Komunikat - obowiązek złożenia Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komunikat

Szanowni Mieszkańcy Gminy Daleszyce,
w związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) informuję, że od dnia 1 lipca 2013 roku nastąpi zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Daleszyce.
Od tego dnia gmina:
- przejmuje pełną odpowiedzialność za odpady komunalne,
- pobiera opłaty od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Zmiana systemu nakłada na mieszkańców między innymi obowiązek złożenia DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
Termin złożenia deklaracji upływa w dniu 15 maja 2013r.

Druk deklaracji zostanie Państwu dostarczony do domu przez sołtysów.

Jeśli jednak nie otrzymają Państwo druku deklaracji do dnia 30 kwietnia br., proszę o odebranie go w siedzibie urzędu (pokój nr 4A lub Biurze Obsługi Klienta) lub pobranie go z naszej strony internetowej (poniżej).

W przypadku nie wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji, bądź w przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Deklaracje należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce lub za pośrednictwem sołtysa.

Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce (pokój 4A) lub pod numerem telefonu: (41) 317-16-94 lub 317-16-93 wew. 135.

Prosimy o dopełnienie obowiązku złożenia deklaracji w wyznaczonym terminie.

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce