Zapraszamy na Dzień Otwarty w Żłobku w Daleszycach - 2 marca 2024r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13zze ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, że od dnia 29.02.2024 r. do dnia 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego – Piotr Żołądek uprzejmie informuje, że Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, firma Wolański sp. z o.o. z Warszawy, realizuje badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja efektów wsparcia w ramach II osi priorytetowej Nowoczesna Infrastruktura Transportowa POPW 2014-2020. Jednym z celów badania jest ocena wpływu inwestycji transportowych na poprawę jakości transportu miejskiego w miastach wojewódzkich makroregionu Polska Wschodnia.

 W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem https://badanie.mcminstitute.pl/index.php/272168?newtest=Y

Blisko 400 metrowy odcinek drogi przeszedł gruntowny remont. Mieszkańcy Borkowa zyskali nową nakładkę asfaltową, a także chodnik. Jest to kolejna inwestycja na terenie naszej gminy, dzięki której znacznie poprawi się bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz użytkowników drogi.

- Do tej pory była to zwykła polna droga. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, całkowicie zmieniliśmy jej oblicze. Od teraz jest komfortowo i przede wszystkim bezpiecznie. Droga zyskała nakładkę asfaltową oraz szeroki chodnik. Staramy się pozyskiwać kolejne dofinansowania, dzięki którym gmina Daleszyce zmienia swoje oblicze. Przebudowy dróg są dla nas priorytetem i bardzo się cieszę, że udało nam się wykonać szereg inwestycji z tym związanych   - mówi burmistrz Dariusz Meresiński.

Drogowcy wycieli zbędne krzewy, zabezpieczyli sieci wodociągowe i teletechniczne, utwardzili pobocza kruszywem, a także wykonali zjazdy z kostki betonowej. - Zdajemy sobie sprawę, że potrzeb w zakresie remontów dróg jest bardzo wiele ale będziemy czynić starania, aby sukcesywnie realizować wnioski zgłaszane przez mieszkańców - dodaj Burmistrz.

Całkowita wartość zadania to 1 014 619,20 zł z czego 507 309,00 zł pochodzi z dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W związku z przystąpieniem do kolejnej edycji Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach informuje o możliwości wsparcia dla osób w wieku 60 lat i więcej.

 Program skierowany jest do Seniorów mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program zakłada realizację dwóch Modułów:

Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Moduł II, którego celem będzie zapewnienie opieki na odległość za pomocą opaski bezpieczeństwa.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorom, ale także ich rodzinie. Pozwala na bardziej komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

Usługa "opieki na odległość" realizowana w ramach tego programu będzie bezpłatna dla mieszkańców naszej Gminy.

Samo zgłoszenie nie jest równoznaczne z objęciem omawianym wsparciem.

Zadania w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub członkowie ich rodzin proszeni są o kontakt z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach, ul. Sienkiewicza 11, pokój nr 4, telefon: 41/3072495 wew. 25.