Komunikat - obowiązek złożenia Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komunikat

Szanowni Mieszkańcy Gminy Daleszyce,
w związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) informuję, że od dnia 1 lipca 2013 roku nastąpi zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Daleszyce.
Od tego dnia gmina:
- przejmuje pełną odpowiedzialność za odpady komunalne,
- pobiera opłaty od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Zmiana systemu nakłada na mieszkańców między innymi obowiązek złożenia DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
Termin złożenia deklaracji upływa w dniu 15 maja 2013r.

Czytaj więcej...

Ważne zmiany w gospodarce odpadami!

W dniu 25 lutego 2013r. Rada Miejska w Daleszycach podjęła uchwały związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie (w tym uchwałę określającą wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Uchwały zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania staną się wiążącymi aktami prawa miejscowego w naszej Gminie.
Wtedy też rozpoczniemy szczegółową kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców naszej Gminy.
Nowy system gospodarki odpadami obejmie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Opłata od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za śmieci uzależniona będzie od gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Podjęta uchwała w sprawie wzoru deklaracji zakłada, że pierwszą deklarację trzeba będzie złożyć do dnia 15 maja 2013r.

Czytaj więcej...

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Twoja gmina.
Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości.  Dzięki temu nie będzie "opłacać się" wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo.

Czytaj więcej...

Rewolucja śmieciowa. Co nas czeka w 2013 roku?

Od początku 2012r. w Polsce obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czyli tzw. "rewolucja śmieciowa". Nasz kraj dołączył tym samym do europejskiego standardu zagospodarowania odpadów komunalnych. Nowelizacja wprowadza nowy porządek prawny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W konsekwencji wymusza na gminach zmianę dotychczasowego systemu gospodarowania tymi odpadami. Zasadniczo ulegnie zmianie relacja pomiędzy właścicielem nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości a gminą.

Czytaj więcej...

Gminy przejmą kontrole nad odpadami

Już od roku 2012 gminy wdrożą narzędzia by skuteczniej zarządzać gospodarką odpadami na swoim terenie i sprawniej kontrolować, to co się dzieje ze "śmieciami". Wszystko to dzięki nowelizacji ustawy - O Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach, którą uchwalił Sejm w dniu 13 maja 2011r.

Zgodnie z nowymi zapisami gminy będą odpowiadać za redukcję śmieci na wysypiskach i trudniej będzie uniknąć płacenia za wywóz odpadów. Zgodnie z nowelizacją ustawy mieszkańcy będą wnosić opłaty do gminy, która ma organizować przetargi dla firm zajmujących się odpadami. To do podstawowych zadań gmin ma należeć dbanie o porządek na swoim terenie i ograniczenie odpadów zalegających na wysypiskach.

Czytaj więcej...