Mieszkalnictwo

Mieszkalnictwo

 

W gminie Daleszyce zdecydowana większość mieszkań stanowi własność prywatną.

Wg rocznika Statystycznego Województwa Świętokrzyskiego 2003 r. stan, zasobów mieszkaniowych na koniec 2002 r wynosił 3 645 mieszkań, w których było 13 192 izby o powierzchni użytkowej 277 999 m2. Liczba oddanych mieszkań w gminie Daleszyce, począwszy od 1999 roku, malała aż do roku 2002, w którym to nastąpił znaczny wzrost (o 59% w porównaniu z rokiem bazowym) .

 

Ilość oddanych mieszkań w gminie Daleszyce w latach 1999-2002

mieszkania99-2002

Analiza parametrów statystycznych dotyczących standardu zamieszkiwania na terenie gminy Daleszyce, w porównaniu do średniej Województwa Świętokrzyskiego, obliczonej dla gmin wiejskich województwa oraz gmin podkieleckich - stanowiących tereny potencjalnej lokalizacji zabudowy mieszkaniowej dla społeczności kieleckiej wykazała, iż:

  • przeciętna liczba izb w mieszkaniu w gminie Daleszyce jest porównywalna ze średnią województwa, lecz niższa od średniej pozostałych gmin;
  • przeciętna liczba osób w 1 mieszkaniu jest wyższa niż średnia województwa;
  • przeciętna liczba osób na jedna izbę jest wyższa niż średnia województwa
  • przeciętna pow. użytkowa jednego mieszkania jest wyższa niż średnia województwa;
  • przeciętna pow. użytkowa jednej izby jest niższa niż średnia województwa,

Mieszkania w gm. Daleszyce są generalnie większe niż w województwie; o mniejszych izbach i większym zaludnieniu, w porównaniu do średniej w województwie.

 

Mieszkania podłączone do kanalizacji sanitarnej i wodociągów:

1. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna w Daleszycach - budynki mieszkalne wyposażone w kanalizację 2236, w tym z odprowadzeniem do sieci 653; do urządzenia lokalnego 1538

 

2. Wodociągi – 2801 szt. budynków mieszkalnych podłączonych wodociągu, w tym z sieci 2619, lokalnego 182.

 

Generalnie stwierdza się, że sytuacja w mieszkalnictwie na terenie gminy Daleszyce jest korzystniejsza niż przeciętna w województwie - w porównaniu do gmin wiejskich, mniej korzystna w porównaniu do gmin podkieleckich. Zabudowa poszczególnych wsi zlokalizowana jest przy głównych ciągach komunikacyjnych.

 

Zabudowa wsi Borków i Słopiec ma charakter wsi wielodrożnej, natomiast Niwy, Marzysz, Widełki, Cisów oraz część Brzechwa to głównie zabudowa rozproszona, lokalizowana na długich dojazdach z drogi głównej, bez wyraźnie ukształtowanej linii zabudowy.

 

Zabudowa miejscowości gminnej Daleszyce nawiązuje do historycznego układu XVI wiecznego, miasteczka założonego na prawie magdeburskim, z prostokątnym rynkiem i historycznym układem dróg.

 

W starszej zabudowie wsi przeważają formy parterowe ze stromymi dachami, nowsze budynki maja formy często przypadkowe o dużym zróżnicowaniu w detalach i wielkościach, często nawiązujące do obcych wzorców. W najnowszych lokalizacjach, szczególnie na obszarze Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, dominują formy dwukondygnacyjne, ze stromymi dachami i elementami wykończeniowymi pochodzenia lokalnego.

 

Analiza obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Daleszyce, pod kątem wykorzystania terenów na cele mieszkaniowe wykazała, że istnieje szereg miejscowości gdzie wyznaczone tereny budowlane zostały wykorzystane niemalże w 100%, są to wsie Trzemosna i Szczecno. W pozostałych wsiach znajdują się jeszcze nie zabudowane działki oraz całe osiedla, dotychczas nie wykorzystane na cele mieszkalnictwa np. w Mójczy, Sukowie i Daleszycach, nie ma jednak, w obrębie tych terenów, własności komunalnych stanowiących zasoby gminy.