Sesja Rady Miejskiej w Daleszycach

Opublikowano: piątek, 12, czerwiec 2020 14:15

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 19.06.2020 r. tj. piątek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Debata nad raportem o stanie Gminy Daleszyce za 2019 rok oraz podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Daleszyce za rok 2019
- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok,
- zapoznane się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok,
- dyskusja,
- głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
- przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,
- zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
- dyskusja,
- głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki w Daleszycach za rok 2019,
b) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Daleszycach za rok 2019,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2020-2028,
d) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2020 rok,
e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielnik,
f) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
g) zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/209/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 kwietnia
2020 r. w sprawie zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Słopiec na terenie gminy Daleszyce,
h) nieodpłatnego nabycia przez Gminą Daleszyce nieruchomości gruntowych położonych
w miejscowości Niestachów,
i) odpłatnego nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowych położonych
w miejscowości Daleszyce,
j) sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie geodezyjnym Borków,
k) sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Borków,
l) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz budowy infrastruktury telekomunikacyjnej linii kablowej przez NEXERA Sp. z o.o.,
m) wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Daleszycach,
n) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Daleszyce na rok szkolny 2020/2021,
o) rozpatrzenia petycji,
p) rozpatrzenia petycji.

11. Interpelacje.
12. Zapytania i sprawy różne.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Rafał Siwonia

1.                  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.                  Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3.                  Przyjęcie porządku obrad.

4.                  Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.

5.                  Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.

6.                  Komunikaty Przewodniczącego Rady.

7.                  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018”.

8.                  Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce „Raportu o stanie gminy
za 2018 rok”.

9.                  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2019 rok,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2019-2028,

c) części zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Niwy I na terenie gminy Daleszyce,

d) uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Daleszyce (Aktualizacja z 2019 roku)”.

10.       Interpelacje.

11.       Zapytania i sprawy różne.

12.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

13.       Zamknięcie obrad sesji.