Jak pracować z uczniem zdolnym, a jak z dzieckiem o specjalnych potrzebach? Odpowiedzi na te pytania padną 27 października podczas wideokonferencji, jaka odbędzie się w ramach projektu „Akademia specjalnych potrzeb edukacyjnych”. Rejestracja dla chętnych uczestników odbędzie się poprzez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Projekt jest dedykowany nauczycielom pracującym z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia, dysortografia), uczniami z zespołem Aspergera oraz uczniami zdolnymi.