Gospodarka odpadami - informacja dla przedsiębiorców

Informacja
dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne


Szanowni Państwo,
Od dnia 1 lipca 2013r. nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną objęci tylko mieszkańcy, natomiast nieruchomości niezamieszkałe (np. zakłady krawieckie, zakłady fryzjerskie, restauracje, sklepy, szkoły, hotele, motele, domki letniskowe, zakłady betoniarskie, warsztaty samochodowe, poczty, przychodnie, obiekty gastronomiczne itp.) obowiązują dotychczasowe zasady tj. właściciele tych nieruchomości muszą posiadać umowę na odbiór opadów z przedsiębiorcą do tego uprawnionym. Obowiązek ten należy udokumentować poprzez okazanie w trakcie kontroli umowy i dowodów uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych pracownikom urzędu. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczają na rzecz firmy, z którą mają zawartą umowę. Stawki opłat określone są Uchwałą Nr XXVIII/4/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i mogą ulec zmianie wyłącznie po podjęciu nowej lub zmiany dotychczasowej uchwały.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie posiadają podpisanych umów na odbieranie odpadów komunalnych są zobowiązani do ich zawarcia z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Na naszej stronie internetowej www.daleszyce.pl na bieżąco są zamieszczane informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.

Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Gospodarki, Mienia Komunalnego i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce (pokój 4A) lub pod numerem telefonu: (41) 317-16-94 lub 317-16- 93 wew. 135.

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach