Harmonogram wywozu odpadów i powiadomienia o najbliższym terminie wywozu śmieci – dostępne w aplikacji BLISKO! Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach uruchomił system „Segrego”, dzięki któremu wszyscy mieszkańcy mogą zamówić bezpłatne powiadomienia o gospodarce odpadami w swoich sołectwach.

Powiadomienia są dostępne w aplikacji mobilnej BLISKO, którą wystarczy „ściągnąć” na swój telefon, a w kolejnych krokach: dodać nadawcę i wybrać „gospodarkę odpadami”. Aplikacja udostępnia także wiadomości od innych nadawców, m.in. regionalne ostrzeżenia, informacje dotyczące lokalnych wydarzeń czy awarii.

Harmonogram śmieci w Twoim telefonie

System Segrego udostępni aktualny harmonogram wywozu odpadów dla wskazanego adresu, pokaże mapę z punktami zbiórek odpadów nietypowych, pozwoli zamówić przypomnienie o płatnościach i terminach wywozu śmieci oraz ocenić pracę odbiorcy odpadów. Aplikacja podpowiada również, jak właściwie posegregować odpady – ma to znaczenie ekologiczne, ale też praktyczne, ponieważ niewłaściwa segregacja grozi podniesieniem opłat.

 segrego art2

 segrego art1

Zachęcamy do pobrania aplikacji BLISKO!

W tym roku obchodziliśmy 230-tą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Kwiaty i znicze w miejscach pamięci tradycyjnie złożył Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński, który wraz z radnym Pawłem Tobołą wziął także udział w wyjątkowej uroczystości zorganizowanej w przeddzień dnia św. Floriana, patrona strażaków, przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach. Podczas obchodów Komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Szczepan Furmanek, prezes OSP  w Daleszycach Norbert Wojciechowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński przekazali medal za zasługi dla byłego naczelnika OSP w Daleszycach, druha Piotra Tombarkiewicza.

Medal honorowy im. Bolesława Chomicza, nadawany przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. – To najwyższe odznaczenie przyznawane dla strażaków przez związek OSP – podkreśla prezes Norbert Wojciechowski. – W OSP Daleszyce takim medalem dotychczas mogło się poszczycić tylko trzech druhów, druh Piotr Tombarkiewicz jest czwartym strażakiem z naszej jednostki tak wysoko docenionym za codzienną pracę i długoletnią służbę.

- Serdecznie gratuluję tak wyjątkowego wyróżnienia druhowi Piotrowi Tombarkiewiczowi. To dzięki tak zaangażowanym w służbę strażakom, nasze jednostki stają się coraz silniejsze i świetnie zorganizowane, a my, wszyscy mieszkańcy gminy Daleszyce możemy czuć się bezpiecznie, bo wiemy, że zawsze możemy na Was liczyć – zwrócił się do odznaczonego druha i wszystkich świętujących Dzień Strażaka Burmistrz Dariusz Meresiński.

Dzień swojego patrona, świętego Floriana, świętują tradycyjnie wszyscy druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Daleszyce; w tym roku w uroczystościach w jednostkach OSP Smyków oraz OSP Suków Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach reprezentowała Pani Anna Kosmala – kierownik Wydziału Administracji i Rozwoju.

2 maja Polacy świętowali Dzień Flagi Rzeczypospolitej, ustanowiony pomiędzy Świętem Pracy a 3-cim Maja przez rząd RP dla uczczenia burzliwej historii kraju i naszych barw narodowych. W tym roku ponownie majowe święta obchodzone były w cieniu epidemii, nie brakło jednak gestów pamięci; mieszkańcy gminy Daleszyce chętnie wywieszali barwy narodowe na swoich posesjach, najmłodsi wzięli udział w szkolnych akademiach, podejmowali też wyzwanie opublikowania w mediach społecznościowych zdjęcia z flagą. Dzień Flagi RP obchodziliśmy po raz 17-ty.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem nr 5/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego obowiązuje czasowy zakaz organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.

Zakaz obowiązuje do odwołania.

Rozporządzenie nr 5/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków na terenie województwa świętokrzyskiego.

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo to najbardziej spektakularny projekt rowerowy, jaki do tej pory zrealizowano w Polsce. Jego część prowadzi przez województwo świętokrzyskie, w tym przez gminę Daleszyce. Trasa na tym terenie powstała dzięki dobrej współpracy samorządów województwa świętokrzyskiego i gminy Daleszyce. Jednostki te podpisały właśnie kolejną umowę, tym razem o współpracy partnerskiej na rzecz utrzymania, rozwoju i promocji szlaku Green Velo.

Będzie dalsza współpraca

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. To ponad 2 tysiące kilometrów specjalnie wytyczonej trasy. Szlak wiedzie przez pięć województw wschodniej Polski: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. W województwie świętokrzyskim jego długość wynosi 210 kilometrów. Projekt pod nazwą „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej” został zrealizowany przy współpracy samorządów i finansowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. – Szlak jest bardzo ciekawą ofertą turystyczną, dlatego powinniśmy dbać o jego dobry stan i utrzymanie infrastruktury oraz dalszy rozwój. Chcemy wspólnie z samorządem województwa świętokrzyskiego prowadzić też spójną i skoordynowaną promocję szlaku jako całości – mówi Dariusz Meresiński, burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

Porozumienie o współpracy w tym zakresie zostało podpisane 29 kwietnia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach pomiędzy burmistrzem Dariuszem Meresińskim a marszałkiem Andrzejem Bętkowskim. Obecna była również wicemarszałek Renata Janik. Zawarta pomiędzy samorządami umowa reguluje zadania każdej ze stron. Obydwa samorządy, zarówno województwa świętokrzyskiego, jak i gminy Daleszyce zobowiązały się w niej do utrzymania szlaku oraz miejsc obsługi rowerzysty i przyległej infrastruktury, jak wiaty, parkingi czy stojaki, w dobrym stanie technicznym. Będą też wykonywały bieżące naprawy szlaku i uzupełniały brakujące oznakowanie. Zajmą się również utrzymywaniem czystości na trasie i dokonywaniem przeglądów szlaku na „swoich terenach”. Wspólnie zadbają o jego dobry wizerunek i markę. Gmina Daleszyce będzie też wspierać samorząd województwa świętokrzyskiego w podejmowaniu inicjatyw mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na dalszy rozwój i promocję szlaku. Umowa partnerska została zawarta do 31 grudnia 2026 roku.

Piękny szlak z wieloma atrakcjami

Szlak Green Velo jest wyjątkowy pod względem swojej różnorodności. Regiony przez które prowadzi obfitują w liczne atrakcje turystyczne, zarówno te usytuowane bezpośrednio na trasie, jak i te znajdujące się na obszarze 20-kilometrowego korytarza po obu jej stronach. Wśród nich znajdują się zabytki, ale nie tylko. Po drodze można spotkać miejsca niezwykle cenne przyrodniczo: 5 parków narodowych, 15 parków krajobrazowych, 26 obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz 36 specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Blisko 58 kilometrów trasy biegnie przez tereny leśne, co stanowi 29% jej długości. 180 kilometrów przypada na doliny rzek, co stanowi 9% trasy. - W Daleszycach są wspaniałe, zróżnicowane i bardzo malownicze tereny do uprawiania turystyki rowerowej. Bardzo się cieszymy, że szlak rowerowy Green Velo prowadzi także przez naszą gminę. Pozwoli to na ożywienie tej części turystycznej gospodarki i ściągnięcie do nas miłośników dwóch kółek – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński.

Agnieszka Olech

Gmina Daleszyce ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z drogami. Chodzi o budowę drogi w Borkowie (za szkołą), utwardzenie kostką brukową pobocza w Wójtostwie-Dankowie i  położenie masy asfaltowej na parkingu przy ośrodku zdrowia w Szczecnie.

Zadanie pierwsze dotyczy przebudowy drogi wewnętrznej w Borkowie. Konieczne są tu do przeprowadzenia roboty geodezyjne, przygotowanie podłoża i ułożenie kolejnych warstw konstrukcyjnych jezdni. Inwestycja ma być gotowa do końca sierpnia.

W miejscowości Wójtostwo-Danków przy drodze powiatowej wykonawca ma utwardzić pobocze kostką betonową. Zadanie polega na przygotowaniu robót pomiarowych, rozebranie (w niektórych miejscach) dotychczasowej nawierzchni i ułożeniu nowej na długości 1440m. Zadanie ma być zakończone do połowy przyszłego roku.

Zadanie trzecie polega na wykonaniu parkingu przy ośrodku zdrowia w Szczecnie. Wykonawca będzie musiał przygotować odpowiednio podłoże, wzmocnić istniejącą podbudowę i położyć nawierzchnię asfaltową.  Nowa nawierzchnia ma być gotowa do końca sierpnia.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Daleszyce, dnia 12.04.2021r.

Znak: GMR.6720.1.2021

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247) oraz uchwały Nr XXVII/108/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 kwietnia 2021 r. do 19 maja  2021 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Z projektem studium oraz prognozą oddziaływania na środowisko będzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, a także zostanie opublikowany na stronie podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.daleszyce.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium odbędzie się w dniu 17 maja 2021r., - Zespół Szkół Szkolno-Przedszkolny – ( Sala gimnastyczna) ul. Sienkiewicza 11B, 26-021 Daleszyce, o godzinie 13:00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2021 r.

Ponadto na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 247) informuję, że w wyżej wymienionych terminach i miejscach wyłożenia projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu można zapoznać się także z niezbędną dokumentacją sprawy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym z:
-    ww. projektem studium,
-    prognozą oddziaływania na środowisko,
-    stanowiskami innych organów, w tym wnioskami, uzgodnieniami i opiniami instytucji i organów, właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko.

Dane o wyżej wymienionych dokumentach stanowiących dokumentację sprawy zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 247).  

Zainteresowani mogą składać uwagi w postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r.
1) pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11,
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, 26-021 Daleszyce, ul. Sienkiewicza 11,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce.

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem zachorowań na wywołaną nim chorobę COVID-19, informuję, że planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców apeluję o poszanowanie wszelkich ograniczeń, tj. zachowanie bezpiecznej odległości między uczestnikami dyskusji, noszenie maseczek ochronnych lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Zapewnione zostaną również środki ochrony osobistej, m.in. dostęp do płynów dezynfekujących.

Obowiązek informacyjny:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 9. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach znajduje się na stronie internetowej pod adresem: bip.daleszyce.pl

Dokumenty do pobrania:

- Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko