Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Ankieta wstępna doboru instalacji OZE
Wypełnienie ankiety - kliknij TUTAJ
(start - 10.04.2017 r. godz. 7.00)
(zakończenie - 10.05.2017 r. godz. 23.59)

Połączenie szyfrowane. Prosimy o akceptację/dodanie certyfikatu, w celu prawidłowego wczytania ankiety.


Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Daleszyce przystępuje do sporządzenia dokumentacji związanej z pozyskaniem dotacji na zamontowanie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na prywatnych posesjach mieszkańców.

W ramach tej inwestycji mieszkańcy będą mogli się wyposażyć w następujące urządzenia:
- pompy ciepła wraz z instalacją wykorzystujące ciepło z ziemi lub powietrza do centralnego ogrzewania budynku,
- ogniwa fotowoltaiczne do wytwarzania energii ze słońca,
- oraz kolektory słoneczne (solary).

Dla usprawnienia procesu pozyskiwania środków Urząd Marszałkowski podjął decyzję i zaproponował gminom możliwość sporządzenia dokumentacji przez Urzędy Gmin dla swoich mieszkańców ( tzw. projekty parasolowe).

Dofinansowanie programu określone jest do maksymalnej wysokości 60% kwoty brutto, co oznacza że 40 % wkład własny pokrywany jest przez mieszkańców. Wnioskodawcą i podmiotem odpowiedzialnym za realizację całego projektu jest Gmina Daleszyce , która również przez okres trwałości projektu pozostaje właścicielem zainstalowanej infrastruktury OZE. Mieszkańcy na podstawie umów zawartych z gminą użytkują zamontowaną na swoich obiektach infrastrukturę OZE korzystając z jej efektów.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce w zakładce OZE zostanie uruchomiony program, którego zadaniem będzie rejestrowanie chętnych do udziału w projekcie. Ankieta będzie do pobrania na stronie internetowej UMiG Daleszyce lub można będzie ją odebrać osobiście w urzędzie. Wszelkie informacje o projekcie zostaną Państwu udzielone przez pracowników pod numerem telefonu. 041 317-16 -94 wew. 121

Wypełnioną ankietę należy złożyć w pok.21 I piętro Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie – Dariusz Meresiński Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.


Proces realizacji projektu przebiega następująco:

Etap przygotowawczy:

1. Opracowywane diagnozy potrzeb (ilość gospodarstw domowych objętych projektem oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną) na podstawie Ankiety wstępnej doboru instalacji.
2. Organizacja i przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami na których omawiane są zasady uczestnictwa w projekcie, dokumenty oraz przekazywana jest krótka informacja o OZE.
3. Podpisanie Umów z mieszkańcami oraz Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
4. Przeprowadzenie audytów technicznych. Aby dokonać oceny możliwości instalacji źródeł energii odnawialnej dla danego budynku mieszkalnego, ustalić zakres robót i ich szacunkowy koszt konieczna jest inspekcja budynku z udziałem zewnętrznej technicznej firmy doradczej na koszt właściciela, ponieważ przepisy prawa nie pozwalają takich kosztów ponosić gminie; orientacyjny koszt inspekcji to wydatek około 200 (netto) zł + VAT za każdy rodzaj instalacji (kolektory słoneczne, pompa ciepła, ogniwa fotowoltaiczne),
5. Po zebraniu informacji na podstawie ankiet i deklaracji, dokonana zastanie analiza na potrzeby wniosku o dofinansowanie i przygotowana zastanie koncepcja techniczna projektu
i obliczenia ekologiczne.
6. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej i złożeniu jej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Etap realizacji:

1. Po przyznaniu dofinansowania podpisywane są umowy cywilno – prawne z mieszkańcami.
2. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie zostanie przygotowywana i przeprowadzona procedura przetargowa wyłaniająca wykonawcę.
3. Po wyborze wykonawcy rozpocznie się proces realizacji i montażu poszczególnych instalacji na wyznaczonych obiektach.

Ważne!

Szacunkowy koszt poszczególnych instalacji może być ustalony dopiero po inspekcji budynku. Przy obecnym poziomie cen urządzeń koszt instalacji może sięgać przybliżonych kwot (dane szacunkowe):
- 13 tys. zł. dla instalacji kolektorów słonecznych dla rodziny 4 osobowej,
- 50 tys. zł. dla instalacji gruntowej pompy ciepła z odwiertem dla budynku o średniej izolacyjności cieplnej przegród (ścian i stropów) i powierzchni użytkowej około 100 m2,
- 15 tys. zł dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW,

Planując rodzaj i zakres instalacji do zgłoszenia należy przyjąć, że 40 % określonych wyżej kosztów właściciel nieruchomości musi pokryć z własnych środków.

Warunkiem koniecznym do podjęcia przedsięwzięcia przez Gminę Daleszyce jest zgłoszenie odpowiedniej liczby chętnych do udziału w projekcie. Suma mocy urządzeń OZE zgłoszonych do projektu musi się zamykać w przedziale 0,5 MWt do 2 MWt.


KRYTERIA WYBORU GOSPODARSTW DOMOWYCH DO PROJEKTU

Formalne:

1. Przesłanie prawidłowo wypełnionej ankiety.
2. Lokalizacja nieruchomości na terenie Gminy Daleszyce.
3. Uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być Instalacja – posiadane prawo do dysponowania nieruchomością co najmniej do dnia 31 grudnia 2024 roku. W przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, umowa powinna zawierać klauzulę, że nie może zostać rozwiązana do dnia 31 grudnia 2024 r. Na potwierdzenie spełniania kryterium Mieszkaniec jest zobowiązany dołączyć do Deklaracji jeden z poniższych dokumentów (kserokopię, a oryginał do wglądu):
a. Odpis z księgi wieczystej;
b. Decyzje administracyjne
c. Akt notarialny,
d. Orzeczenia sądu,
e. Umowa najmu/dzierżawy/użyczenia,
4. Brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy, potwierdzone oświadczeniem.
5. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą – oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu 3 ostatnich lat, potwierdzona w Deklaracji oświadczeniem.
6. Weryfikacja techniczna nie starsza niż 12 miesięcy.
7. Akceptacja wzoru umowy przystąpienia do Projektu.
8. Oświadczenie o zasiedleniu budynku do 31.03.2018r.
9. Oświadczenie o obowiązku ubezpieczenia nieruchomości co najmniej przez okres 5 lat trwałości.

Kryteria punktowe:

Kryterium I – wybrany rodzaj instalacji OZE
1)    Instalacja fotowoltaiczna    –    5 pkt
2)    Gruntowe pompy ciepła    –    1 pkt
3)    Kolektory słoneczne    –    2 pkt


Kryterium II – sposób ogrzewania ciepłej wody użytkowej – c.w.u. (dla kolektorów słonecznych, fotowoltaiki i gruntowych pomp ciepła)
1)    Węglowe    –    10 pkt
2)    Inne    –    0 pkt

Kryterium III – kryterium społeczno – ekonomiczne (liczba punktów-10 pkt).

Punkty za kryterium społeczno – ekonomiczne przyznawane są gospodarstwom domowym dotkniętym problemem ubóstwa energetycznego.*

* Za gospodarstwa domowe dotknięte problemem ubóstwa energetycznego uważane są te, których członkowie w dniu złożenia wniosku o objęcie projektem parasolowym posiadać będą przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego

- albo w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o objęcie projektem parasolowym otrzymali pomoc rzeczową w postaci opału (lub ryczałtu na jego zakup) w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz.U. z 2013 nr 966 ze zm.) oraz przepisów o pomocy społecznej,

- gospodarstwa domowe których członkami są osoby z niepełnosprawnością czyli osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z2011 r. Nr 231, poz. 1375),

- gospodarstwa domowe których członkowie, w dniu złożenia wniosku o objęcie projektem parasolowym posiadać będą przyznane prawo do świadczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych,

- gospodarstwa domowe których członkami są rodziny wielodzietne i/lub rodziny zastępcze, odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kryterium dotyczy osób zameldowanych w lokalu / budynku, w którym instalowane będzie OZE.


 

Pobierz:

- Ankieta OZE (PDF)

- Ankieta OZE (DOC)


Dzisiaj jest: 27 kwietnia 2018 Imieniny: Felicja, Teofil, Zyta

odpady2013

jpk vat x

aplikacja-blisko-baner

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

oze

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

Stacja Meteorologiczna przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

pogoda-gimnazjum

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
Źródła prawa

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Statystyki odwiedzin

11154374