Osiągnięte poziomy recyklingu na koniec 2013 roku

Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania

Gmina Daleszyce na koniec 2013 roku osiągnęła:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 13,1 %,

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych –94,24 %

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 6,5 %.