Drukuj
Odsłony: 195

Seniorzy, medycy, nauczyciele, studenci i osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione mają prawo do darmowego szczepienia na grypę. W gminie Daleszyce szczepienie można wykonać w przychodni „Centrum” w Daleszycach oraz „Galus” w Sukowie.

Prawo do bezpłatnego szczepienia mają:

- medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych

- farmaceuci i pracownicy aptek

- diagności laboratoryjni

- nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni

- studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów

- osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne

- pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

- pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego; zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego; hospicjum stacjonarnego lub domowego; oddziału medycyny paliatywnej

- osoby przebywające w domu pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

- nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze

- Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

- seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Osoby uprawnione mogą zgłosić się do jednego z punktów szczepień i umówić na termin zabiegu.

Sezon zachorowań na grypę zaczyna się w październiku, a kończy w kwietniu. Szczepienia nie dają pełnej odporności, ale zapewniają łagodniejszy przebieg zachorowania. Chronić siebie oraz swoich bliskich przed grypą należy też, pamiętając o podstawowych zasadach higieny: częstym myciu rąk, kichaniu w chusteczkę lub zgięcie łokciowe, unikaniu zatłoczonych miejsc i pozostaniu w domu w przypadku objawów choroby.

źródło: www.gov.pl