Informacje o gospodarowaniu odpadami

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów:

- Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w msc. Promnik, 26-067 Strawczyn (zarządca instalacji: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce).
- Odpady zielone przetwarzane są w regionalnej instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów regionu 4 w miejscowości Przededworze, 26-020 Chmielnik (zarządca: Zakład Usług Komunalnych Celiny Sp. z o.o. Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów.

 

Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku
i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania

 
Gmina Daleszyce na koniec 2012 roku osiągnęła:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 12,3 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –100 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 83,6 %.


 

Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku
i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania
 
Gmina Daleszyce na koniec 2013 roku osiągnęła:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 13,1 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 94,24%
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 6,5 %.
 Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku
i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania
 
Gmina Daleszyce na koniec 2014 roku osiągnęła:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17,91 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –100 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 5,41 %.
 Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku
i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania
 
Gmina Daleszyce na koniec 2015 roku osiągnęła:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 27,2 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –100 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 7,2%.
 Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku
i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania
 
Gmina Daleszyce na koniec 2016 roku osiągnęła:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 39,6 %,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –100 %
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 %.


Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku
i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania

Gmina Daleszyce na koniec 2017 roku osiągnęła:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 38,03 %,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –95,99 %

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 6,33 %.

 

21 listopada br. w UMiG Daleszyce odbyło się szkolenie dla rolników.

Tematem szkolenia, które poprowadził doradca rolniczy – Damian Szpak z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach były praktyczne wskazówki dla rolników jak postępować w przypadku kontroli przeprowadzonych przez ARIMR oraz Inspekcję Weterynaryjną.

Kolejnym tematem były Ogólne wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich, omawiano też problemy potencjalnego zagrożenia stad trzody chlewnej przez afrykański wirus świń oraz czynności związane z wystąpieniem urazu bądź nagłego wypadku zwierząt gospodarskich.
Zainteresowaniem rolników cieszyły się również założenia do nowego PROW na lata 2014-2020.

/m.j./

Odpady komunalne. Przypomnienie.

  1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane.
  2. Firma „EKOM” dostarcza mieszkańcom worki na odpady segregowane na zasadzie wymiany. Podczas odbioru worków zapełnionych zostawia nowe.
  3. Odpady należy wystawiać przed posesje zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów do godz. 6.30.
  4. W okresie od 1 października 2013r. do 30 kwietnia 2014r. obowiązuje nowy harmonogram odpadów.

Czytaj więcej...

Koncepcja gospodarki ściekowej w Gminie Daleszyce wraz z oceną funkcjonowania istniejących oczyszczalni ścieków

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena oczyszczalni ścieków istniejących obecnie na terenie gminy Daleszyce oraz ocena stanu istniejącego i propozycja rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Opracowanie zostało wykonane w ramach umowy zawartej pomiędzy Urzędem Gminy w Daleszycach a firmą BUDWOD Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach.

Informacja firmy EKOM - dostawa pojemników na śmieci

W zwiazku z ostatnimi problemami dot. wywozu odpadów z terenu gminy Daleszyce, zwróciliśmy się z reklamacją do firmy EKOM Sp. J.

Poniżej zamieszczamy wyjaśnienie, jakie udzieliło ww. przedsiębiorstwo.

Pobierz: Pismo firmy EKOM Sp. J.

Gospodarka śmieciami po nowemu. O co najczęściej pytają mieszkańcy?

Najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania na spotkaniach w sołectwach:

•    Co z pojemnikami na odpady komunalne?
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić pojemnik na odpady komunalne zmieszane we własnym zakresie poprzez dzierżawę lub zakup. Firma „EKOM” Maciejczyk Sp. J. Kielce ul. Paderewskiego 18, która wygrała przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy Daleszyce dysponuje pojemnikami do dzierżawy i zakupu.

Czytaj więcej...