Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Opublikowano: piątek, 24, sierpień 2007 13:23

MGOPS Daleszyce działa od 1990 roku. W Ośrodku zatrudnieni są: kierownik, pracownicy ds. socjalnych,  pracownicy zajmujący się świadczeniami rodzinnymi i zaliczką alimentacyjną, pracownicy ds. biurowych i pracownik świetlicy integracyjno-wspierającej.   

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach działa na podstawie:

1)  ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz.593),

2) uchwały Rady Gminy Daleszyce z dnia 14 lutego 1995 r. Nr 16/95 w sprawie powołania jednostki budżetowej o nazwie „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

3) innych przepisów dotyczących pomocy społecznej i jednostek organizacyjnych samorządu gminnego,

4) w oparciu o własny statut i regulamin.  

Do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) mogą zgłaszać się po pomoc osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
 

Pomoc ta przysługuje:

 

 

Ośrodki Pomocy Społecznej pomagają potrzebującym w następujący sposób:

 

Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek (podanie) osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

Przyznanie pomocy poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Wieloletnie doświadczenia i znajomość środowiska pozwalają pracownikom ośrodka udzielać fachowej pomocy. Uczestnictwo w wielu komisjach np. przeciwdziałania alkoholizmowi umożliwia szybkie kierowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do Punktu Konsultacyjnego, ponadto udzielana jest również pomoc ofiarom przemocy w rodzinie dzięki dobrej współpracy z Policją.

W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny zajmuje się także rodzinami i osobami z problemami alkoholowymi, które mogą skorzystać i otrzymać fachową pomoc.