Aktualności PAP Samorząd

Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach informuje o działalności w zakresie wydobywania kopalin

ougW związku z częstymi przypadkami nielegalnej (niekoncesjonowanej) eksploatacji kopalin na terenie gmin zlokalizowanych w granicach właściwości miejscowej Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach, tut. Organ nadzoru górniczego informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, ze zm.) działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji udzielonej przez Starostę, Marszałka Województwa lub Ministra właściwego do spraw środowiska - w zależności od rodzaju i ilości wydobywanej kopaliny, sposobu jej wydobycia oraz obszaru udokumentowanego złoża.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 wyżej powołanej ustawy - Prawo geologiczne i górnicze możliwe jest wydobywanie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie:

- będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,
- nie będzie większe niż 10m3 w roku kalendarzowym,
- nie naruszy przeznaczenia nieruchomości

Ten, kto zamierza podjąć wydobywanie kopalin dla zaspokojenia potrzeb własnych jest zobowiązany z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie zawiadomić o tym właściwy organ nadzoru górniczego, określając lokalizację zamierzonych robót oraz zamierzony czas ich wykonywania.

Jednocześnie tut. Organ nadzoru górniczego informuje, że w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań określonych w wyżej przywoływanym art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, prowadzącemu taką działalność ustala się, w drodze decyzji, opłatę podwyższoną w wysokości czterdziestokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilości wydobytej bez koncesji kopaliny.

Niezależnie od powyższego wydobywanie kopalin ze złóż bez wymaganej koncesji stanowi przestępstwo z art. 176 ww. ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3 oraz wykroczenie z art. 177 pkt 2 tej ustawy - zagrożone karą aresztu lub grzywny.


Dzisiaj jest: 16 września 2019 Imieniny: Edyta, Kamil, Korneliusz

utrudnienia-obwodnica

logo-wybory

odpady-nowe-konto.jpgodpady2013

aplikacja-blisko-baner

esesja logo

Projekty współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej

flaga-unii

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

logo zit kof

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Daleszyce

Lokalny Program Rewitalizacji

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

pgn

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgops

logo-mgops-swiadczenia

Biuletyn Informacji Publicznejepuap2
 

Pogoda u nas

Pogoda Daleszyce z serwisu

Linki

zlobek-logo

geoportal-kielce

wrota-swietokrzyskie x

logo bialelugi X

Swietokrzyskie-link

Powiat kielecki logo-link

pup kielce-logo

sodr modliszewice logo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa logo

Statystyki odwiedzin

11715254