MIEJSKO - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje ,że od początku maja 2021 roku będzie się wiele działo - bowiem rozpoczęliśmy realizację Projektu pn.:

WSPIERAĆ BARDZIEJ - kompleksowe usługi wspierania rodziny w Mieście i Gminie Daleszyce

  1. 1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
  2. 2 Numer i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
  3. 3 Numer i nazwa Poddziałania: RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)
  4. 4 Instytucja, w której wniosek został złożony: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW
  5. 5 Numer umowy o dofinansowanie – RPSW.09.02.01-26-0083/20-00


Okres realizacji projektu: 2021-05-04 - 2022-12-31
Obszar realizacji projektu: (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Daleszyce)

Śmiałków było wielu... Wszyscy dwoili się i troili, aby w ciągu zaledwie 5 minut rozwiązać jak najwięcej działań matematycznych w zakresie mnożenia do 100. Startowali najlepsi z najlepszych wyłonieni podczas wewnętrznych eliminacji w szkołach w całym kraju. Ale Mistrz Szybkiego Mnożenia mógł być tylko jeden. Efekt? Ten zaszczytny tytuł powędrował do Alana Mrozika - ucznia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Buka w Mójczy, który był najlepszy nie tylko wśród 4-klasistów, ale także w całej stawce! Wynik brzmi nieprawdopodobnie. 366 poprawnie wykonanych działań w 300 sekund! Sukces jest tym większy, gdyż Alan w pojedynku na mnożenie nie miał sobie równych drugi rok z rzędu!

Na podstawie  art. 15h ust. 1, ust. 2., ust.3., ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 568 )

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYNĘŁA
W TERMINIE OD 09 GRUDNIA 2019 R.,  07 MARCA 2020 R.

zachowują ważność do upływu 90. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KTÓRYCH WAŻNOŚĆ
UPŁYNĘŁA OD DNIA 8 MARCA 2020 R.

zachowują ważność do upływu 90. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA NOWEGO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA

zespół orzekający może rozpatrzyć wniosek bez udziału osoby zainteresowanej lub dziecka wówczas, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności przeprowadzenia badania.

W przypadku złożenia nowego wniosku o wydanie orzeczenia, wniosek ten rozpatrywany jest zgodnie z aktualnym stanem zdrowia i funkcjonowaniem wnioskodawcy.

Przepisy nie przewidują wymogu uzyskania zgody osoby orzekanej na zastosowanie takiego trybu orzekania, nie mniej należy pamiętać, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, strona może wystąpić na każdym etapie postępowania administracyjnego o jego zawieszenie.

KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PLACÓWEK

zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ust. 1 i 2, na podstawie decyzji wydanej z urzędu.

WAŻNE: przedłużenie ważności orzeczeń następuje z mocy samego prawa, na podstawie ustawy i nie wymaga potwierdzenia tego faktu przez zespół orzekający o niepełnosprawności.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego sprzątania naszych miejscowości. Wiosenne porządki odbędą się w poszczególnych sołectwach 15 lub 22 maja. Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach zapewnia worki, rękawiczki i wywóz śmieci.

W Daleszycach spotykamy się 15 maja o godz. 14-tej, poszczególne grupy wyruszają spod Urzędu Miasta i Gminy. Pozostałe miejscowości będą ogłaszać terminy swoich działań na profilach facebookowych.

W akcję zorganizowaną przez burmistrza oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach zaangażowali się już radni, sołtysi, szkoły, kluby sportowe i organizacje. Apelujemy także do wszystkich chętnych, aby przyłączyli się do naszych działań lub wsparli je choćby w formie uporządkowania terenów wokół własnych posesji.

W ten praktyczny sposób będziemy świętować promowany dla ochrony przyrody Dzień Polskiej Niezapominajki. Pielęgnacja terenów zielonych to nie tylko forma dbania o przyrodę i nasze wspólne dobro, ale też sposób na poprawę atrakcyjności naszej gminy w oczach współmieszkańców i turystów.

Rozśpiewane mieszkanki Sukowa nie spoczywają na laurach: zespół śpiewaczy Sukowianki znad Lubrzanki zdobył wyróżnienie podczas XXVII Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” Euro-Folklor 2021.

Ten rok, mimo oczywistych trudności w dostępie do kultury, jest bardzo udany dla naszych śpiewaczek. Przypomnijmy, zaledwie w marcu Sukowianki zdobyły drugie miejsce na tegorocznym Festiwalu Pieśni Wielkopostnych, zorganizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Przegląd „Złoty Kłos” także został przeprowadzony drogą internetową i odbył się 1 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach.