Zimowa pomoc

Okres jesienno-zimowy dla osób dotkniętych trudnościami życia codziennego nie jest łatwy do przetrwania. Rodziny i osoby o niskich dochodach lub pozbawione całkowicie dochodu, a także możliwości podejmowania prac dorywczych wymagają w tym czasie szczególnego wsparcia.

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach zapewnia w okresie zimowym taką pomoc jak: ciepły posiłek, obuwie, odzież, zaopatrzenie w opał, a także umożliwienie dostępu do usług medycznych, co pozwoli na bezpieczne przezimowanie.

W okresie od września do listopada br. do ośrodka wpłynęły 144 podania o udzielenie pomocy finansowej, zwłaszcza z przeznaczeniem na zakup opału, ciepłej odzieży, obuwia, a także żywności. Osoby te spełniają kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej do udzielenia pomocy finansowej. Ośrodek w miarę możliwości finansowych stara się kierować pomoc do osób jej potrzebujących.

Z pomocy finansowej GOPS od września do listopada br. skorzystało 109 osób na łączna kwotę  29.218 zł.

Kolejną formą pomocy kierowaną przez ośrodek jest akcja dożywiania dzieci w szkołach, z której skorzystało 482 uczniów z terenu gminy. Przeznaczono na to do końca grudnia bieżącego roku kwotę 42.176 zł.

W ramach zadań własnych udzielamy wsparcia osobom samotnym i bezdomnym poprzez kierowanie do schronisk osób bezdomnych (zostało skierowane 3 osoby z terenu gminy, łączny, miesięczny  koszt ich pobytu - 1.116 zł). Osobom samotnym zapewniamy doraźną pomoc sąsiedzką. Dwie osoby wymagające fachowej opieki medycznej zostały skierowane do zakładów opiekuńczo-leczniczych w Pińczowie i Włoszczowie. Za pobyt płacą z własnych środków.

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach podjął realizację pilotażowego programu pod hasłem „Posiłek dla potrzebujących” obejmującego okres od listopada do grudnia br. W ramach tego programu GOPS pozyskał środki finansowe z Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w wysokości 6 tys. zł, ponadto zaangażowaliśmy własne środki finansowe w wysokości 5.200 zł, zgodnie z wymogami określonymi w programie. Mają być nim objęte najsłabsze grupy społeczne w okresie jesienno-zimowym, należą do nich ci mieszkańcy gminy, którzy z różnych przyczyn nie są w stanie zapewnić sobie i swoim najbliższym elementarnych warunków bezpieczeństwa socjalnego. Komisja wytypowała 50 takich osób.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach w dalszym ciągu ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi, do których należą: „Caritas” w Kielcach, PCK, Polski Komitet Pomocy Społecznej i Towarzystwo Dobroczynności.

W ramach programu „Dostarczenie Żywności Dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej 2003/2004” organizacje te kierują dla osób najbardziej potrzebujących pomoc w postaci paczek żywnościowych. W ramach tej współpracy GOSP  dla 30 osób z terenu gminy pozytywnie zaopiniował skierowania do otrzymania tej formy pomocy. Osoby te przez okres 5 miesięcy będą mogły korzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych.