Wojewoda świętokrzyski wydał 17 stycznia 2022 r. rozporządzenie uchylające ustanowione 2 grudnia 2021 roku na terenie powiatu kieleckiego i jędrzejowskiego obszary zapowietrzone i zagrożone, określone w stosownej odległości od ogniska choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF).  

Całkowity koszt Programu – 1 833 705,00 zł.

         Gmina Daleszyce realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- Edycja 2022”.  Program  skierowany jest do 55 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Daleszyce posiadających orzeczenie o znacznym  lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Ponadto Program kierujemy dla 15 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

17 stycznia na daleszyckim rynku stanie „Audikabus”, w którym można będzie wykonać krótkie, bezinwazyjne badanie, wstępnie wykrywające głębokość niedosłuchu. Na badania nie są prowadzone zapisy, mogą z nich skorzystać wszyscy mieszkańcy powyżej 40. roku życia.

Audikabus będzie stał w Daleszycach w poniedziałek w godzinach 9-14.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach poszukuje kandydatów do prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Do podjęcia wyzwania zapraszane są małżeństwa posiadające umiejętności i predyspozycje wychowawcze, czułe na potrzeby dzieci.

- Oferujemy stabilną pracę i dobre warunki płacowe. Zapewniamy stałą pomoc i wsparcie w zakresie opieki i wychowania. Dodatkowo szkolenia podnoszące umiejętności wychowawczo-opiekuńcze oraz wsparcie psychologiczne i pedagogiczne – wylicza Anna Florczyk-Bielna, dyrektor PCPR w Kielcach.

W powiecie kieleckim działają dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, w których łącznie przebywa 18 dzieci. PCR chce stworzyć nowe rodziny zastępcze i otworzyć 3 nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Zainteresowanym oferowana jest stała praca, dobre warunki płacowe i zatrudnienia, w tym etat dla prowadzącego placówkę oraz dla wychowawcy. - Bardzo dobre warunki lokalowe i bytowe na czas sprawowania opieki, ponieważ placówki będą prowadzone w naszych nowo wybudowanych domach jednorodzinnych. Ponadto samochód służbowy i przede wszystkim miejsce do odpoczynku, relaksu i grillowania na podwórku – dodaje dyrektor PCPR.

Centrum zapewnia stałą pomoc i wsparcie w zakresie opieki i wychowania, w tym szkolenia podnoszące umiejętności wychowawczo-opiekuńcze, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.

Wymagania:

- Prowadzącym zawodową rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka oraz dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która: posiada co najmniej wykształcenie średnie, posiada świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz w przypadku dyrektora placówki posiada pozytywną opinię Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora placówki rodzinnej.

- W placówce opiekuńczo-wychowawczej istnieje możliwość zatrudnienia tylko jednego ze współmałżonków, drugi nadal może pracować zawodowo poza pieczą zastępczą. W tej sytuacji zostaje zatrudniony wychowawca zewnętrzny na pełen etat.

- Doświadczenie w opiece nad dziećmi (własne lub zawodowe),

- Zaświadczenie o niekaralności,

- Dobra znajomość obsługi komputera,

- Dobry stan zdrowia,

- Prawo jazdy kat. B.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich Państwa, zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym. Jesteśmy zainteresowani współpracą zarówno z osobami, które nie chcąc rezygnować z własnej pracy zawodowej i są gotowi wychowywać dziecko jako rodzina niezawodowa, a także tych, którzy pragną realizować się pełniąc funkcję rodziny zawodowej, prowadzić rodzinny dom dziecka oraz prowadzić placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego.

Oto kontakt do nas:

Referat ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej PCPR Kielce, ul. Wrzosowa 44, tel. 41 200-17-10,

Referat ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej PCPR Kielce, ul. Wrzosowa 44, tel. 41 200-17-06.

rehabilitacja caly

Osoby, które z powodu choroby lub urazu mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy albo ograniczoną zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, mogą starać się o przekwalifikowanie. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęca do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy projektu nie muszą mieć orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym (4-5 mies.) pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Każdy z Uczestników projektu bierze udział równolegle w trzech modułach:

- zawodowym ukierunkowanym na ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia, co jest głównym celem rehabilitacji kompleksowej;

- psychospołecznym:  mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy oraz przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;

- medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w trybie ciągłym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Aby zgłosić się do projektu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Świętokrzyski
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”.

Wniosek i formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie:

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie nr umowy o dofinansowanie POWR.02.06.00-00-00-0057/17 Wniosek o rehabilitację kompleksową

2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w rehabilitacji kompleksowej