Nie spalaj śmieci!

Rusza Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków

Niniejszym informuje się, że godnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880) wszystkie oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, na terenie gminy muszą podlegać zgłoszeniu po zakończeniu do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza.
Zgłoszenia winny być dokonywane na wzorach druków dostępnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach.

Czytaj więcej...

Osiągnięte poziomy recyklingu na koniec 2013 roku

Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania

Gmina Daleszyce na koniec 2013 roku osiągnęła:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 13,1 %,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –94,24 %

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 6,5 %.

ODBIÓR CIEKŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH I OPRÓŻNIANIE SZAMB NA TERENIE MIASTA I GMINY DALESZYCE

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA TERENIE MIASTA I GMINY DALESZYCE

1.

Usługi asenizacyjne Józef Wojciechowski - Kranów 71a  26-021 Daleszyce

Tel. 667 455 203

2.

Wywóz nieczystości płynnych Kazimierz Szczodry -   Mąchocice Kapitulne 146 26-001 Masłów

Tel.

3.

Firma Transportowo -Handlowa Andrzej Gawęcki – Widełki 43 26-021 Daleszyce

Tel. 503 072 031

4.

Firma asenizacyjna Władysław Bęben
Kielce ul. Sandomierska 300/1

Tel. 510 446 552

5.

„Jędrzej” Wywóz Odpadów Komunalnych
Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 18

Tel. 606 266 215

6.

ECO-LUKSAL Łukasz Saletra
Masłów I ul.Jana Pawła II 33

Tel. 880 585 043

Zgodnie z przepisami wynikającymi Z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie wymienione Firmy maja prawo opróżniać zbiorniki bezodpływowe na terenie Miasta i Gminy Daleszyce.

Osoby u których wykonywana jest usługa mają żądać wydania Faktury VAT za wykonana usługę. Dokumenty należy przetrzymywać do kontroli , które będą sprawdzane przez Straż Miejską w Daleszycach.

Informacje o gospodarowaniu odpadami

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów:

- Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w msc. Promnik, 26-067 Strawczyn (zarządca instalacji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce).
- Odpady zielone przetwarzane są w regionalnej instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów regionu 4 w miejscowości Przededworze, 26-020 Chmielnik (zarządca: Zakład Usług Komunalnych Celiny Sp. z o.o. Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów.

 

Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku
i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania

 
Gmina Daleszyce na koniec 2012 roku osiągnęła:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 12,3 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –100 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 83,6 %.


 

Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku
i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania
 
Gmina Daleszyce na koniec 2013 roku osiągnęła:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 13,1 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 94,24%
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 6,5 %.
 Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku
i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania
 
Gmina Daleszyce na koniec 2014 roku osiągnęła:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17,91 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –100 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 5,41 %.
 Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku
i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania
 
Gmina Daleszyce na koniec 2015 roku osiągnęła:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 27,2 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –100 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 7,2%.
 Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku
i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania
 
Gmina Daleszyce na koniec 2016 roku osiągnęła:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 39,6 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –100 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 %.


Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku
i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania

Gmina Daleszyce na koniec 2017 roku osiągnęła:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 38,03 %,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –95,99 %

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 6,33 %.

 

21 listopada br. w UMiG Daleszyce odbyło się szkolenie dla rolników.

Tematem szkolenia, które poprowadził doradca rolniczy – Damian Szpak z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach były praktyczne wskazówki dla rolników jak postępować w przypadku kontroli przeprowadzonych przez ARIMR oraz Inspekcję Weterynaryjną.

Kolejnym tematem były Ogólne wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich, omawiano też problemy potencjalnego zagrożenia stad trzody chlewnej przez afrykański wirus świń oraz czynności związane z wystąpieniem urazu bądź nagłego wypadku zwierząt gospodarskich.
Zainteresowaniem rolników cieszyły się również założenia do nowego PROW na lata 2014-2020.

/m.j./