Rusza Rejestr przydomowych oczyszczalni ścieków

Niniejszym informuje się, że godnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880) wszystkie oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, na terenie gminy muszą podlegać zgłoszeniu po zakończeniu do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza.
Zgłoszenia winny być dokonywane na wzorach druków dostępnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach.

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwuw drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Jednocześnie informuje się, że przedmiotowe zgłoszenie na podstawie art. 1 ust 1 p.1a w zw. z pkt 13 części I załącznik do ustawy o opłacie skarbowej, podlega opłacie w wysokości 120 zł.

W związku z powyższym przypominamy o obowiązku zgłoszenia powyższych instalacji do UMiG w Daleszycach, pokój nr 25, tel. 041/ 317 16 94, w godzinach pracy Urzędu, tj. od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, w poniedziałki  w godz. 7.30 – 17.00 w piątki w godz. 7.30 – 14.00  

Referat GMR

Pobierz: Druk zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków