Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Daleszycach

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.04.2020 r. tj. środa o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach (w trybie zdalnym) odbędzie się sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2020-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2020 rok,
c) zmian Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce,
d) ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
e) zmiany Uchwały Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Daleszyce,
f) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
g) ustalenia dopłat dla taryfowych odbiorców usług za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.
h) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Daleszyce na lata 2019-2025”,
i) zakazu podlewania ogródków przydomowych i terenów zielonych w okresie letnim na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
j) pomnika przyrody,
k) ustanowienia pomników przyrody,
l) zmiany Uchwały Nr XIII/95/2015 z dnia 30 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Daleszyce,
m) zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. płk. Mariana Sołtysiaka „Barabasza” w Daleszycach poprzez zmianę jej siedziby,
n) zmiany uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego w Daleszycach,
o) zmiany uchwały w sprawie zmiany adresu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Daleszycach,
p) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie.

5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Rafał Siwonia

1.                  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.                  Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3.                  Przyjęcie porządku obrad.

4.                  Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.

5.                  Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.

6.                  Komunikaty Przewodniczącego Rady.

7.                  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018”.

8.                  Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce „Raportu o stanie gminy
za 2018 rok”.

9.                  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2019-2028,

c) części zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce,

d) uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Daleszyce (Aktualizacja z 2019 roku)”.

10.       Interpelacje.

11.       Zapytania i sprawy różne.

12.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13.       Zamknięcie obrad sesji.


Dzisiaj jest: 10 lipca 2020 Imieniny: Amelia, Filip, Witalis

wybory-prezydenta-logozakladka-koronawirus2-www

odpady-nowe-konto.jpg

odpady2013

info-radca-prawny-www

aplikacja-blisko-baner

esesja logokielce-raj-dla-dzieci-logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

12120813