Ogłoszenie - nowy nr konta wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych

UWAGA!  
ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że od dnia 12.09.2019 r., uległ zmianie numer rachunku bankowego dla wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w związku z nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 1579).

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych należy wpłacać na nowy rachunek bankowy:

Gmina Daleszyce
Plac Staszica 9
26- 021 Daleszyce

 BS Daleszyce-Górno 93 8485 0009 0000 0130 2000 0096

WYKAZ FIRM POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA ODŁAWIANIE ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA I GMINY DALESZYCE

Lp.

Nazwa firmy

Nr telefonu

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jarosław Dudzik, z siedzibą: Cedzyna 129, 25-900 Kielce, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6372366372, REGON: 260156479, SCHRONISKO dla bezdomnych zwierząt Strzelce, 28-220 Oleśnica pow. Staszów.

790 452 382

 

Terminy opłat oraz stawki za wywóz odpadów komunalnych w 2019 r.

pojemniki smieciInformujemy , że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać kwartalnie bez wezwania w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy, BS Daleszyce-Górno 93 8485 0009 0000 0130 2000 0096 z adnotacją w tytule przelewu „opłata śmieciowa” ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu składającego deklarację.

Wypełniający deklarację do wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje jedną ze stawek opłaty podanych poniżej uchwalonych Uchwałą Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty:

a) miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi:

• w przypadku gospodarstw domowych 1-osobowych - 13,00 zł

• w przypadku gospodarstw domowych 2-osobowych - 19,00 zł

• w przypadku gospodarstw domowych 3-5 osobowych - 29,00 zł

• w przypadku gospodarstw domowych 6- osobowych i większych - 39,00 zł

Czytaj więcej...

Roczna Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za rok 2016

Publikujemy "Roczną analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Daleszyce  za rok 2016"

Skan dokumentu: Roczna Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za rok 2016

Ulotka: Sens hierarchi postępowania z odpadami

Pobierz ulotkę: