Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MGOPS Daleszyce działa od 1990 roku. W Ośrodku zatrudnieni są: kierownik, pracownicy ds. socjalnych,  pracownicy zajmujący się świadczeniami rodzinnymi i zaliczką alimentacyjną, pracownicy ds. biurowych i pracownik świetlicy integracyjno-wspierającej.   

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach działa na podstawie:

1)  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593),

2) uchwały Rady Gminy Daleszyce z dnia 14 lutego 1995 r. Nr 16/95 w sprawie powołania jednostki budżetowej o nazwie „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

3) innych przepisów dotyczących pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych samorządu gminnego,

4) w oparciu o własny statut i regulamin.  

Do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
 

Pomoc ta przysługuje:

 • wszystkim osobom mającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski,
 • cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Polski, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

 

 

Ośrodki Pomocy Społecznej pomagają potrzebującym w następujący sposób:

 • udzielają pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych stosownie do spełnianych warunków przez osoby zgłaszające się o pomoc,
 • udzielają pomocy rzeczowej.
 • organizują usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych,
 • pokrywają wydatki na świadczenia zdrowotne,
 • kompletują dokumenty do domu pomocy społecznej,
 • prowadzą domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia o zasięgu lokalnym, środowiskowe domy samopomocy,
 • udzielają schronienia i posiłki zwłaszcza dla osób bezdomnych,
 • organizują poradnictwo prawne i psychologiczne,
 • praca socjalna,
 • dożywianie dzieci,
 • sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym.

 

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek (podanie) osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

Przyznanie pomocy poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Wieloletnie doświadczenia i znajomość środowiska pozwalają pracownikom ośrodka udzielać fachowej pomocy. Uczestnictwo w wielu komisjach np. przeciwdziałania alkoholizmowi umożliwia szybkie kierowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do Punktu Konsultacyjnego, ponadto udzielana jest również pomoc ofiarom przemocy w rodzinie dzięki dobrej współpracy z Policją.

W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny zajmuje się także rodzinami i osobami z problemami alkoholowymi, które mogą skorzystać i otrzymać fachową pomoc.