W czwartek 20 kwietnia br. w czytelni Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Daleszycach odbyło się spotkanie z popularną autorką książek obyczajowych panią Agnieszką Walczak-Chojecką. Wyjątkowa osoba tryskająca dobrą energią. Bardzo ciekawie opowiadała o swojej twórczości. Spotkanie było współorganizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Gombrowicza w Kielcach, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, a sfinansowane ze środków Instytutu Książki pochodzących z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 27.04.2023 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach w trybie stacjonarnym.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Informacje:
a) Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ze szczególnym uwzględnieniem terenu gminy Daleszyce,
b) Komendanta Miejsko-Gminnego OSP w Daleszycach o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i aktywności jednostek OSP Miasta i Gminy Daleszyce,
c) z działalności spółki ZUK.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2023-2035,
b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2023 rok,
c) zakazu napełniania basenów przydomowych, podlewania ogródków przydomowych i terenów zielonych w okresie letnim na terenie Miasta i Gminy Daleszyce,
d) nabycia przez Gminę Daleszyce nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzemosna,
e) sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Słopiec,
f) zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Suków,
g) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2023-2027,
h) wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
i) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

9. Zapytania i interpelacje Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP.  Druhowie wraz z burmistrzem Dariuszem Meresińskim rozmawiali o zamierzeniach i działaniach zaplanowanych w 2023 roku.

Podczas roboczego posiedzenia rozmawiano m.in. o organizacji Gminnego Dnia Strażaka oraz o pielgrzymce strażackiej na Jasną Górę. Druhowie podsumowali zebrania sprawozdawcze we wszystkich jednostkach, a także omówili szczegóły przeprowadzenia kolejnych ćwiczeń, szkoleń i kursów, aby doskonalić swoje umiejętności.

Kolejnym punktem zebrania były rozmowy na temat zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cisów, które pozyskało na ten cel rządową dotację oraz dalsze starania o uzyskanie dotacji na zakup ciężkiego wozu dla OSP Suków.

Zarząd Gminny podziękował Burmistrzowi za przekazanie dodatkowego sprzętu dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Daleszyce oraz za owocną współpracę, dzięki której możliwy jest dalszy rozwój jednostek.

Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 20.04.2023 r. (czwartek) w msc. Daleszyce, Niwy w godz. około od 8:00 do 15:00 nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Informuję, że w roku 2023 zadanie pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Daleszyce” zostanie zrealizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 55 879,20 zł oraz z budżetu Gminy Daleszyce w kwocie 83 818,80 zł.