Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Opublikowano: piątek, 24, sierpień 2007 14:23

PODSTAWOWE DANE:

ul. Ługi 1, 26-021 Daleszyce

tel. (41) 307 20 21

fax.(41) 307 20 54

godziny urzędowania:

                   od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

Konto: Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno w Daleszycach

                    24 8485 0009 0000 0198 2000 0001

 

Do głównych zadań realizowanych przez zakład należy: 

W realizacji zadań, zobowiązani jesteśmy do przestrzegania zasad ustalonych w ustawach i innych przepisach prawnych a w szczególności:

 

W Zakładzie obowiązują następujące formy zarządzania:

Zakład zatrudnia 24 osoby, których prawa i obowiązki określają:


 

Na terenie naszej gminy znajduje się 7 ujęć wody zaopatrujących w wodę jej mieszkańców. Ponadto  funkcjonują trzy mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków. Pierwsza z nich znajduje się w miejscowości Daleszyce, druga w Szczecnie i trzecia w Marzyszu.

 

Zakład posiada sprzęt, którym wykonuje prace związane z rozbudową sieci wodociągowej, budową nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz usuwaniem awarii.

Dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia prac związanych z założeniem nowego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego jest wniosek o wydanie warunków wykonania przyłącza. Wypełniony formularz wraz z załącznikiem mapą sytuacyjno-wysokościową działki, należy złożyć w ZUK w celu wydania warunków wykonania przyłącza.

Duży nacisk kładziemy na ochronę środowiska i gospodarkę odpadami. Wykonujemy również usługi wywozu śmieci z części terenu gm. Daleszyce.

Zakład Usług Komunalnych w swych dążeniach ma na celu poprawę warunków bytowych społeczeństwa naszej gminy.