Ważne zmiany w gospodarce odpadami!

W dniu 25 lutego 2013r. Rada Miejska w Daleszycach podjęła uchwały związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie (w tym uchwałę określającą wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Uchwały zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania staną się wiążącymi aktami prawa miejscowego w naszej Gminie.
Wtedy też rozpoczniemy szczegółową kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców naszej Gminy.
Nowy system gospodarki odpadami obejmie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Opłata od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za śmieci uzależniona będzie od gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Podjęta uchwała w sprawie wzoru deklaracji zakłada, że pierwszą deklarację trzeba będzie złożyć do dnia 15 maja 2013r.

Co z obowiązującą umową na odbiór śmieci?

PRZYPOMINAMY

Od 1 lipca 2013r. wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zostaną objęte przez Gminę systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, a ich właściciele będą zobowiązani uiszczać opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów na rzecz Gminy.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie reguluje kwestii rozwiązania umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów ani sposobu wypowiedzenia umowy, uznając ją za problem cywilnoprawny, regulowany kodeksem cywilnym.

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości musi pamiętać o rozwiązaniu dotychczasowej umowy do 30 czerwca 2013r. aby nie narazić się na konieczność dokonywania podwójnych opłat za wywóz odpadów komunalnych (jednej na rzecz gminy, drugiej – wynikającej z dotychczasowej umowy).

Właściciele nieruchomości muszą pamiętać, by odpowiednio wcześnie je wypowiedzieć tak, aby przestała obowiązywać z dniem wejścia w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pamiętajmy!
1. Gmina nie może wypowiedzieć umowy cywilnoprawnej zawartej przez właściciela nieruchomości z firmą odbierającą odpady, ponieważ nie jest stroną tej umowy.
2. Należy sprawdzić jaki okres wypowiedzenia jest określony w umowie. W przypadku okresu 3-miesięcznego wypowiedzenia umowy należy złożyć do dnia 31 marca 2013r., natomiast przy okresie 1-miesięcznym wypowiedzenie należy złożyć do dnia 31 maja 2013r.
3. Wniosek o rozwiązanie umowy można dostarczyć drugiej stronie osobiście w siedzibie Przedsiębiorcy lub pocztą za potwierdzeniem odbioru.

O odpowiednio wczesnym rozwiązaniu umowy z dotychczasowym przedsiębiorcą muszą pamiętać sami właściciele.

Umowę na odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców zastąpi deklaracja, której wzór został określony Uchwałą Rady Miejskiej w Daleszycach. Formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną dostarczone mieszkańcom po uprzednim ogłoszeniu Uchwały Nr XXVII/15/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Informuje się, że wzory wniosków o rozwiązanie umów na odbieranie odpadów komunalnych można również pobrać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach.

Pobierz:


Wzór wniosku o rozwiazanie umowy