Gospodarka śmieciami po nowemu. O co najczęściej pytają mieszkańcy?

Najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania na spotkaniach w sołectwach:

•    Co z pojemnikami na odpady komunalne?
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić pojemnik na odpady komunalne zmieszane we własnym zakresie poprzez dzierżawę lub zakup. Firma „EKOM” Maciejczyk Sp. J. Kielce ul. Paderewskiego 18, która wygrała przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy Daleszyce dysponuje pojemnikami do dzierżawy i zakupu.

•    Ile kosztuje zakup pojemnika w firmie „EKOM”?
Firma „EKOM” przedstawiła stawki za zakup pojemnika (używanego): 110l = 40 zł, 120l = 60 zł, 240l = 80 zł

•    Ile kosztuje dzierżawa pojemnika w firmie „EKOM”?
Dzierżawa pojemnika kosztuje 1,50 zł miesięcznie, płatna w wysokości 22,50 zł za okres 15 miesięcy w terminie do 15 sierpnia 2013r. Firma „EKOM” prześle pocztą rachunek do uregulowania.

•    Co z workami na odpady segregowane, w jaki sposób będą dostarczane mieszkańcom?
Firma EKOM dostarczy mieszkańcom bezpłatnie w terminie do 10 lipca 2013r. po jednym worku w kolorze żółtym, niebieskim, zielonym, brązowym i szarym. Następne dostarczanie worków bezpłatnie odbywać się będzie na zasadzie wymiany podczas odbioru poszczególnych frakcji odpadów (za worek zapełniony-worek nowy). Jeżeli jeden worek nie będzie wystarczający dla danego gospodarstwa domowego to można sobie zakupić dodatkowy w EKOM.

•    W jakich terminach będą wywożone odpady komunalne zmieszane i segregowane?
Odpady komunalne zmieszane i segregowane będą odbierane zgodnie z harmonogramem odpadów, który po przedłożeniu przez firmę „EKOM” do akceptacji burmistrza zostanie zamieszczony na stronie internetowej i przekazany sołtysom do zamieszczenia na tablicach ogłoszeń w terminie nie później niż do 10 lipca 2013r.

•    W jakich terminach i w jaki sposób należy regulować opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi?
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać raz na kwartał w terminach: za I kwartał do 15 marca, za II kwartał do 15 maja, za III kwartał do 15 września, za IV kwartał do 15 listopada danego roku. Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 15 września 2013r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r. Opłaty można uiszczać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce lub do rąk inkasenta (sołtysa).

•    Na jakiej zasadzie będą odbierane odpady komunalne od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą?
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek posiadania podpisanej umowy na odbieranie odpadów z firmą świadczącą usługi w zakresie odbierania odpadów.

•    Jakie rodzaje odpadów i z jaką częstotliwością będą odbierane odpady komunalne zmieszane i segregowane w ramach uiszczanej przez mieszkańców opłaty
W ramach uiszczanej przez mieszkańców opłaty za odbieranie odpadów komunalnych odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
* odpady zmieszane z pojemników w okresie:
- od 1 października do 30 kwietnia - jeden raz w miesiącu
- od 1 maja do 30 września - dwa razy w miesiącu
* odpady zebrane w sposób selektywny odbierane jeden raz w miesiącu:
- papier i tektura – worek niebieski
- tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal – worek żółty
- szkło bezbarwne i kolorowe – worek zielony
- odpady ulegające biodegradacji – worek brązowy
- popiół- worek szary
* w systemie obwoźnych zbiórek z częstotliwością dwa razy w roku:
- odpady wielkogabarytowe (np. meble)
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

•    Jakie rodzaje odpadów będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i czy będzie płatne?
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane będą odpady takie jak:
- przeterminowane leki i chemikalia (bezpłatnie)
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (bezpłatnie)
- zużyte akumulatory, ogniwa i baterie (bezpłatnie)
- meble i inne odpady wielkogabarytowe (bezpłatnie)
- odpady zielone (bezpłatnie)
- popiół (bezpłatnie)
- odpady budowlane i rozbiórkowe (za opłatą)

•    Gdzie zostanie utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i kiedy zostanie uruchomiony?
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie wybudowany na działce przy istniejącym Zakładzie Usług Komunalnych w Daleszycach ul. Ługi 1, natomiast uruchomiony zostanie nie wcześniej niż jesienią 2013r. O otwarciu PSZOK zostaną mieszkańcy poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.daleszyce.pl oraz w gazecie „Głos Daleszyc”

•    W jakich dniach i godzinach będzie czynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych?
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny dwa razy w tygodniu, w sobotę w godz. od 12.00 do 18.00, a w innym dniu tygodnia w godz. od 10.00 do 16.00.

•    Gdzie są przekazywane odpady komunalne zmieszane, a gdzie odpady segregowane po zebraniu ich od mieszkańców?
Odpady komunalne zmieszane przekazywane są do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Promniku, natomiast odpady segregowane do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

•    Co z odpadami komunalnymi wytworzonymi w miesiącu czerwiec, która firma je odbierze?
Wszystkie odpady komunalne zebrane przez mieszkańców w czerwcu b.r. odbierze firma „EKOM” w miesiącu lipcu 2013r.

•    Co z odpadami komunalnymi jeżeli mieszkańcy będą mieć więcej niż jeden pojemnik?
Firma „EKOM” zobowiązana jest do odbierania każdej wytworzonej ilości odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.

•    Czy odpady komunalne zmieszane muszą być gromadzone w pojemnikach czy mogą być w workach?
Odpady komunalne zmieszane muszą być gromadzone w pojemnikach. Odpady zmieszane w workach mogą wystawiać tylko mieszkańcy gdzie jest utrudniony dojazd do posesji i należy to uzgodnić z Wykonawcą (EKOM).

•    Co z odbieraniem odpadów komunalnych z posesji gdzie jest trudny dojazd?
Firma „EKOM” zobowiązana jest do odbierania odpadów komunalnych także z posesji gdzie jest trudny dojazd poprzez zorganizowanie środków transportu, które umożliwią odbiór odpadów komunalnych z punktów adresowych o problematycznej lokalizacji –wynikających ze złych parametrów technicznych dróg.

•    W jaki sposób należy segregować odpady?
Odpady należy segregować zgodnie z ulotką informacyjną opracowaną przez Gminę.

-    Czy pojemniki po jogurtach, serkach należy myć?
Pojemniki po jogurtach, serkach należy opłukać z resztek produktów, jeżeli tego nie zrobimy należy je wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane

•    Do jakiego worka należy wrzucać odpady takie jak: kartony po mleku, sokach?
- kartony po mleku, sokach należy wrzucać do worka żółtego – tworzywa sztuczne

•    Gdzie należy wrzucać stłuczone szkło?
Stłuczone szkło należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

•    W czym można dowozić popiół do PSZOK?
Popiół do PSZOK można dowozić w workach.

•    Co z mieszkańcami, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Mieszkańcy są zobowiązani do złożenia takiej deklaracji, jeżeli tego nie zrobią burmistrz w drodze decyzji nałoży obowiązek oddawania odpadów komunalnych i określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

•    Co z mieszkańcami jeżeli nie będą płacić za odbiór odpadów komunalnych?
Jeżeli mieszkańcy nie będą płacić za odbiór odpadów komunalnych urząd przeprowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do tych osób.

Pytania prosimy kierować telefonicznie (41) 317-16-94 wew. 135 lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

·         czy pojemniki po jogurtach, serkach należy myć?