowa w art. 8a ust. 1.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4. Nieodpłatną mediację, lub
5. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

Poradnictwo, które obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierza do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu. W razie potrzeby, sporządza się wspólnie z osobą uprawnioną plan działania i wspomaga jego realizacje. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje między innymi porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego wchodzi również nieodpłatna mediacja.

FORMA ŚWIADCZENIA POMOCY NA ODLEGŁOŚĆ:

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się. Celem tej regulacji jest dotarcie z pomocą do grup z ograniczoną możliwością kontaktu z udzielającymi porad w punktach. Takim uprawnionym usługi poradnicze, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu i za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem (art. 8 ust. 8 ustawy).

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście (np. obłożnie chorych) powyższa regulacja umożliwi świadczenie usług w ich aktualnym miejscu pobytu, w tym w ramach wizyty domowej.

W przypadku osób doświadczających trudności w komunikowaniu, przepis daje możliwość zorganizowania wizyty w miejscu do tego dostosowanym, czyli przykładowo w takim miejscu urzędu gminy lub powiatu, które zostało wyposażone w odpowiedni sprzęt wspierający porozumienie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Ponadto daje podstawę do umówienia osoby uprawnionej w innej lokalizacji, gdzie będzie w razie potrzeby możliwość zaangażowania osoby wspierającej, np. tłumacza języka migowego. Niekiedy najbardziej dogodną formą świadczenia pomocy tej grupie osób będą środki porozumiewania się na odległość, ze względu na posiadanie w domu odpowiedniego sprzętu wspomagającego połączonego z komputerem.

Wybór formy świadczenia usług z ustawy każdorazowo będzie zależeć od indywidualnych potrzeb uprawnionego.

Nieodpłatna mediacja:

Zgodnie z art. 4a ust. 4 ustawy z darmowej mediacji może skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa), „dążąca do polubownego rozwiązania sporu”, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji (osobą uprawnioną) jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy). Druga strona sporu, jeśli jest zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać kryteriów do skorzystania NPP lub NPO, które nie mają zastosowania do osób prawnych. Żadna ze stron sporu nie musi być mieszkańcem danego powiatu. Nieodpłatna mediacja, będąca częścią NPP i NPO, podobnie jak te usługi, jest świadczona w wybranym punkcie w Polsce. Nie obowiązuje właściwość terytorialna według miejsca zamieszkania. Niewątpliwie w niektórych rodzajach spraw osoby uprawnione będą wolały zgłosić się na mediację w miejsce oddalone od miejsca zamieszkania, w których będą miały większe poczucie anonimowości i dyskrecji. Sprawy, które są już na drodze sądowej, również mogą być objęte nieodpłatną mediacją do momentu i pod warunkiem, że sąd jeszcze nie wydał postanowienia o skierowaniu stron do mediacji w tej konkretnej 6 sprawie. W takim wypadku, zgodnie z art. 4a ust. 2 pkt 1 ustawy, strony nie mogą już skorzystać z nieodpłatnej mediacji, choć oczywiście nadal mogą skorzystać z mediacji sądowej lub samodzielnie zgłosić się do mediatora świadczącego usługi rynkowe.

Usługi z zakresu nieodpłatnej mediacji, o których mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1-3 oraz 5 ustawy są świadczone przez każdą osobę niebędącą mediatorem, a dyżurującą w punkcie NPP i NPO (art. 4a ust. 8). Zatem osoby uprawnione od 2020 roku w każdym punkcie powinny uzyskać informację na temat możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających, jak również wsparcia w działaniach mających na celu przystąpienie do mediacji (przygotowanie projektu umowy czy wniosku o mediację; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, czy też udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem). Natomiast do przeprowadzenia właściwej mediacji w formie wspólnych lub tzw. wahadłowych, tj. z każdą ze stron z osobna, o których mowa w art. 4a ust.1 pkt. 4 ustawy, upoważniony jest wyłącznie mediator.

Edukacja Prawna:

Jaki będzie zakres i formy edukacji prawnej?

Zakres tematyczny edukacji powinien być ściśle związany z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (art. 11 ust. 7 zdanie drugie).

Edukacja prawna może być prowadzona w różnych formach:
• informatorów i poradników,
• otwartych wykładów i warsztatów,
• rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych (art. 3b ust. 2).

Kto może prowadzić edukacją prawną?

Organizacji pozarządowej, która zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie umowy zawartej z powiatem, powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej (art. 11 ust. 7 ustawy zdanie drugie). Wykonanie zadań z zakresu edukacji prawnej będzie podlegać kontroli starosty, podobnie jak inne zadania powierzone umową (art. 11 ust. 8).

Świadczenie usług odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 5 ustawy zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu:
(41) 200 17 85 (Starostwo Powiatowe w Kielcach)

WAŻNE:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.


Aktualny harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kieleckiego obowiązujący od dnia 1 stycznia 2020 roku. (ORA, OIRP)

1. Starostwo Powiatowe w Kielcach

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
czynny w dniach:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 7:00 do 11:00

Adwokat Magdalena Grzybowska przyjmuje w dniu:
poniedziałek w godz. od 7:00 do 11:00,

Adwokat Weronika Trela przyjmuje w dniu:
 piątek w godz. od 7:00 do 11:00,

Radca Prawny Przemysław Ząbek przyjmuje w dniach:
 wtorek w godz. od 7:00 do 11:00,
 środa w godz. od 7:00 do 11:00,
 czwartek w godz. od 7:00 do 11:00,

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kielcach : (41) 200 15 72

2. Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
czynny w dniach:
poniedziałek w godz. od 12:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godz. od 9:00 do 13:00

Adwokat Małgorzata Angielska - Ślusarska przyjmuje w dniu:
wtorek w godz. od 9:00 do 13:00,

Adwokat Urszula Wójcik przyjmuje w dniu:
środa w godz. od 9:00 do 13:00,

Adwokat Jagoda Molik przyjmuje w dniu:
 czwartek w godz. od 9:00 do 13:00,

Radca Prawny Arkadiusz Zapała przyjmuje w dniach:
poniedziałek w godz. od 12:00 do 16:00,
piątek w godz. od 9:00 do 13:00,

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
z siedzibą
w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku: (41) 354-32-73 wew. 308

3. Szkoła Podstawowa w Mniowie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
czynny w dniach:
poniedziałek, środa, piątek w godz. od 8:00 do 12:00,
wtorek, czwartek w godz. od 12:00 do 16:00

Adwokat Tomasz Surdej przyjmuje w dniu:
wtorek w godz. od 12:00 do 16:00,

Adwokat Katarzyna Filipczak przyjmuje w dniu:
czwartek w godz. od 12:00 do 16:00,

Adwokat Anna Wierzchowska przyjmuje w dniu:
środa w godz. od 8:00 do 12:00,

Radca Prawny Urszula Śreniawska – Lewicka przyjmuje w dniach:
poniedziałek w godz. od 8:00 do 12:00,
piątek w godz. od 8:00 do 12:00,

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
z siedzibą w Szkole Podstawowej w Mniowie: (41) 373 70 18

4. Urząd Gminy w Łopusznie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
czynny w dniach:
od poniedziałku do piątku w godz. od 12:00 do 16:00

Adwokat Aleksandra Kolman przyjmuje w dniu:
poniedziałek w godz. od 12:00 do 16:00,

Adwokat Krzysztof Król przyjmuje w dniu:
piątek w godz. od 12:00 do 16:00,

Radca Prawny Adrianna Wilczkowska przyjmuje w dniach:
wtorek w godz. od 12:00 do 16:00,
środa w godz. od 12:00 do 16:00,
czwartek w godz. od 12:00 do 16:00,

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
z siedzibą
w Urzędzie Gminy w Łopusznie: (41) 391 40 01 wew. 31


Aktualny harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r., w których udzielanie porad zostało powierzone Stowarzyszeniu SURSUM CORDA - obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku.

1. Starostwo Powiatowe w Kielcach

Punkt Nieodpłatnej Poradnictwa Obywatelskiego – Stowarzyszenie SURSUM CORDA czynny w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 11:15 do 15:15,

Doradca Obywatelski, Adwokat, Mediator Małgorzata Kołodziejczyk - Lisowska
przyjmuje w dniach:
poniedziałek w godz. od 11:15 do 15:15,
wtorek w godz. od 11:15 do 15:15,
środa w godz. od 11:15 do 15:15,
czwartek w godz. od 11:15 do 15:15,
piątek w godz. od 11:15 do 15:15

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kielcach : (41) 200 15 72

2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Daleszycach

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego – Stowarzyszenie SURSUM CORDA czynny w dniach:
poniedziałek w godz. od 13:00 do 17:00,
wtorek w godz. od 9:00 do 13:00,
środa w godz. od 10:00 do 14:00,
czwartek w godz. od 8:00 do 12:00 ,
piątek w godz. od 9:00 do 13:00.

Doradca Obywatelski/Mediator Paulina Rak przyjmuje w dniach:
poniedziałek w godz. od 13:00 do 17:00,
wtorek w godz. od 9:00 do 13:00,
środa w godz. od 10:00 do 14:00,
czwartek w godz. od 8:00 do 12:00,
piątek w godz. od 9:00 do 13:00.

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach : 572-507-686

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – Stowarzyszenie SURSUM CORDA
czynny w dniach:
poniedziałek, wtorek w godz. od 9:00 do 13:00 ,
środa, czwartek, w godz. od 11:00 do 15:00,
piątek w godz. od 12:00 do 16:00.

Radca Prawny Katarzyna Piast przyjmuje w dniach:
poniedziałek w godz. od 9:00 do 13:00,
wtorek w godz. od 9:00 do 13:00,
czwartek w godz. od 11:00 do 15:00,
piątek w godz. od 12:00 do 16:00

Adwokat Patrycja Gutowska - Kochanowska przyjmuje w dniu:
środa w godz. od 11:00 do 15:00

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
z siedzibą Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Masłowie: (41) 311-08-70

4. Urząd Miasta i Gminy w Łagowie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – Stowarzyszenie SURSUM CORDA
punkt czynny w dniach:
poniedziałek w godz. od 12:00 do 16:00,
wtorek, środę, czwartek, piątek w godz. od 8:00 do 12:00

Adwokat Adw. Katarzyna Gierek przyjmuje w dniu:
poniedziałek w godz. od 12:00 do 16:00,
wtorek w godz. od 8:00 do 12:00

Adwokat Adw. Karolina Bronkowska przyjmuje w dniach:
środa w godz. od 8:00 do 12:00,

Adwokat Małgorzata Skuza - Pięta przyjmuje w dniach:
czwartek w godz. od 8:00 do 12:00,
piątek w godz. od 8:00 do 12:00,

Telefon do punktu świadczenia Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie: (41) 343 70 54


Lista jednostek nieodpłatnego specjalistycznego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu kieleckiego:

Lp.

Nazwa Jednostki i zadania

Adres

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,
tel. 41 200-17-01
,
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dyrektor PCPR:Anna Bielna.

PCPR realizuje działania pomocowe na rzecz osób w kryzysie oraz trudnych sytuacjach życiowych dotyczących m.in.: przemocy, konfliktów, problemów opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, trudności w funkcjonowaniu społecznym.

W PCPR świadczone jest następujące poradnictwo;

Poradnictwo prawne:
I-wsze poniedziałki w m-cu: w godz. 7.30 - 11.30
Wtorki: od godz. 8.00-14.00

Poradnictwo psychologiczne:
Poniedziałki: w godz. 17.00-19.30
Piątki: w godz. 15.00-18.30

Poradnictwo pedagogiczne:
I-wsze poniedziałki w m-cu: w godz. 15.15-17.15

Poradnictwo mediacyjne:
I-wsze poniedziałki w m-cu, w godz. 15.15-17.15

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa specjalistycznego proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź osobisty z pracownikiem PCPR w celu ustalenia terminu spotkania.

Starostwo Powiatowe
ul. Wrzosowa 44,
25-211 Kielce
tel. 41 200-17-01

2.

Centrum dla Rodzin – Punkt konsultacyjno-doradczy w Kielcach
tel. 600-286-695

Punkt konsultacyjno-doradczy funkcjonuje w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach Projektu „Myśląc o rodzinie”.

W Punkcie prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne dla pieczy zastępczej oraz rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgłoszonych z następujących gmin: Łopuszno, Masłów, Górno.

Centrum dla Rodzin
Punkt konsultacyjno-doradczy w Kielcach
ul. Okrzei 18 ,25-525 Kielce
tel. 600-286-695

3.

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej
Ul. Białe Zagłębie 1 26-060 Chęciny
tel. 41 315-10-54

W PK realizowane jest wsparcie specjalistów dla osób/rodzin będących w kryzysie oraz innych trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między innymi: przemocy, problemów opiekuńczo wychowawczych, konfliktów, trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym.

Grafik dyżurów obejmuje:

Poradnictwo prawne:
III-cie wtorki w miesiącu w godz. 13.00-15.00

Poradnictwo psychologiczne:
IV-te wtorki w miesiącu w godz. 15.00-17.00

Poradnictwo pedagogiczne:
IV-te wtorki w miesiącu, w godz.: 15.00-17.00

Poradnictwo mediacyjne:
III-cie wtorki w miesiącu, w godz.: 15.00-17.00

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa specjalistycznego proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź osobisty z pracownikiem OPS w celu ustalenia terminu spotkania.

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Białe Zagłębie 1, 26-060 Chęciny
tel. 41 315-10-54

4.

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica
tel. 41 301-40-41

W PK realizowane jest wsparcie specjalistów dla osób/rodzin będących w kryzysie oraz innych trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między innymi: przemocy, problemów opiekuńczo-wychowawczych, konfliktów, trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym.

Grafik dyżurów obejmuje:

Poradnictwo prawne:
II-gie czwartki w miesiącu w godz. 9.00-11.00

Poradnictwo psychologiczne:
I-wsze czwartki w miesiącu, w godz. 15.00-17.00

Poradnictwo pedagogiczne:
II-gie czwartki w miesiącu, w godz.: 15.00-17.00

Poradnictwo mediacyjne:
II-gie czwartki w miesiącu, w godz.: 15.00-17.00

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa specjalistycznego proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź osobisty              z pracownikiem MGOPS w celu ustalenia terminu spotkania.

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica
tel. 41 301-40-41

5.

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej
Ul. Sienkiewicza 11b 26-021 Daleszyce
tel. 41 307-24-78

(PK mieści się w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II)

W PK realizowane jest wsparcie specjalistówdla osób/rodzin będących w kryzysie oraz innych trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między innymi: przemocy, problemów opiekuńczo wychowawczych, konfliktów, trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym.

Grafik dyżurów obejmuje:

Poradnictwo prawne:
IV-te poniedziałki w miesiącu, w godz. 9.00-11.00

Poradnictwo psychologiczne:
I-wsze piątki w miesiącu, w godz. 15.00-17.00

Poradnictwo pedagogiczne:
I-wsze piątki w miesiącu, w godz.: 15.00-17.00

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa specjalistycznego proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź osobisty z pracownikiem OPS w celu ustalenia terminu spotkania.

 

6.

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno,
tel. 41 391-42-82

W PK realizowane jest wsparcie specjalistów dla osób/rodzin będących w kryzysie oraz innych trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między innymi: przemocy, problemów opiekuńczo-wychowawczych, konfliktów, trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym.

Grafik dyżurów obejmuje:

Poradnictwo psychologiczne:
III-cie środy w miesiącu, w godz. 16.00-18.00

Poradnictwo pedagogiczne:
III-cie środy w miesiącu, w godz.: 16.00-18.00

Poradnictwo mediacyjne:
IV-te środy w miesiącu, w godz.: 16.00-18.00

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa specjalistycznego proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź osobisty z pracownikiem GOPS w celu ustalenia terminu spotkania.

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno,
tel. 41 391-42-82

7.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
Rafał Szyba, piętro 2, p. 261
tel. 41  200 12 80

Zakres działania:
-zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
-składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.
-występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
- współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
-wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
-przekazywanie na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej.
-wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

Czas pracy:
poniedziałek 11.00 - 19.00,
wtorek - piątek 7.15 - 15.15

Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 2, p. 261
tel. 41  200 12 80

8.

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
czynny w dniach:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,  piątek w godz. od 7 00 do  1100

Adwokat  Magdalena Grzybowska przyjmuje w dniu: poniedziałek w godz. od 7 00  do 1100,

Adwokat  Weronika Trela przyjmuje w dniu: piątek w godz. od 7 00  do 1100,

Radca Prawny Przemysław Ząbek przyjmuje w dniach:  

 wtorek w godz. od 7 00  do 11 00,

 środa  w godz. od 7 00  do 11 00

 czwartek w godz. od 7 00  do 1100,

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kielcach : (41) 200 15 72

 

Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
czynny w dniach:

poniedziałek w godz. od 1200 do1600
od wtorku  do piątku w godz. od  900do 1300

Adwokat Małgorzata Angielska - Ślusarska  przyjmuje w dniu: wtorek w godz. od 900 do 1300,

Adwokat Urszula Wójcik przyjmuje w dniu: środa w godz. od  900 do 1300

Adwokat Jagoda Molik przyjmuje w dniu: czwartek w godz. od  900 do 1300,

Radca Prawny Arkadiusz Zapała  przyjmuje w dniach: poniedziałek w godz. od 1200  do 1600, piątek w godz. od  900 do 1300  ,

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku:  (41)  354-32-73 wew. 308


Szkoła Podstawowa w Mniowie
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
czynny w dniach:

poniedziałek, środa, piątek w godz. od 800  do 1200,
wtorek, czwartek w godz. od 1200  do 1600

Adwokat  Tomasz Surdej przyjmuje w dniu: wtorek w godz. od 12 00 do 1600,

Adwokat  Katarzyna Filipczak przyjmuje w dniu: czwartek w godz. od 12 00 do 1600,

Adwokat Anna Wierzchowska przyjmuje w dniu: środa w godz. od 8 00  do 1200,

Radca Prawny Urszula Śreniawska – Lewicka przyjmuje w dniach: poniedziałek w godz. od 8 00 do 1200,
piątek w godz. od 8 00  do 1200,

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą  w Szkole Podstawowej w Mniowie:  (41)  373 70 18


Urząd Gminy w Łopusznie
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
czynny w dniach:

od poniedziałku do piątku w godz. od 12 00 do 160

Adwokat  Aleksandra Kolman przyjmuje w  dniu: poniedziałek w godz. od 12 00 do 1600,

Adwokat  Krzysztof Król przyjmuje w dniu: piątek w godz. od 12 00 do 1600,

Radca Prawny Adrianna Wilczkowska przyjmuje  w dniach:
wtorek w godz. od 12 00 do 1600,
środa w godz. od 12 00 do  1600,
czwartek w godz. od 12 00 do 1600,

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą  w Urzędzie Gminy w Łopusznie:  (41)  391 40 01 wew. 31


Starostwo Powiatowe w Kielcach
Punkt Nieodpłatnej Poradnictwa Obywatelskiego – Stowarzyszenie SURSUM CORDA czynny w dniach:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 1115  do1515,

Doradca Obywatelski, Adwokat, Mediator Małgorzata Kołodziejczyk - Lisowska przyjmuje w dniach:
poniedziałek w godz. od 1115 do 1515 ,
wtorek w godz. od 1115 do 1515,
środa w godz. od 1115 do 1515,
czwartek w godz. od 1115 do 1515,
piątek w godz. od 1115 do 1515

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kielcach : (41) 200 15 72


Zespół Szkolno – Przedszkolny w Daleszycach

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego – Stowarzyszenie SURSUM CORDA czynny w dniach:

 poniedziałek w godz. od 1300 do 1700,
wtorek w godz. od 900 do 1300
środa w godz. od 1000 do 1400,

czwartek  w godz. od 800 do 1200 ,
piątek  w godz. od 900 do 1300     

Doradca Obywatelski/Mediator Paulina Rak przyjmuje w dniach:
poniedziałek w godz. od 1300 do 1700,
wtorek w godz. od 900 do 1300 ,

środa w godz. od 1000 do 1400,
czwartek  w godz. od 800 do 1200 ,
piątek  w godz. od 900 do 1300    

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach
: 572-507-686


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – Stowarzyszenie SURSUM CORDA czynny w dniach:

poniedziałek, wtorek  w  godz. od 900  do 1300 ,
środa, czwartek,  w  godz. od 1100  do 1500,
piątek  w  godz. od 1200   do 1600

Radca Prawny Katarzyna Piast przyjmuje w dniach:
poniedziałek w  godz. od 900  do 1300,
wtorek w  godz. od 900  do 1300,
czwartek w  godz. od 1100  do 1500,
piątek w  godz. od 1200   do 1600

Adwokat Patrycja Gutowska - Kochanowska przyjmuje w dniu:
środa w  godz. od 1100  do 1500

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą Gminnym Ośrodku     Pomocy Społecznej w Masłowie: (41)311-08-70


Urząd Miasta i Gminy w Łagowie
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – Stowarzyszenie SURSUM CORDA
punkt czynny w dniach:

 poniedziałek w godz. od 12 00  do 1600,
wtorek, środę, czwartek, piątek w  godz. od 800 do 1200

Adwokat Adw. Katarzyna Gierek przyjmuje w dniu:
poniedziałek w godz. od 12 00  do 1600 ,
wtorek w  godz. od 800 do 1200

Adwokat Adw. Karolina Bronkowska przyjmuje w dniach:
środa w  godz. od 800 do 1200  ,

Adwokat Małgorzata Skuza - Pięta przyjmuje w dniach:
czwartek w  godz. od 800 do 1200,
piątek w  godz. od 800 do 1200,

Telefon do punktu świadczenia Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie:  (41)  343 70 54

 

Lp.

Nazwa Jednostki i zadania

Adres

1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce,

tel. 41 200-17-01,

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dyrektor PCPR:

Anna Bielna.

PCPR realizuje działania pomocowe na rzecz osób w kryzysie oraz trudnych sytuacjach życiowych dotyczących m.in.: przemocy, konfliktów, problemów

opiekuńczo-wychowawczych z

dziećmi i młodzieżą, trudności w funkcjonowaniu społecznym.

W PCPR świadczone jest następujące poradnictwo;

Poradnictwo prawne:

I-wsze poniedziałki w m-cu: w godz. 7.30 - 11.30

Wtorki:

od godz. 8.00-14.00

 

Poradnictwo psychologiczne:

Poniedziałki:

 w godz. 17.00-19.30

Piątki:

w godz. 15.00-18.30

 

Poradnictwo pedagogiczne:

I-wsze poniedziałki w m-cu: w godz. 15.15-17.15

 

Poradnictwo mediacyjne:

I-wsze poniedziałki w m-cu,

w godz. 15.15-17.15

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa specjalistycznego proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź osobisty z pracownikiem PCPR

w celu ustalenia terminu spotkania.

 

Starostwo Powiatowe

ul. Wrzosowa 44,

 25-211 Kielce

tel. 41 200-17-01

2.

Centrum dla Rodzin –

Punkt konsultacyjno-doradczy

w Kielcach

tel. 600-286-695

 

Punkt konsultacyjno-doradczy

funkcjonuje w strukturze

Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Kielcach w ramach

Projektu „Myśląc o rodzinie”.

W Punkcie prowadzone jest poradnictwo specjalistyczne dla pieczy zastępczej oraz rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgłoszonych z następujących gmin:

Łopuszno, Masłów, Górno.

Centrum dla Rodzin

Punkt konsultacyjno-doradczy w Kielcach

ul. Okrzei 18 ,25-525 Kielce

tel. 600-286-695

3.

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej

Ul. Białe Zagłębie 1 26-060 Chęciny

tel. 41 315-10-54

W PK realizowane jest wsparcie

specjalistów dla

osób/rodzin będących w kryzysie oraz innych trudnych

sytuacjach życiowych dotyczących między innymi:

przemocy, problemów opiekuńczo wychowawczych, konfliktów, trudności w codziennym funkcjonowaniu

społecznym.

Grafik dyżurów obejmuje:

Poradnictwo prawne:

III-cie wtorki w miesiącu

 w godz. 13.00-15.00

Poradnictwo psychologiczne:

IV-te wtorki w miesiącu

w godz. 15.00-17.00

Poradnictwo pedagogiczne:

IV-te wtorki w miesiącu,

 w godz.: 15.00-17.00

Poradnictwo mediacyjne:

III-cie wtorki w miesiącu,

w godz.: 15.00-17.00

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa specjalistycznego proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź osobisty z pracownikiem OPS w celu ustalenia terminu spotkania.

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Białe Zagłębie 1

26-060 Chęciny

tel. 41 315-10-54

4.

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica

 tel. 41 301-40-41

W PK realizowane jest wsparcie specjalistów

dla osób/rodzin będących w kryzysie oraz innych trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między innymi: przemocy, problemów opiekuńczo-wychowawczych,

konfliktów, trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym.

 

Grafik dyżurów obejmuje:

Poradnictwo prawne:

 

II-gie czwartki w miesiącu

 w godz. 9.00-11.00

 

Poradnictwo psychologiczne:

 

I-wsze czwartki w miesiącu

 w godz. 15.00-17.00

 

Poradnictwo pedagogiczne:

 

II-gie czwartki w miesiącu,

w godz.: 15.00-17.00

 

Poradnictwo mediacyjne:

 

II-gie czwartki w miesiącu,

w godz.: 15.00-17.00

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa specjalistycznego proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź osobisty              z pracownikiem MGOPS w celu ustalenia terminu spotkania.

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kielecka 38

26-026 Morawica

tel. 41 301-40-41

5.

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej

Ul. Sienkiewicza 11b 26-021 Daleszyce

tel. 41 307-24-78

(PK mieści się w budynku Gimnazjum im. Jana Pawła II)

W PK realizowane jest wsparcie specjalistów

dla osób/rodzin będących w kryzysie oraz innych

trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między

innymi: przemocy, problemów opiekuńczo-

wychowawczych, konfliktów, trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym.

 

Grafik dyżurów obejmuje:

Poradnictwo prawne:

 

IV-te poniedziałki w miesiącu

w godz. 9.00-11.00

 

Poradnictwo psychologiczne:

I-wsze piątki w miesiącu

w godz. 15.00-17.00

 

 

Poradnictwo pedagogiczne:

 

I-wsze piątki w miesiącu,

w godz.: 15.00-17.00

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa specjalistycznego proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź osobisty z pracownikiem OPS w celu ustalenia terminu spotkania.

 

6.

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno,

tel. 41 391-42-82

W PK realizowane jest wsparcie specjalistów dla

osób/rodzin będących w kryzysie oraz innych trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między innymi: przemocy, problemów opiekuńczo-wychowawczych,

konfliktów, trudności w codziennym funkcjonowaniu społecznym.

 

Grafik dyżurów obejmuje:

Poradnictwo psychologiczne:

 

III-cie środy w miesiącu

 w godz. 16.00-18.00

 

Poradnictwo pedagogiczne:

 

III-cie środy w miesiącu,

w godz.: 16.00-18.00

 

Poradnictwo mediacyjne:

 

IV-te środy w miesiącu,

w godz.: 16.00-18.00

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem

z poradnictwa specjalistycznego proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny bądź osobisty z pracownikiem GOPS w celu ustalenia terminu spotkania.

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno,

tel. 41 391-42-82

7.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:

Rafał Szyba

piętro 2, p. 261

tel.   41  200 12 80

 

 

Zakres działania:

-zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.

-składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów.

 -występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

 - współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.

  -wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

-przekazywanie na bieżąco delegaturom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosków i sygnalizowanie problemów dotyczących ochrony konsumentów, które wymagają podjęcia działań na szczeblach administracji rządowej.

 -wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub w przepisach odrębnych.

Czas pracy:

poniedziałek 11.00 - 19.00,

wtorek - piątek 7.15 - 15.15

 

 

Starostwo Powiatowe w Kielcach

ul. Wrzosowa 44,

25-211 Kielce,

piętro 2, p. 261

tel.   41  200 12 80

8.

Starostwo Powiatowe w Kielcach

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

czynny w dniach:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,  piątek

w godz. od 7 00 do  1100

Adwokat  Magdalena Grzybowska przyjmuje

w dniu:

poniedziałek w godz. od 7 00  do 1100,

Adwokat  Weronika Trela przyjmuje w dniu:

 piątek w godz. od 7 00  do 1100,

Radca Prawny Przemysław Ząbek przyjmuje

w dniach:  

 wtorek w godz. od 7 00  do 11 00,

 środa  w godz. od 7 00  do 11 00

 czwartek w godz. od 7 00  do 1100,

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą w Starostwie Powiatowym                 

w Kielcach : (41) 200 15 72

 

Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

czynny w dniach:

poniedziałek w godz. od 1200 do1600

od wtorku  do piątku w godz. od  900do 1300
Adwokat Małgorzata Angielska - Ślusarska  przyjmuje w dniu:

wtorek   w godz. od 900 do 1300,

Adwokat Urszula Wójcik przyjmuje w dniu:

środa w godz. od  900 do 1300

Adwokat Jagoda Molik przyjmuje w dniu:

 czwartek w godz. od  900 do 1300,

Radca Prawny Arkadiusz Zapała  przyjmuje

w dniach:     

poniedziałek w godz. od 1200  do 1600,

piątek w godz. od  900 do 1300  ,

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku:  (41)  354-32-73 wew. 308

Szkoła Podstawowa w Mniowie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

czynny w dniach:

 poniedziałek, środa, piątek w godz. od 800  do 1200,

 wtorek, czwartek w godz. od 1200  do 1600

 Adwokat  Tomasz Surdej przyjmuje w dniu:

wtorek w godz. od 12 00 do 1600,

 Adwokat  Katarzyna Filipczak przyjmuje w dniu:

 czwartek w godz. od 12 00 do 1600,

 Adwokat Anna Wierzchowska przyjmuje w dniu:

 środa w godz. od 8 00  do 1200,

Radca Prawny Urszula Śreniawska – Lewicka przyjmuje w dniach:     

poniedziałek w godz. od 8 00   do 1200,

-piątek w godz. od 8 00  do 1200,

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą  w Szkole Podstawowej w Mniowie:  (41)  373 70 18

Urząd Gminy w Łopusznie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

czynny w dniach:

 od poniedziałku do piątku w godz. od 12 00 do 160

Adwokat  Aleksandra Kolman przyjmuje w  dniu:

 poniedziałek w godz. od 12 00 do 1600,

Adwokat  Krzysztof Król przyjmuje w dniu:

piątek w godz. od 12 00 do 1600,

 Radca Prawny Adrianna Wilczkowska przyjmuje  w dniach:     

 wtorek w godz. od 12 00 do 1600,

 środa w godz. od 12 00 do  1600,

 czwartek w godz. od 12 00 do 1600,

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą  w Urzędzie Gminy w Łopusznie:  (41)  391 40 01 wew. 31

Starostwo Powiatowe w Kielcach

Punkt Nieodpłatnej Poradnictwa Obywatelskiego – Stowarzyszenie SURSUM CORDA czynny

w dniach:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 1115  do1515,

Doradca Obywatelski, Adwokat, Mediator Małgorzata Kołodziejczyk - Lisowska
przyjmuje w dniach:

poniedziałek w godz. od 1115 do 1515 ,

wtorek w godz. od 1115 do 1515,

środa w godz. od 1115 do 1515,

czwartek w godz. od 1115 do 1515,

piątek w godz. od 1115 do 1515

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą w Starostwie Powiatowym                 

w Kielcach : (41) 200 15 72

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Daleszycach

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego – Stowarzyszenie SURSUM CORDA czynny w dniach:

 poniedziałek w godz. od 1300 do 1700,                 

 wtorek w godz. od 900 do 1300 ,

  środa w godz. od 1000 do 1400,

  czwartek  w godz. od 800 do 1200 ,

  piątek  w godz. od 900 do 1300     

Doradca Obywatelski/Mediator Paulina Rak przyjmuje w dniach:

poniedziałek w godz. od 1300 do 1700,                 

 wtorek w godz. od 900 do 1300 ,

 środa w godz. od 1000 do 1400,

  czwartek  w godz. od 800 do 1200 ,

   piątek  w godz. od 900 do 1300    

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – Stowarzyszenie SURSUM CORDA

czynny w dniach:

 poniedziałek, wtorek  w  godz. od 900  do 1300 ,

 środa, czwartek,  w  godz. od 1100  do 1500,

 piątek  w  godz. od 1200   do 1600

Radca Prawny Katarzyna Piast przyjmuje w dniach:

poniedziałek w  godz. od 900  do 1300,

wtorek w  godz. od 900  do 1300,

czwartek w  godz. od 1100  do 1500,

piątek w  godz. od 1200   do 1600

Adwokat Patrycja Gutowska - Kochanowska przyjmuje w dniu:

środa w  godz. od 1100  do 1500

Telefon do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą Gminnym Ośrodku      Pomocy Społecznej w Masłowie:  (41) 311-08-70

Urząd Miasta i Gminy w Łagowie

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – Stowarzyszenie SURSUM CORDA

punkt czynny w dniach:

 poniedziałek w godz. od 12 00  do 1600,

 wtorek, środę, czwartek, piątek w  godz. od 800 do 1200

Adwokat Adw. Katarzyna Gierek przyjmuje w dniu:

poniedziałek w godz. od 12 00  do 1600 ,

wtorek w  godz. od 800 do 1200

Adwokat Adw. Karolina Bronkowska przyjmuje w dniach:

środa w  godz. od 800 do 1200  ,

Adwokat Małgorzata Skuza - Pięta przyjmuje w dniach:

czwartek w  godz. od 800 do 1200,

piątek w  godz. od 800 do 1200,

Telefon do punktu świadczenia Punkt świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie:  (41)  343 70 54

 

 

 


Dzisiaj jest: 28 marca 2020 Imieniny: Aniela, Sykstus, Joanna

wybory-prezydenta-logo

odpady-nowe-konto.jpg

odpady2013

info-radca-prawny-www

aplikacja-blisko-baner

esesja logokielce-raj-dla-dzieci-logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

11969845