23 kwietnia obchodzony jest „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich” – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.

Dzień Książki jest świętem wartym naszej uwagi niezależnie od wieku. O walorach książek nie trzeba nikogo przekonywać. Możliwość poznawania historii spisanych na książkowych stronach to przywilej i przyjemność. Książki to przygoda ponieważ bywają one ucieczką od rzeczywistości, a czasem prawdziwą podróżą po krainie fantazji. Są niepodważalnym źródłem wiedzy. Motorem do refleksji. Czasem nawet przyczyną zmian w naszym myśleniu i działaniu.

Z tej okazji wszystkim Czytelnikom życzymy wielu przygód i zachęcamy do bycia częstym gościem w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Daleszycach.

Film edukacyjny z zestawem ćwiczeń proponuje seniorom Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Na stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro seniorzy znajdą dedykowany specjalnie dla nich zestaw ćwiczeń na każdy dzień.
Film powstał przy współpracy Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 27.04.2021 r. (wtorek) w msc. Komórki w godz. około od 8:00 do 15:00 nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Z tej okazji powszechnie organizowane są akcje sprzątania świata, nagłaśniane są największe problemy niebieskiej planety, jak smog i efekt cieplarniany. Ekolodzy i aktywiści apelują do polityków o proekologiczne zmiany ustawowe, chcą też uświadomić wszystkim obywatelom, że każdy z nas ma wpływ na przyszłość Ziemi.

Tradycyjnie największą aktywnością w tym dniu mogą pochwalić się najmłodsi: to w szkołach dotychczas najliczniej organizowane były akcje zbierania śmieci, sadzenia drzewek, ekologiczne konkursy czy nauka segregowania odpadów i zasad recyklingu. Światowy Dzień Ziemi 2021, podobnie jak ubiegłoroczny, jest jednak inny z powodu pandemii covid-19. Wiele akcji musi zostać odłożonych lub ograniczonych, na pewno jednak nie braknie symbolicznych gestów troski o przyszłość naszej planety. A kolejna szansa na masowe sprzątanie świata przypada także, jak co roku, w trzeci weekend września.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 29.04.2021 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacje:
a) Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Daleszyce,
b) Komendanta Miejsko-Gminnego OSP w Daleszycach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i aktywności jednostek OSP Miasta i Gminy Daleszyce,
c) z działalności spółki ZUK.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2021-2032,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2021 rok,
c) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr XXXVIII/328/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
d) zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz wysokości stypendiów sportowych,
e) przyjęcia procedur opracowania Strategii Rozwoju Gminy Daleszyce na lata 2021-2030,
f) zmiany uchwały Nr V/8/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego,
g) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szczecno na lata 2021-2026,
h) zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
i) zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze,
j) wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie nazwy urzędowej osad leśnych - Gajówka Jałonne i Gajówka Żarnowiec,
k) zakazu podlewania ogródków przydomowych i terenów zielonych w okresie letnim na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
l) określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie Gminy Daleszyce na rok 2021,
m) rozpatrzenia petycji,
n) rozpatrzenia petycji,
o) rozpatrzenia petycji.

9. Interpelacje.
10.
Zapytania i sprawy różne.
11.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.
Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia

Na podstawie art. 41b ust. 3, 4 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.); § 4 ust 4 i 5  Regulaminu Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 3539/2021 z dnia 24 marca 2021 r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego informuję o możliwości zgłaszania kandydatów do działającej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 1. Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym, opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie działalności pożytku publicznego.
 2. Do zadań Rady należy w szczególności:
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 • konsultowanie rządowych i regionalnych projektów aktów prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego, wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego;
 • konsultowanie realizacji zadań pożytku publicznego;
 • wyrażanie opinii o projekcie strategii rozwoju województwa;
 • organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
 • tworzenie standardów działalności organizacji pozarządowych w województwie świętokrzyskim;
 • stałe monitorowanie oraz doskonalenie współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi, wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnych i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu tych potrzeb;
 • rekomendowanie wypracowanych standardów usług społecznych;
 • powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych;
 • występowanie do Zarządu Województwa z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego;
 • współtworzenie Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi;
 • współpracowanie z gminnymi i powiatowymi Radami Działalności Pożytku Publicznego;
 • opiniowanie sprawozdań z realizacji Rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa z organizacjami pozarządowymi.
 1. Kandydat na członka Rady musi:
 • być czynnym Członkiem organizacji zgłaszającej jego kandydaturę;
 • być osobą pełnoletnią;
 • wyrazić zgodę na kandydowanie;
 • korzystać z pełni praw publicznych i nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • wyrazić zgodę na upublicznienie niektórych informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.
 1. Rada składa się z dwunastu członków. Marszałek wybiera sześciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie spośród nadesłanych zgłoszeń.
 2. Kadencja Rady trwa 3 lata.
 3. Zgłoszenia kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy dokonywać na formularzu stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia będący jednocześnie Załącznikiem do Regulaminu Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przyjętego Uchwałą Nr 3539/2021 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2021 r.
 4. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w terminie 21 dni od daty opublikowania ogłoszenia.
 5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, z dopiskiem „Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego”.
 6. Zgłoszenie pozostanie bez rozpatrzenia w przypadku, jeśli:
 • nie jest odpowiedzią na ogłoszony nabór,
 • zostało dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 • nie zostało dostarczone w sposób określony w ogłoszeniu o naborze,
 • nie zostało złożone na formularzu, którego wzór wraz z informacją o naborze został opublikowany,
 • zostało złożone przez osobę nieuprawnioną, tj. niespełniającą kryteriów wskazanych w pkt. 3,
 • nie zawiera podpisu kandydata.
 1. Członków Rady reprezentujących sektor pozarządowy wybiera Marszałek Województwa Świętokrzyskiego spośród zgłoszonych kandydatów.
 2. W przypadku gdy liczba zgłoszeń, które pozytywnie przeszły ocenę formalną będzie mniejsza niż 6 ogłasza się kolejny nabór. W takiej sytuacji następuje przedłużenie terminu trwania naboru odpowiednio o taką samą liczbę dni kalendarzowych, jaka przysługiwała kandydatom na zgłoszenie we wcześniej ogłoszonym naborze. Termin liczony jest na podstawie dat podanych w ogłoszeniu o naborze, począwszy od pierwotnego dnia zakończenia naboru. Przedłużenie trwania naboru nie wymaga wydania kolejnego zarządzenia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, a jedynie opublikowania informacji o przedłużeniu naboru na stronie internetowej prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Formularze Zgłoszeniowe do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy składać do 11 maja 2021 r.

Pliki do pobrania

 • Zarządzenie Nr 57/2021 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (plik w formacie pdf o rozmiarze 196 kB) – pobierz zarządzenie
 • Ogłoszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie otwarcia procedury naboru kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (plik w formacie Word o rozmiarze 24 kB) – pobierz ogłoszenie
 • Formularz zgłoszeniowy na członka Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dla kandydatów reprezentujących sektor pozarządowy (plik w formacie Word o rozmiarze 20 kB) – pobierz formularz