Gospodarka odpadami w pigułce - czyli o postępowaniu z odpadami w Twoim domu

smieci xChcesz dowiedzieć się co i jak powinniśmy segregować? Czy z odpadami można zrobić wszystko?

Często nie zdajemy sobie sprawy, że stan środowiska w jakim żyjemy, zależy od naszych codziennych wyborów. Tymczasem podjęcie najmniejszego nawet działania niesie za sobą pozytywne, widoczne rezultaty. Poniżej wyjaśniamy twoje wątpliwości z dziedziny gospodarki odpadami.

Każdy powinien pamiętać o jednej z najważniejszych zasad postępowania z odpadami:

Nie wolno mieszać odpadów niebezpiecznych ze sobą i z innymi odpadami!

Oddzielenie odpadów niebezpiecznych od pozostałych odpadów komunalnych ma zapobiec zanieczyszczeniu tych ostatnich substancjami niebezpiecznymi. Odpady komunalne, które mają być poddawane procesom odzysku, w tym recyklingu, muszą spełniać określone wymagania. W przeciwnym wypadku nie mogą zostać przetworzone.

Odzysk polega na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części jak również na odzyskaniu z odpadów substancji, materiałów, energii.

Recykling jest formą odzysku i polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w celu uzyskania substancji lub materiałów, które można ponownie wykorzystać.

Czy wiesz, że:

- zawartość substancji niebezpiecznych jest jednym z głównych wskaźników określających możliwość poddania odpadów komunalnych procesom odzysku,

- składowanie odpadów komunalnych zawierających substancje niebezpieczne stanowi większe zagrożenie dla środowiska niż składowanie odpadów komunalnych niezawierających takich substancji.

Jak segregować odpady komunalne?

Segregację odpadów należy prowadzić w sposób pozwalający na wyodrębnienie:
•    papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czsopisma, itd.),
•    szkła,
•    tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriaowych i metali,
•    odpadów zielonych,
•    popiołu,
•    zużytych baterii i akumulatorów,
•    zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
•    przeterminowanych leków,
•    chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, itd.),
•    mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
•    odpadów budowlano-remontowych.

Prawidłowa segregacja odpadów w gospodarstwach domowych umożliwia ich powtórne przetwarzanie.

Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które to odpady ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Organizacja odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców to ustawy obowiązek każdej gminy.

Gmina ma obowiązek zapewnić warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Dzięki temu możliwe jest:

•    ograniczenie masy odpadów komunalnych kierowanych na składowiska,
•    wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
•    osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Dlaczego segregować?

•    przerabiając makulaturę odzyskujemy papier, co pozwala oszczędzić nie tylko drzewa, ale również energię,
•    tylko niezanieczyszczona makulatura nadaje się do recyklingu,
•    tworzywa sztuczne rozkładają się tysiące lat zaśmiecając planetę,dzięki recyklingowi szkła ograniczamy zużycie surowców takich jak: piasek, soda, wapień, zmniejszamy zużycie wody i energii oraz obniżamy wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza
•    segregując szkło przyczyniamy się do zmniejszenia masy odpadów kierowanych na składowisko odpadów.

Jak postępować z różnymi rodzajami odpadów?

Co zrobić z odpadami zielonymi ?

Odpady zielone należy zbierać selektywnie, ponieważ stanowią doskonały materiał, z którego można uzyskać kompost wykorzystywany do nawożenia roślin oraz polepszania właściwości gleb.

Odpady te możesz umieszczać w kompostowniku przydomowym, wystawiać w workach na odpady ulegające biodegradacji w dniu ich odbioru „u źródła” lub dostarczyć do PSZOK. Odpady zielone zawożone są do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów regionu 4 w miejscowości Przededworze.

Kompostowanie w gospodarstwach domowych jest prostą i zgodną z naturalnymi procesami metodą zmniejszania ilości odpadów organicznych pochodzenia roślinnego.

Kompostowanie przydomowe ma wiele zalet, a przede wszystkim:

•    segregacja odpadów „u źródła” dzięki, której odpady kuchenne pochodzenia roślinnego nie trafiają do pojemnika na odpady zmieszane,
•    zmniejszenie masy odpadów wywiezionych na składowisko odpadów, a tym samym wydłużenie okresu jego eksploatacji,
•    otrzymany materiał można wykorzystać w ogrodach jako nawóz organiczny.

Kompostujemy wszystkie substancje organiczne, które nie zawierają składników toksycznych, a przede wszystkim: resztki roślinne, chwasty, liście i skoszoną trawę, korę drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie.

Pamiętaj, że nie wolno spalać odpadów zielonych w paleniskach domowych (piece, kominki) oraz na wolnym powietrzu, gdyż są one źródłem uciążliwych odorów.

Co zrobić ze zużytym sprzętem RTV i AGD?

Jako użytkownik sprzętu RTV i AGD musisz zbierać go selektwynie. Pamiętaj, że masz obowiązek przekazać zużyty sprzęt podmiotowi zajmującemu się zbieraniem tego typu odpadów.

Zużyty sprzęt możesz oddać nieodpłatnie w sklepie lub hurtowni, w chwili zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, podczas organizowanej zbiórki mobilnej lub dostarczyć do PSZOK.

W sklepie, w którym kupujesz sprzęt RTV i AGD sprzedawca musi umieścić informacje o punktach zbierania tego typu sprzętu.

Jeśli naprawa zepsutego sprzętu jest dla Ciebie nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, możesz go nieodpłatnie pozostawić w serwisie.

Czy wiesz, że dzięki właściwemu postępowaniu ze zużytym sprzętem RTV i AGD można odzyskać tj.: żelazo, miedź, ołów, cynk jak również tworzywa sztuczne. Postępując właściwie z tego typu odpadami zapobiegasz przedostawaniu się substancji szkodliwych, w tym metali ciężkich do środowiska.

Pamietaj!

•    nie umieszczaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami w tym samym pojemniku,
•    nie porzucaj zużytego sprzętu w lesie,
•    nie demontuj sprzętu, ponieważ zawiera wiele substancji niebezpiecznych dla ludzi i zwierząt oraz dla środowiska

Co zrobić ze zużytymi bateriami i akumulatorami?

Wszystkie zużyte baterie i akumulatory muszisz zbierać selektywnie i umieszczać w pojemnikach na ten cel przeznaczonych.

Pamiętaj! Baterie i akumulatory znajdują się w przedmiotach codziennego użytku: pilotach, zabawkach, latarkach, telefonach itd. Przed wyrzuceniem takich przedmiotów do pojemnika na odpady usuń z niego zużyte baterie i akumulatory.

Zużyte baterie i akumulatory możesz oddać bezpłatnie w urzędzie, szkołach i PSZOK.

Czy wiesz, że zużyte baterie i akumulatory to źródło metali ciężkich (kadm, rtęć, cynk, nikiel) szkodliwych dla czlowieka i środowiska, dlatego bardzo ważne jest, abyś zbierał je selektywnie w domu. Umieszczanie ich w pojemnikach na odpady komunalne powoduje zanieczyszczenie tych drugich.

Co zrobić z przeterminowanymi lekami?

Przeterminowane leki należy przechowywać w domu w specjalnym pojemniku, aby nie dostały się w ręce dzieci i regularnie przekazywać do PSZOK.         

Nie wolno spalać przterminowanych leków w paleniskach domowych. Nie wolno porzucać śmieci w lasach. Nie wolno umieszczać ich w jednym pojemniku wraz z innymi odpadami.

Czy wiesz, że przeterminowane leki to odpady niebezpieczne. Umieszczane w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne trafiają na składowiska odpadów komunalnych, gdzie stanowią potencjalne poważne zagrożenie chemiczne dla środowiska. Po upłynięciu terminu ich przydatności stanowią zagrożenie dla środowiska, a nawet życia ludzi, szczególnie dzieci.

Co zrobić z chemikaliami (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.)?

Pamiętaj! Nigdy nie wylewaj zużytych olejów odpadowych do wód, gleby, ziemi oraz kanalizacji. Nie używaj ich również jako oleju opałowego. Nigdy nie mieszaj z innymi substancjami. Trzymaj w miejscach niedostępnych dla dzieci. Olej z samochodu możesz zostawić w serwiesie samochodowym jeśli wymieniasz na nowy.

Nie wolno spalać farb, rozpuszczaników, olejów odpadowych itp. w palenikach domowych, ponieważ mogą być źródłem emisji szkodliwych do atmosfery. Nie wylewaj chemikaliów do kanalizacji, ponieważ w ten sposób niszczysz system kanalizacji i utrudniasz oczyszczanie ścieków. Nie wylewaj chemikaliów na powierzchnię gleby. Substancje szkodliwe w nich zawarte mogą trafić do łańcucha pokarmowego, stanowiąc tym samym zagrożenie dla roślin oraz zdrowia i życia ludzi i zwierząt.

Odpady te możesz dostarczyć do PSZOK.

Co zrobić ze starymi meblami?

Czy wiesz, że meble mogą zawierać substancje niebezpieczne w postaci lakierów, impregnatów, klejów, farb, pianki poliuretanowej, okien
z tworzyw sztucznych itp. W wyniu ich spalania na terenie posesji czy w paleniskach domowych, do atmosfery emitowane są związki szkodliwe dla środowiska oraz człowieka. Są szczególnie niebezpieczne dla dzieci.

Nie wyrzucaj mebli w miejscach do tego nieprzeznaczonych np. do lasów. Nie spalaj mebli na posesji oraz w paleniskach domowych. Oddaj je bezpłatnie podczas organizowanej zbiórki „u źródła” lub dostarcz do PSZOK.    

Co zrobić ze zużytymi oponami?

Przy zakupie nowych opon, stare możesz zostawić u wulkanizatora albo w warsztacie samochodowym, jeśli wymieniasz stare na nowe, w przeciwnym wypadku wulkanizator nie ma obowiązku przyjęcia starych opon, chyba, że wyrazi na to zgodę. Opony te możesz oddać bezpłatnie podczas organizowanej zbiórki lub dostarczyć do PSZOK.

Zakazane jest palenie opon w ogniskach, paleniskach domowych czy instalacjach do tego nieprzystosowanych. Paląc opony, powodujesz emisje wielu szkodliwych substancji do atmosfery.

Co zrobić z odpadami budowlano-remontowymi?

Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom domów musisz umieszczać w specjalnych kontenerach, gdyż są one zagospodarowywane innymi metodami niż zwykłe odpady komunalne. Jeśli remont domu prowadzony jest przez firmę remontową, w wyniku prowadzonych prac staje się ona wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz odpadów na swój koszt. Jeśli sam dokonujesz remontu skontaktuj się z firmą odbierajacą od ciebie odpady komunalne, z prośbą o podstawienie kontenera na odpady remontowe na swój koszt. Pamiętaj również, że nie wolno palić elementów palnych z odpadów pochodzących z remontów.

Odpadów budowlano-remontowych nie wolno porzucać w lasach, na łąkach itd. Nie wolno mieszać z innymi odpadami w jednym pojemniku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak chronić środowisko naturalne napisz do nas e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , a my szybko Ci odpowiemy.

Pamiętaj, że od Ciebie zależy czy środowisko, w którym żyjesz będzie czyste!!!