Absolutorium dla Burmistrza Dariusza Meresińskiego

Radni Rady Miejskiej w Daleszycach jednogłośnie udzielili absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok Dariuszowi Meresińskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce. Stan finansów gminy pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Daleszycach.

Sesja Rady Miejskiej odbyła się 19 czerwca 2020r. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok oraz sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu. - Sesja absolutoryjna to czas na podsumowanie dwunastu miesięcy pracy i działań służących zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. Przeprowadzona ocena budżetu gminy za 2019 rok wskazuje, że jego realizacja była gospodarczo korzystna oraz w odniesieniu do finansów gminy prawidłowa – podkreślił burmistrz.

W 2019r. dochody gminy ogółem wyniosły 80mln 700tys. zł – w porównaniu do roku 2018 były wyższe o 5mln 300tys. zł. Wydatki gminy Daleszyce w 2019r. zamknęły się kwotą 83mln 900tys. zł i w porównaniu do 2018-tego były wyższe o 9mln 400tys. zł. – Zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji, a jednocześnie w budżecie zapewniliśmy niezbędne środki finansowe, m.in. na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek szkolnych, biblioteki, żłobka i dodam, że z roku na rok coraz więcej środków z budżetu gminy przeznaczamy na oświatę, aby zapewnić tym jednostkom rzetelne działanie – podsumował burmistrz. – Zapewniliśmy pieniądze na właściwe utrzymanie i rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, na dotacje do transportu zbiorowego (kwota zwiększona w ciągu czterech lat z 500tys. do 900tys. zł). Mamy zabezpieczone środki na przebudowę dróg, budowę chodników, oświetlenie uliczne, opiekę społeczną, utrzymanie obiektów sportowych i wspieranie klubów sportowych, na świetlice i placówki kultury, na ochotnicze straże pożarne i orkiestrę dętą – wyliczył Dariusz Meresiński.

Ustabilizowanie finansów gminy i umiejętne sięganie po środki zewnętrzne dało nam możliwość realizacji szeregu ważnych zadań inwestycyjnych. Najważniejsza inwestycja w 2019 roku to zakończona budowa obwodnicy Daleszyc i Sukowa, której wartość wyniosła niemal 140mln zł. Na inne inwestycje drogowe (budowę dróg, chodników, parkingów przy szkołach oraz oświetlenia ulicznego i przygotowanie dokumentacji) przeznaczono w sumie 4mln 200tys. zł. Wśród najważniejszych inwestycji minionego roku jest trwająca rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Niestachowie (3,5mln zł), zakończona budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach o wartości 2,4mln zł, zakończone prace przy rozbudowie budynku OSP w Komórkach na potrzeby świetlicy wiejskiej (ponad 1mln zł), termomodernizacja budynku szkolnego w Szczecnie (364,5tys. zł), budowa platformy widokowej w Daleszycach z zagospodarowaniem placów wokół świetlic w Cisowie i Widełkach za ponad 600tys. zł.

Ubiegły rok to również kolejne inwestycje wodno-kanalizacyjne, w tym rozpoczęta przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach – wartość tego zadania to kwota ok. 12mln zł i jest to obecnie największa inwestycja prowadzona na terenie gminy. Realizowane były duże projekty społeczne, m.in. program aktywizacji bezrobotnych, zakup opasek telemedycznych, nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Fundusz sołecki w ub. roku został wykorzystany w 98%.

- Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za współpracę – mówił burmistrz. – Udało nam się zrealizować budżet, w którym było bardzo wiele inwestycji. Zadania były realizowane przez gminę, niektóre przy współpracy z Urzędem Wojewódzkim, Marszałkowskim i Starostwem Powiatowym w Kielcach. Burmistrz dziękował również wszystkim radnym, sołtysom, radom sołeckim, zarządowi miasta Daleszyce, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, w tym pani skarbnik Jadwidze Głozowskiej, dyrektorom szkół, pracownikom jednostek samorządowych, mieszkańcom i wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Podczas dyskusji nad raportem o stanie gminy w 2019 roku Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sławomir Jamioł zwrócił uwagę na zaangażowanie pracowników Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce pod kierownictwem burmistrza w pozyskiwanie środków zewnętrznych, w szczególności funduszy europejskich; jak opublikował GUS, gmina Daleszyce w powiecie kieleckim zajęła pierwsze miejsce, a w regionie – ósme pod względem skutecznego pozyskiwania środków unijnych, a wartość umów opiewa prawie na 234mln zł. – Wszystkie realizowane zadania pokazują, że obrany kierunek rozwoju naszej gminy jest celowy i właściwy. Założone plany są sukcesywnie realizowane i mają na celu przede wszystkim zrównoważony rozwój całej gminy i poprawę życia wszystkich mieszkańców – podkreślił przewodniczący.

Mariusz Dziadowicz, Przewodniczący Komisji Samorządowej zwrócił uwagę na wielomilionowe inwestycje w gospodarkę wodno-kanalizacyjną. – Dziękuję Panu Burmistrzowi, że działa nie populistycznie, ale inwestuje w te obszary, które nie są widoczne gołym okiem, a tak ważne dla mieszkańców. Rozwój miasta i gminy Daleszyce, do którego dąży burmistrz wraz z radnymi, sołtysami i pracownikami Urzędu, jest zauważalny przez mieszkańców poprzez szereg inwestycji, dzięki którym żyje się tu lepiej, ale widzą to też turyści, przedsiębiorcy, a przede wszystkim osoby szukające miejsca do zamieszkania, którzy od lat chcą się u nas osiedlać. Pod względem liczby wydanych zezwoleń na budowę również w 2019 roku jesteśmy w czołówce w powiecie kieleckim.

Czesław Skrybuś, Wiceprzewodniczący Komisji Samorządowej podziękował burmistrzowi i pracownikom Urzędu za działania na rzecz gminy i życzył dalszego owocnego funkcjonowania. – Programy, które są realizowane w gminie, są wielowątkowe, a zmiany są widoczne w budżecie, bo proszę sobie wyobrazić, że rozpoczynaliśmy poprzednią kadencję z około 46-ciomilionowym budżetem, a dziś, dzięki skutecznym działaniom, to kwota ponad 100mln zł, natomiast zadłużenie spadło z poziomu, który był już zagrożony komisarycznie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Daleszycach Rafał Siwonia podziękował również za rzetelną pracę radnym. – W minionym roku odbyło się 19 sesji, podjęto 137 uchwał, z czego wojewoda nie wydał żadnego rozstrzygnięcia nadzorującego choćby w części uchwały. To pokazuje, że wszystkie uchwały zostały podjęte zgodnie z prawem, co w dobrym świetle stawia naszą Radę Miejską – dodał przewodniczący.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok została przyjęta czternastoma głosami za, przy nieobecności jednego radnego.

- To wyjątkowa chwila – podsumowała obecna na posiedzeniu radna Rady Powiatu Kieleckiego Anna Kosmala. – Chciałabym pogratulować burmistrzowi uzyskania absolutorium i podziękować radnym za jednomyślne głosowanie. Przypominam sobie, że kiedy w 2018 roku niektórzy z Was po raz pierwszy zobaczyli projekt budżetu – to był olbrzymi dokument, który przedstawił Wam burmistrz na początku Waszej drogi jako radnych – wielu miało obawy, jak zrealizujemy te wszystkie działania, milionowe inwestycje. Daliście wtedy olbrzymi kredyt zaufania burmistrzowi, a dziś możecie mieć z tego powodu satysfakcję. Pamiętam, że burmistrz w wyborach startował pod hasłem „Droga w dobrym kierunku" i to jest wciąż aktualne hasło. Jestem w tej sytuacji, że mogę się wypowiadać jako pracownik Urzędu, radna powiatowa i mieszkanka – i z każdej z tych płaszczyzn widzę rozwój gminy. Chcę Wam podziękować także za te wszystkie odważne decyzje, które podjęliście w 2019 roku, a które będziemy teraz realizować wspólnie z powiatem po to, żeby wszystkim mieszkańcom żyło się lepiej.

Magdalena Włodarska


Dzisiaj jest: 26 września 2020 Imieniny: Justyna, Łucja, Cyprian

zakladka-koronawirus2-www

odpady2013

info-radca-prawny-www

aplikacja-blisko-baner

esesja logokielce-raj-dla-dzieci-logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2




 

Pogoda u nas

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

12238185