21 listopada br. w UMiG Daleszyce odbyło się szkolenie dla rolników.

Tematem szkolenia, które poprowadził doradca rolniczy – Damian Szpak z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach były praktyczne wskazówki dla rolników jak postępować w przypadku kontroli przeprowadzonych przez ARIMR oraz Inspekcję Weterynaryjną.

Kolejnym tematem były Ogólne wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich, omawiano też problemy potencjalnego zagrożenia stad trzody chlewnej przez afrykański wirus świń oraz czynności związane z wystąpieniem urazu bądź nagłego wypadku zwierząt gospodarskich.
Zainteresowaniem rolników cieszyły się również założenia do nowego PROW na lata 2014-2020.

/m.j./

Odpady komunalne. Przypomnienie.

  1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane.
  2. Firma „EKOM” dostarcza mieszkańcom worki na odpady segregowane na zasadzie wymiany. Podczas odbioru worków zapełnionych zostawia nowe.
  3. Odpady należy wystawiać przed posesje zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów do godz. 6.30.
  4. W okresie od 1 października 2013r. do 30 kwietnia 2014r. obowiązuje nowy harmonogram odpadów.

Czytaj więcej...

Koncepcja gospodarki ściekowej w Gminie Daleszyce wraz z oceną funkcjonowania istniejących oczyszczalni ścieków

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena oczyszczalni ścieków istniejących obecnie na terenie gminy Daleszyce oraz ocena stanu istniejącego i propozycja rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Opracowanie zostało wykonane w ramach umowy zawartej pomiędzy Urzędem Gminy w Daleszycach a firmą BUDWOD Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach.

Informacja firmy EKOM - dostawa pojemników na śmieci

W zwiazku z ostatnimi problemami dot. wywozu odpadów z terenu gminy Daleszyce, zwróciliśmy się z reklamacją do firmy EKOM Sp. J.

Poniżej zamieszczamy wyjaśnienie, jakie udzieliło ww. przedsiębiorstwo.

Pobierz: Pismo firmy EKOM Sp. J.

Gospodarka śmieciami po nowemu. O co najczęściej pytają mieszkańcy?

Najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania na spotkaniach w sołectwach:

•    Co z pojemnikami na odpady komunalne?
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić pojemnik na odpady komunalne zmieszane we własnym zakresie poprzez dzierżawę lub zakup. Firma „EKOM” Maciejczyk Sp. J. Kielce ul. Paderewskiego 18, która wygrała przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy Daleszyce dysponuje pojemnikami do dzierżawy i zakupu.

Czytaj więcej...

Już wkrótce zacznie funkcjonować nowy system odbioru odpadów komunalnych

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

INFORMATOR DLA MIESZKAŃCA

 

Szanowni Mieszkańcy!

             Od 1 lipca 2013 roku w całej Polsce zacznie funkcjonować nowy system odbioru odpadów komunalnych, który w naszej gminie nie obejmie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Gmina zobowiązana była do wybrania w drodze przetargu firmy, która będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tworzący gospodarstwa domowe. Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Daleszyce przyjęty Uchwałą Nr XXIV/84/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29.11.2012r. oraz inne akty prawa, dostępne na stronie internetowej www.daleszyce.pl. Poniżej przekazujemy Państwu podstawowe informacje na temat nowego systemu oraz zasad zbierania odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych.

             Wierzymy, że wspólną pracą i wysiłkiem uda nam się sprostać obowiązkom, jakie na gminy nałożyły nowe przepisy prawa polskiego i europejskiego, a osiągnięte poziomy recyklingu odpadów zbieranych selektywnie wpłyną na poprawę stanu środowiska.

Czytaj więcej...