Gospodarka śmieciami po nowemu. O co najczęściej pytają mieszkańcy?

Najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania na spotkaniach w sołectwach:

•    Co z pojemnikami na odpady komunalne?
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić pojemnik na odpady komunalne zmieszane we własnym zakresie poprzez dzierżawę lub zakup. Firma „EKOM” Maciejczyk Sp. J. Kielce ul. Paderewskiego 18, która wygrała przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy Daleszyce dysponuje pojemnikami do dzierżawy i zakupu.

Czytaj więcej...

Już wkrótce zacznie funkcjonować nowy system odbioru odpadów komunalnych

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

INFORMATOR DLA MIESZKAŃCA

 

Szanowni Mieszkańcy!

             Od 1 lipca 2013 roku w całej Polsce zacznie funkcjonować nowy system odbioru odpadów komunalnych, który w naszej gminie nie obejmie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Gmina zobowiązana była do wybrania w drodze przetargu firmy, która będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tworzący gospodarstwa domowe. Sposób zbierania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Daleszyce przyjęty Uchwałą Nr XXIV/84/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29.11.2012r. oraz inne akty prawa, dostępne na stronie internetowej www.daleszyce.pl. Poniżej przekazujemy Państwu podstawowe informacje na temat nowego systemu oraz zasad zbierania odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych.

             Wierzymy, że wspólną pracą i wysiłkiem uda nam się sprostać obowiązkom, jakie na gminy nałożyły nowe przepisy prawa polskiego i europejskiego, a osiągnięte poziomy recyklingu odpadów zbieranych selektywnie wpłyną na poprawę stanu środowiska.

Czytaj więcej...

Ile gmina zapłaci za śmieci?

22 kwietnia br. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór śmieci komunalnych z terenu Gminy Daleszyce.
Wpłynęło 7 ofert – najtańsza oferta (za okres odbioru 15 miesięcy), to 795 tys.zł, najdroższa – 1.504 tys. zł. Komisja dokonuje sprawdzenia dokumentów, w najbliższych dniach nastąpi rozstrzygnięcie przetargu.

Gospodarka odpadami - informacja dla przedsiębiorców

Informacja
dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne


Szanowni Państwo,
Od dnia 1 lipca 2013r. nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną objęci tylko mieszkańcy, natomiast nieruchomości niezamieszkałe (np. zakłady krawieckie, zakłady fryzjerskie, restauracje, sklepy, szkoły, hotele, motele, domki letniskowe, zakłady betoniarskie, warsztaty samochodowe, poczty, przychodnie, obiekty gastronomiczne itp.) obowiązują dotychczasowe zasady tj. właściciele tych nieruchomości muszą posiadać umowę na odbiór opadów z przedsiębiorcą do tego uprawnionym. Obowiązek ten należy udokumentować poprzez okazanie w trakcie kontroli umowy i dowodów uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych pracownikom urzędu. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczają na rzecz firmy, z którą mają zawartą umowę. Stawki opłat określone są Uchwałą Nr XXVIII/4/09 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i mogą ulec zmianie wyłącznie po podjęciu nowej lub zmiany dotychczasowej uchwały.

Czytaj więcej...

Komunikat - obowiązek złożenia Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komunikat

Szanowni Mieszkańcy Gminy Daleszyce,
w związku z wejściem w życie zmiany ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) informuję, że od dnia 1 lipca 2013 roku nastąpi zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Daleszyce.
Od tego dnia gmina:
- przejmuje pełną odpowiedzialność za odpady komunalne,
- pobiera opłaty od mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Zmiana systemu nakłada na mieszkańców między innymi obowiązek złożenia DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.
Termin złożenia deklaracji upływa w dniu 15 maja 2013r.

Czytaj więcej...

Ważne zmiany w gospodarce odpadami!

W dniu 25 lutego 2013r. Rada Miejska w Daleszycach podjęła uchwały związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Gminie (w tym uchwałę określającą wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Uchwały zostały przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania staną się wiążącymi aktami prawa miejscowego w naszej Gminie.
Wtedy też rozpoczniemy szczegółową kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców naszej Gminy.
Nowy system gospodarki odpadami obejmie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Opłata od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za śmieci uzależniona będzie od gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Podjęta uchwała w sprawie wzoru deklaracji zakłada, że pierwszą deklarację trzeba będzie złożyć do dnia 15 maja 2013r.

Czytaj więcej...