Powstał Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. Nowy Regulamin

Informujemy, że w dniu 24.04.2015 r. został przyjęty Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uchwałą Nr VII/32/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach. Punkt selektywnej zbiórki odpadów znajduje się na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Daleszycach ul. Ługi 1. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ADAMUS” Leszek Adamus ul. Krakowska 58, Staszów.
PSZOK jest to miejsce do, którego mieszkańcy Gminy Daleszyce przez cały rok w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą mogli oddawać selektywnie zbierane odpady komunalne. O terminie otwarcia i uruchomienia PSZOK poinformujemy mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. Poniżej zamieszczamy treść regulaminu do zapoznania się i stosowania się do zawartych zapisów.


REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZLOKALIZOWANEGO W DALESZYCACH, UL. ŁUGI 1, GMINA DALESZYCE

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie segregowane odpady komunalne pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych (tj. gospodarstw domowych) z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku.

I. ZASADY OGÓLNE
1. Przyjęcia odpadów dokonuje tylko upoważniona osoba obsługująca PSZOK.
2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów i czystości.
3. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości/mieszkańców odpady PSZOK przyjmuje
w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń osoby obsługującej punkt.
5. Do PSZOK można oddać:
a) zużyte baterie i akumulatory,
b) przeterminowane leki,
c) chemikalia, w tym zużyte filtry olejowe i zużyte oleje silnikowe
d) zużyte opony
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
g) odpady zielone np. gałęzie
h) popiół
i) części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory, opony itp.)

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady:
w środy w godz. 12.00 - 18.00, w soboty w godz. 1000 – 1600
 PSZOK jest nieczynny w święta i dni wolne od pracy.
Zakazuje się pozostawiania odpadów poza terenem PSZOK po godzinach jego otwarcia.
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów powstających
w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej oraz z nieruchomości niezamieszkałych, które nie złożyły deklaracji w urzędzie gminy, jako zamieszkiwane sezonowo.
3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie zmieszane z innymi odpadami.
4.Do rozładunku odpadów dostarczonych do PSZOK zobowiązany jest właściciel nieruchomości/mieszkaniec, a osoba obsługująca PSZOK wskazuje pojemnik lub kontener,  w którym należy umieścić dany odpad. Dostarczający odpady ma obowiązek przed dokonaniem rozładunku zgłosić się do obsługującego PSZOK.
5. Osoba obsługująca PSZOK sprawdza dane mieszkańca dostarczającego odpady na podstawie dokumentu ze zdjęciem i prowadzi ewidencję osób przekazujących odpady wg. wzoru druku podanego przez UMiG w Daleszycach.
6. Obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli nie spełniają one wymogów określonych w niniejszym regulaminie, są sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
7. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby dorosłej.
8. Pojemniki i kontenery na odpady znajdujące się na terenie PSZOK opisane są wg. zbieranych odpadów w następujący sposób:
a) ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY
b) ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
c)  PRZETERMINOWANE LEKI
d) CHEMIKALIA- opakowania po farbach, lakierach, zużyte oleje
e) ODPADY ZIELONE - odpady z części roślin pochodzące z ogrodów (liście, trawa, pocięte gałęzie drzew i krzewów), części roślin (łodygi, kwiaty).
f)  POPIÓŁ
g) CZĘSCI SAMOCHODOWE
h) MEBLE, ODPADY WIELKOGABARYTOWE
9. Do PSZOK nie będą przyjmowane:
a) materiały zawierające azbest
b) szkło zbrojone i hartowane
c) papa, wełna mineralna
d) styropian budowlany, odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet)
e) odpady w opakowaniach cieknących (przeciekających)
f) odpady niebezpieczne
g) odpady o konsystencji płynnej i sypkiej
i) odpady pochodzące z działalności gospodarczej
10. Prowadzący PSZOK na zlecenie i koszt właściciela nieruchomości podstawi specjalny kontener do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych lub przyjmie w Punkcie oraz usunie i zagospodaruje te odpady.
11. Zebrane odpady z terenu PSZOK odbierane będą przez podmiot posiadający odpowiednie pozwolenia, tj. przez P.H.U. „ADAMUS” Leszek Adamus z siedzibą w Staszowie.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkich informacji o pracy punktu udziela osoba obsługująca PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu: 726 556 922
2.Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie internetowej www.daleszyce.pl.