Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

PODSTAWOWE DANE:

ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce

tel. (41) 307 20 21

fax.(41) 307 20 54

godziny urzędowania:

                   od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

Konto: Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno w Daleszycach

                    24 8485 0009 0000 0198 2000 0001

 

Do głównych zadań realizowanych przez zakład należy: 

 • Świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, odpadów komunalnych oraz zaspokajanie innych zbiorowych potrzeb ludności poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych.
 • Zarządzanie i koordynacja rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, eksploatacja, utrzymanie, konserwacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzeń i obiektów niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania,
 • Wykonywaniem prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Daleszyce.
 • Wykonywaniem prac związanych z utrzymaniem zieleni i dbałość o tereny zielone.
 • Remont i utrzymanie dróg komunalnych, ulic, placów, chodników i przepustów drogowych.
 • Zimowe utrzymanie dróg gminnych.
 • Odbiór i unieszkodliwienie nieczystości stałych na terenie gminy.
 • Wykonywaniem usług remontowo-budowlanych w celu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
 • Świadczenie usług transportowych własnym sprzętem.

W realizacji zadań, zobowiązani jesteśmy do przestrzegania zasad ustalonych w ustawach i innych przepisach prawnych a w szczególności:

 • planowania i sprawozdawczości
 • celowego wydatkowania dotacji z budżetu Gminy
 • racjonalnego gospodarowania uzyskanymi środkami finansowymi.

 

W Zakładzie obowiązują następujące formy zarządzania:

 • uchwały Rady i Burmistrza Gminy
 • zarządzenia Dyrektora Zakładu
 • polecenia służbowe
 • pisma ogólne

Zakład zatrudnia 24 osoby, których prawa i obowiązki określają:

 • Kodeks pracy
 • Regulamin organizacyjny
 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagrodzeń.


 

Na terenie naszej gminy znajduje się 7 ujęć wody zaopatrujących w wodę jej mieszkańców. Ponadto  funkcjonują trzy mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków. Pierwsza z nich znajduje się w miejscowości Daleszyce, druga w Szczecnie i trzecia w Marzyszu.

 

Zakład posiada sprzęt, którym wykonuje prace związane z rozbudową sieci wodociągowej, budową nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz usuwaniem awarii.

Dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia prac związanych z założeniem nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego jest wniosek o wydanie warunków wykonania przyłącza. Wypełniony formularz wraz z załącznikiem mapą sytuacyjno-wysokościową działki, należy złożyć w ZUK w celu wydania warunków wykonania przyłącza.

Duży nacisk kładziemy na ochronę środowiska i gospodarkę odpadami. Wykonujemy również usługi wywozu śmieci z części terenu gm. Daleszyce.

Zakład Usług Komunalnych w swych dążeniach ma na celu poprawę warunków bytowych społeczeństwa naszej gminy.