Na terenie gminy Daleszyce mogą pojawić się skupiska niebezpiecznej rośliny – barszczu Sosnowskiego. Uczulamy mieszkańców, by  byli ostrożni i szczególnie chronili dzieci, a w razie napotkania rośliny – powiadomili o miejscu jej występowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Barszcz powoduje bardzo niebezpieczne i bolesne oparzenia, jest wyjątkowo groźny podczas słonecznej pogody.

Jeśli jesteś osobą pomysłową, kreatywną, chcącą rozwijać lokalny potencjał wypełnij Formularz zgłoszeniowy i dołącz do Zespołu Inicjatywnego !

W Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach oficjalnie podpisana została umowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który zostanie sfinansowany w części z budżetu gminy.

Dokument – w obecności burmistrza Dariusza Meresińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Daleszycach Rafała Siwoni i Komendanta gminnego związku OSP Szczepana Furmanka – parafowali prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Daleszycach Norbert Wojciechowski oraz skarbnik jednostki Adrian Kozub. Dostawcą wozu będzie wyłoniona w przetargu spółka Szczęśniak z Bielsko-Białej.

84% mieszkańców gminy Daleszyce złożyło deklaracje dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Daje nam to trzecie miejsce w województwie świętokrzyskim i jeden z najlepszych wyników w kraju.

Na 5482 punkty adresowe w naszej gminie, co najmniej jeden dokument złożyło 4638 osób. W województwie świętokrzyskim najwyższy wskaźnik to 85% deklaracji złożonych w gminach Pawłów i Brody.

23 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach odbyła się sesja absolutoryjna, na której radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok. - Wotum zaufania i absolutorium to jest nagroda dla mnie i wszystkich pracowników za trudny rok pracy, kiedy wspólnie musieliśmy dźwigać dużą odpowiedzialność – podziękował burmistrz. Radni podkreślili, że na uznanie zasługują nie tylko zrealizowane inwestycje, ale też zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości.

Na sesji podsumowanych zostało 12 miesięcy pracy i działań podjętych na rzecz rozwoju gminy Daleszyce, burmistrz przedstawił najważniejsze inwestycje i zadania wynikające z budżetu. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy Daleszyce za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce wotum zaufania.

Burmistrz z zaufaniem Rady

- Wiemy, że rok 2021 był trudny, bo był to rok pandemii, a jednak zrealizowane inwestycje opiewają na ponad 20 mln zł – argumentował radny Sławomir Jamioł. – To m.in. budowa dróg i chodników, modernizacja oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Marzyszu i Szczecnie, powołanie nowych klubów seniora, programy szczepień, działania związane z ochroną środowiska, jak termomodernizacje budynków szkół w Brzechowie i Szczecnie, budowa instalacji fotowoltaicznych. Udzielenie burmistrzowi wotum zaufania nie powinno budzić wątpliwości, ponieważ obrana strategia prowadzi do równomiernego i bardzo dynamicznego rozwoju gminy Daleszyce – podkreślał radny.

Wotum zaufania zostało burmistrzowi przyznane jednomyślnie. Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Daleszyce za 2021 rok. Głosowanie poprzedziła przygotowana przez burmistrza prezentacja dotycząca realizacji budżetu.

Znakomity budżet na trudne czasy

Dochody gminy Daleszyce w 2021 roku wyniosły 91,9 mln zł – w porównaniu do poprzedniego były wyższe o 3,5 mln zł. Wydatki zamknęły się kwotą 96,1 mln zł i były wyższe o 2mln zł. - W porównaniu z rokiem 2014, kiedy rozpoczynałem pracę w poprzedniej kadencji, dochody zwiększyły się z 46,8 mln zł do prawie 92 mln zł, czyli można powiedzieć, że budżet został podwojony – podsumował burmistrz.

Prawie 35% budżetu pochłonęła polityka społeczna i świadczenia „500 plus”. 23,3% budżetu przeznaczone zostało na oświatę i wychowanie. Prawie 19% na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, transport kosztował 9 %. Utrzymanie organów administracji samorządowej na terenie gminy Daleszyce zamknęło się w 6% budżetu. – Warto nadmienić, że z roku na rok musimy zabezpieczyć w budżecie gminy coraz więcej środków na funkcjonowanie jednostek – dodał burmistrz. - Mówię o kosztach związanych z ogrzewaniem, energią, wynagrodzeniem pracowników.

- W 2021 roku zrealizowanych zostało wiele inwestycji, a jednocześnie zapewniliśmy niezbędne środki finansowe dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich placówek oświatowych, w tym szkół prowadzonych przez samorząd, jak i stowarzyszenia, oraz żłobka i biblioteki gminnej. Wydatki na oświatę wyniosły ponad 23 mln zł, otrzymana subwencja wyniosła 15 mln zł, więc gmina dołożyła do tego zadania ponad 8 mln zł. A trzeba zauważyć, że są to środki poza inwestycyjne, dodatkowo realizowaliśmy w szkołach kolejne remonty, nie wliczone są tutaj też pieniądze przekazywane w ramach funduszu sołeckiego – zauważył burmistrz.

W budżecie gminy zabezpieczone zostały środki na właściwe utrzymanie infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, zabezpieczona została opieka społeczna, utrzymanie obiektów sportu masowego oraz wspieranie klubów sportowych, świetlice i placówki kultury, jednostki ochotniczej straży pożarnej i orkiestra dęta. Znalazły się też dotacje na transport zbiorowy. – Prawie 1 mln zł dopłacamy do utrzymania linii MPK, żeby mieszkańcy mogli korzystać i koszty biletów nie były dużo wyższe – mówił burmistrz.

Najważniejsze zadania

- Dzięki ustabilizowaniu finansów gminy i umiejętnemu sięganiu po środki unijne i krajowe możemy realizować szereg ważnych inwestycji – podkreślił burmistrz. – Większość z nich prowadzimy w kilku etapach, a więc wysokie koszty są rozkładane w budżetach gminy na kilka kolejnych lat, a ubiegłoroczny budżet pokazuje nam  tylko część faktycznych nakładów na te zadania.

Wśród najważniejszych inwestycji, na które zostały poniesione wydatki w 2021 roku, burmistrz wyliczył m.in. termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej (II etap). – W sumie udało nam się wykonać to zadanie już na trzynastu budynkach użyteczności publicznej w gminie Daleszyce, przy czym w 2021 roku na termomodernizację budynków szkół w Brzechowie i Szczecnie wydaliśmy 1,9 mln zł, z dofinansowaniem pozyskanym z programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. 2,7 mln zł to wydatki poniesione na termomodernizację i przebudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach. Budowa boisk sportowych w Mójczy i Borkowie kosztowała w ubiegłym roku prawie 690 tys. zł. Zakończenie prac przy montażu paneli fotowoltaicznych na Miejsko-Gminnym Żłobku w Daleszycach, ujęciu wody w Niwach i budynku szkoły w Sierakowie to ponad 314 tys. zł. W budżecie znalazł się też zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Smyków za prawie 850 tys. zł.

Doposażenie placów zabaw w Marzyszu, Komórkach i Borkowie to kolejne 27 tys. zł. Wykonanie projektów dotyczących budowy boisk w miejscowościach Cisów, Widełki, Niestachów – ponad 30 tys. zł. Wykonane zostały modernizacje i remont ogrzewania w budynkach OSP w Sukowie i Cisowie za prawie 41 tys. zł. Dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy budynku OSP w Szczecnie kosztowała prawie 18 tys. zł. Wykonany został parking przy ośrodku zdrowia w Szczecnie za ponad 46 tys. zł.

Łączne nakłady poniesione w ubiegłym roku na budowę, przebudowę dróg lub przygotowanie dokumentacji projektowych to prawie 3,8 mln zł. – Tych dokumentacji robimy bardzo dużo – zauważył burmistrz – i jest to dobry kierunek, co pokazuje choćby ostatni nabór programu Polski Ład, w którym mogliśmy się ubiegać o dofinansowanie dla dziesięciu  kolejnych dróg i tylko dzięki temu, że mamy już gotowe dokumentacje, w tym roku jeszcze ogłosimy przetargi na ich budowę.

Najważniejsze zadania drogowe minionego roku to rozpoczęcie przebudowy ulicy Kilińskiego w Daleszycach, przebudowa drogi w Marzyszu, drogi Suków Babie, budowa drogi w Niwach, utwardzenie pobocza w Dankowie oraz przebudowa drogi Suków Mójcza z budową chodnika i oświetlenia skrzyżowania z obwodnicą. Wydatki na oświetlenie uliczne to prawie 265 tys. zł, w tym uwzględniona jest budowa, jak i projekty w miejscowościach Danków, Niwy, Mójcza, Suków, Brzechów, Borków, Szczecno, Marzysz, Smyków, Cisów, Komórki, Kranów, Daleszyce.

„Największą” pozycją w budżecie były nakłady na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, które łącznie wyniosły prawie 5,3 mln zł. – Zakończyliśmy rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Daleszycach wydając na to w ub. roku 2,5 mln zł, ale cały koszt budowy tej nowej oczyszczalni to 12,5 mln zł – podkreślił burmistrz, przypominając, że dzięki temu kilkukrotnie zwiększona została przepustowość, dzięki czemu mamy możliwość podłączenia do oczyszczalni kolejnych gospodarstw domowych, także sieci kanalizacyjnej m.in. z Brzechowa.

Wykonujemy też dokumentacje projektowe w zakresie gospodarki wod-kan, w tym największy zakres ma projektowanie sieci kanalizacyjnej w Niestachowie i Brzechowie. Przygotowywanych jest też dużo mniejszych odcinków w Sukowie, Słopcu, Szczecnie, Daleszycach, Marzyszu, Mójczy, Komórkach, Dankowie, Wójtostwie  - to w sumie koszt ponad 2,7 mln zł.

Ponad 614 tys. zł w budżecie to wydatki z Funduszu Sołeckiego. Jak nadmienił burmistrz, jest wiele gmin, w których Fundusz został zlikwidowany, ale w naszej gminie ma się bardzo dobrze. – Mieszkańcy mogą sami zdecydować, na co przeznaczyć część środków z budżetu gminy w danej miejscowości. Dla przykładu przeznaczają je na przebudowy dróg, wyposażenie dla KGW czy OSP, prace porządkowe w sołectwach. Co cieszy, to, że Fundusz Sołecki za 2021 rok został wykorzystany w 98%, czyli prawie w całości, a więc działa prawidłowo i mieszkańcy chcą go realizować.

Ważnym zapisem w budżecie gminy są projekty społeczne, zrealizowane za ponad 2 mln zł, w tym projekt „Wspierać bardziej – kompleksowe usługi wspierania rodziny w mieście i gminie Daleszyce” (ponad 370 tys. zł), „Centrum usług” (ponad 170 tys. zł), „Gmina Daleszyce przyjazna seniorom” i „Razem z seniorami” (ponad 760 tys. zł), „Elastyczni na rynku pracy” (prawie 0,5 mln zł), „Edukacja cyfrowa w szkołach podstawowych” (ponad 211 tys. zł). Zrealizowane zostały też programy szczepień przeciwko meningokokom i grypie, z których skorzystało ponad 200 osób. Wsparcie w budżecie gminy znalazły też zadania sportowe, w tym działalność drużyn Sparta i Spartakus Daleszyce, Vento Bike Team, Klub Karate Kyokushin Chikara.

Równowaga i sprawne sterowanie

- Pomimo ogromnych trudności związanych ze wzrostem cen i nakładania coraz to nowych zadań na gminę, mamy stabilną sytuację i możemy ze spokojem patrzeć w przyszłość. Wskazuje na to m.in. dynamiczny wzrost majątku gminy: ze 111 mln zł w 2016 roku do 185 mln zł na koniec roku 2021 – podsumował burmistrz. – Na koniec roku 2020, uchwalając nowy budżet zakładaliśmy deficyt na poziomie ponad 4,2 mln zł, a kończymy rok 2021 z nadwyżką prawie 1,3 mln zł. Czyli o prawie 5 mln zł udało się zlikwidować deficyt i wypracować nadwyżkę!

Podsumowując swoje sprawozdanie z wykonania budżetu, burmistrz złożył podziękowania za współpracę w jego realizacji parlamentarzystom: Annie Krupce, Agacie Wojtyszek, Krzysztofowi Lipcowi, senatorowi Krzysztofowi Słoniowi, wojewodzie świętokrzyskiemu Zbigniewowi Koniuszowi i wicewojewodzie Rafałowi Nowakowi, pełnomocnikowi rządu ds. programu Czyste Powietrze Bartłomiejowi Orłowi, marszałkowi województwa świętokrzyskiego Andrzejowi Bętkowskiemu, członkom Zarządowi Woj. Św. i radnym Sejmiku, prezydentowi miasta Kielce Bogdanowi Wencie oraz radnym Rady Miejskiej,  staroście kieleckiemu Mirosławowi Gębskiemu, Zarządowi Powiatu i radnym Powiatu Kieleckiego, Kuratorowi Oświaty Kazimierzowi Mądzikowi oraz pracownikom Kuratorium, Przewodniczącemu Rady Miejskiej Rafałowi Siwoni i radnym Rady Miejskiej w Daleszycach, sołtysom, członkom Rad Sołeckich, skarbnikowi Miasta i Gminy Daleszyce Robertowi Szechnickiemu, sekretarzowi Miasta i Gminy Daleszyce Piotrowi Ferensowi, dyrektorowi i pracownikom wydziału zarządzania funduszami europejskimi ZIT KOF, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce, dyrektorom i pracownikom szkół działających na terenie miasta i gminy Daleszyce, pracownikom jednostek samorządowych, członkom organizacji pozarządowych oraz wszystkim mieszkańcom, którzy przyczynili się do wykonania budżetu za rok 2021.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok zostało przez radnych przyjęte jednogłośnie. Po tym głosowaniu Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej przedstawiła wniosek o udzielenie burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok – poparty pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Radni udzielili burmistrzowi absolutorium jednomyślnie.

- Na barkach burmistrza jest właściwa i zrównoważona odpowiedzialność decyzyjna, która przynosi rozwój gminy Daleszyce i stanowi gwarancję bezpieczeństwa gminy, jednostek, szkół. Te środki wszędzie są zabezpieczone i racjonalnie dysponowane. Na ręce burmistrza składam podziękowania dla wszystkich pracowników i niech mi wolno powiedzieć: burmistrzu, steruj tym okrętem, którym się nazywa gmina Daleszyce, tak jak dotychczas – podsumował Mariusz Dziadowicz, przewodniczący Komisji Samorządowej.

Burmistrz podziękował za udzielone wotum zaufania i absolutorium: – To pokazuje, że warto ciężko pracować, poświęcać się i realizować misję bycia burmistrzem, która przynosi mi wiele satysfakcji. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy jeszcze wiele dobrych rzeczy mogli robić dla mieszkańców naszej gminy – dodał burmistrz.

Magdalena Włodarska

Dziś, 30 czerwca 2022 r., mija ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składają deklaracje do CEEB. Nie zmienia to jednak sposobu pracy w urzędach. Aplikacja CEEB.gov.pl również działa tak, jak dotychczas.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje:

· dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia,
· dla źródeł ciepła wymienianych na nowe - 14 dni od uruchomienia,
· dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.

To oznacza, że nadal przyjmujemy i wprowadzamy deklaracje do CEEB!

Ponadto przypominamy, że pracownicy gmin na wprowadzenie do CEEB już otrzymanych deklaracji papierowych, mają 6 miesięcy od dnia ich złożenia.

To oznacza, że proces wprowadzania deklaracji do systemu w gminach nadal trwa.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów". Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB, należy, po wejściu na stronę GUNB.gov.pl wybrać przycisk CEEB. lub teraz kliknąć a ten link: info-CEEB