Dotacja w kwocie 1 166 000,00 zł została przyznana gminie Daleszyce w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Pozwoli ona odzyskać dawny blask kościołom w Cisowie, Sukowie i Daleszycach. Dofinansowanie zostało przyznane na obiekty historyczne wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków.

O przekazaniu dofinansowania dla poszczególnych samorządów poinformowali parlamentarzyści – wiceminister Anna Krupka oraz senator Krzysztof Słoń.

- W marcu złożyliśmy stosowne wnioski, które pozwolą na niezbędne prace konserwatorskie w trzech świątyniach na terenie naszej gminy. Musimy szczególnie zadbać o to, co pozostawili nam w spadku nasi przodkowie. Mury naszych kościołów były świadkami wielu historycznych wydarzeń i można powiedzieć, że są swoistymi pomnikami pamięci bliskimi każdemu z nas. Przywracanie im blasku i dawnej świetności pozwoli utrzymać je w dobrej kondycji na kolejne stulecia – mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na zachowane dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w tych zabytkach nieruchomych, które są wpisane do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego. W kościele w Cisowie wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa, poprawiona zostanie zewnętrzna elewacja, a w środku przeprowadzone zostaną niezbędne prace konserwatorskie. W świątyni w Sukowie wymienione zostaną okna, które w tym momencie są zdegradowane, nieszczelnie i przeciekają. Również poprawiona zostanie zewnętrzna elewacja kościoła, aby przywrócić jej wartości estetyczne. Wykonane zostaną również niezbędne prace remontowo-budowalne. W daleszyckiej parafii wykonana zostanie konserwacja techniczna i estetyczna ambony oraz parapetu chóru. Koszt inwestycji to w sumie ok. 1,2 mln zł. 

Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Daleszycach jest jednym z najstarszych w powiecie kieleckim, został ufundowany w 1221 roku, w kolejnych wiekach był kilkakrotnie przebudowywany. Na uwagę zasługuje obraz Matki Bożej Szkaplerznej z XVI wieku umieszczony w wielkim ołtarzu, uznany w XVIII wieku za słynący łaskami.

Historia parafii w Sukowie sięga 1918 r. kiedy powstała kaplica ku czci św. Augustyna biskupa. W 1930 r. z funduszy parafian rozpoczęto budowę kościoła, którego główną patronką została Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski. Naprzeciw świątyni znajduje się drewniana plebania z początku XX wieku, która również uchodzi za zabytek.

Kościół parafialny p.w. św. Wojciecha w Cisowie został fundowany w 1758 r. Świątynia ma barokowo -klasycystyczny ołtarz główny z obrazami Koronacji Matki Boskiej i św. Wojciecha. W kościele znajduje się rzeźba św. Michała Archanioła depczącego diabła. Kościół był schronieniem dla stacjonujących w lasach cisowskich partyzantów II wojny światowej.

moja woda 2 caly

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Kielcach, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie: portal beneficjenta (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie.
  2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „DOSTĘPNE FORMULARZE WNIOSKÓW (OFERTA DOFINANSOWAŃ) > Programy i konkursy - wnioski -”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w wersji papierowej do

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
al. Ks. J. Popiełuszki 41
25-155 Kielce
w godzinach jego pracy tj. 7:30 - 15:30
albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową www.wfos.com.pl

Straż Miejska Daleszyce poszukuje właściciela psa /j/w na zdjęciu/, który od kilku dni przebywa  w rejonie miejscowości Widełki  Ponieważ pies zostanie odłowiony do Schroniska, uprzejmie proszę osoby mogące wskazać właściciela psa lub zaadoptować psa o kontakt ze Strażą Miejską w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11 w godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie 782 910 324.

Komendant SM

Marian Kołomański

Od piątku 4 sierpnia do 6 sierpnia 2023 r. na drogach niemal całej Polski, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z przygotowaniami do Wielkiej Defilady pod hasłem Silna Biało-Czerwona, która odbędzie się na Wisłostradzie w Warszawie, w związku ze Świętem Wojska Polskiego.

Ruch kolumn pojazdów wojskowych będzie odbywał się po drogach niemal wszystkich województw. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Natomiast w poniedziałek 7 sierpnia, w godzinach 8.00-12.00, nad Polską będzie można zaobserwować także wzmożony ruch statków powietrznych, które będą przemieszczać się na zgrupowania do parady lotniczej. Piloci będą także realizować loty treningowe od 8 do 13 sierpnia.

Pojazdy najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracam się do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Prosimy również aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych.

Straż Miejska Daleszyce poszukuje właściciela psa /j/w na zdjęciu/, który w dniu dzisiejszym został podrzucony w okolice posesji Brzechów Nowiny 108A. Mając na uwadze, że pies zostanie odłowiony do Schroniska, uprzejmie proszę osoby mogące wskazać właściciela psa lub  chcących dokonać adopcji o pilny kontakt ze Strażą Miejską w Daleszycach ul. Sienkiewicza 11 w godz. 7.30 – 15.30 lub telefonicznie 782 910 324.

Komendant SM

Marian Kołomański