21 maja w Daleszycach odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka połączone z poświęceniem i przekazaniem ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego dla tutejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Nowy nabytek został nazwany imieniem „Wojownik”, a rodzicami chrzestnymi wozu zostali reprezentujący szerokie grono sponsorów mieszkanka Daleszyc Dominika Łosak oraz burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Dariusz Meresiński. VI Gminny Dzień Strażaka był również okazją, by przypomnieć rolę, dorobek i zasługi  daleszyckiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i wszystkich druhów ochotników, pod których adresem padło wiele życzliwych słów podziękowań za ofiarną służbę.

Niesamowite widowisko miało miejsce na daleszyckim rynku. Inscenizacje historyczne, efekty pirotechniczne i gorący poczęstunek z kuchni powstańczej, tak w naszej gminie obchodzono 160. rocznicę powstania styczniowego.

Była to wielka inscenizacja historyczna i żywa lekcja historii. Mieszkańcy w wyjątkowy sposób mogli oddać hołd bohaterom Powstania Styczniowego.

Taki tytuł w dniu 13 maja 2023r. uzyskał uczeń klasy 5 Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Niestachowie – Adam Mieszczankowski – podczas finałowego Turnieju Szachowego zorganizowanego dla zwycięzców III Świętokrzyskiej Międzyszkolnej Ligi Szachowej.

O kwalifikacji do finału szachowego zadecydowały wyniki turniejów online rozgrywanych od listopada 2022r. do kwietnia 2023r. Po sześciu turniejach online nasz uczeń zajął w kategorii klas IV-VI - III miejsce.

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniach 23.05.2023 r. (wtorek) i 24.05.2023 r. (środa) w msc. Daleszyce w godz. około od 8:00 do około 15:00 nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że w dniach 22.05.2023 r. – 02.06.2023 r. na działkach numer ewid. 281, 301, 877, 878, 841, 842, 839/1, 837, 838/2, 838/1, 731/2, 843/1, 843/2,  844, 845, 790, 789, 788, 787, 786, 785, 784/4, 784/3, 783, 782, 781, 780/1, 262 wykonywane będą czynności pomiarowe przez pracowników Zakładu Usług Studziennych Bernard Marian Wójcik w celu opracowania ewidencji studni kopanych zlokalizowanych na terenie miejscowości Szczecno.

Prace te niezbędne są do uruchomienia nowej studni wody pitnej w Szczecnie.

info pomiary studzienne

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 25.05.2023 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022”.

8. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce „Raportu o stanie gminy za 2022 rok”.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
c) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mójcza na lata 2023-2029,
d) rozpatrzenia skargi,
e) rozpatrzenia petycji.

10. Zapytania i interpelacje Radnych.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
12. Wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia