Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Gmina Daleszyce zapewnia dzieciom niepełnosprawnym bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i ośrodka, w których realizują obowiązek szkolny i nauki. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), zwana dalej ustawą.

Z BEZPŁATNEGO DOWOZU MOGĄ KORZYSTAĆ:

1)    dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2)    dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku
z art. 31 ust. 2 ustawy);

3)    dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4)    dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku
z art. 127 ustawy);

5)    dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a)    24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b)    25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy).

FORMY DOWOZU

Rodzic wnioskujący o bezpłatny dowóz dziecka wybiera jedną z form dowozu na rok szkolny:

1)    dowóz zbiorowy zorganizowany przez Gminę Daleszyce,

2)    dowóz indywidualny, tj. zwrot kosztów przewozu dziecka na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem a Gminą Daleszyce.

Ustawa nie przewiduje zwrotu kosztów dowozu za przejazd komunikacją miejską, dlatego nie ma możliwości ubiegania się o tego typu rekompensatę.

 

WYLICZENIE ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU

Rodzic, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zwrotu kosztów dowozu, za jednorazowy przewóz dziecka otrzyma kwotę wynikającą ze wzoru wskazanego w art. 39a ustawy.

 Koszt=(a-b) x c x d/100

gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Powyższy wzór wskazuje na trzy różne sytuacje:

1)    a = b placówka dziecka znajduje się na trasie rodzica z domu do pracy, rodzicowi nie przysługuje zwrot kosztów;

2)    a > b dowożąc dziecko po drodze do pracy zwiększa się liczba kilometrów, zwrot kosztów przysługuje jedynie za zwiększoną liczbę kilometrów;

3)    b = 0 rodzic nie pracuje, zwrot kosztów przysługuje za przejazd z domu do placówki oświatowej i z powrotem.

Średnia cena jednostki paliwa (litera c we wzorze) w roku szkolnym 2019/2020 określona została w Uchwale Nr XXIII/180/2020 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Daleszyce w roku szkolnym 2019/2020 i wynosi:

1) benzyna E95 – 4,92 zł/l;

2) olej napędowy – 4,98 zł/l;

3) autogaz – 2,27 zł/l.

 

 

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA

Wzór wniosku można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce.

Dokumenty można również pobrać tutaj -> Pobierz dokumenty w formacie DOC oraz PDF

Do wniosku należy załączyć:

1) Kopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

2) Kopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

3) Potwierdzenie przyjęcia dziecka lub ucznia odpowiednio do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego wydane przez dyrektora lub osobę upoważnioną.

4) Kopia informacji producenta pojazdu, którym będzie odbywał się przewóz o średnim zużyciu paliwa w jednostkach na 100 km lub w przypadku braku takiej informacji oświadczenie rodziców o średnim zużyciu paliwa w jednostkach na 100 km podawanego przez producenta pojazdu.

5) Oświadczenie podmiotu, któremu rodzice powierzyli wykonanie transportu i sprawowanie opieki, że dowozi dziecko lub ucznia odpowiednio do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego i sprawuje opiekę w czasie przewozu.

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9, 26 – 021 Daleszyce:

Rodzice zainteresowani zorganizowaniem dowozu przez Gminę Daleszyce proszeni są o złożenie wniosku w terminie do 15 lipca, w przypadku organizacji dowożenia przez rodziców, w terminie do 15 sierpnia na kolejny rok szkolny. W przypadku pojawienia się konieczności dowozu dziecka w trakcie roku szkolnego, wniosek można złożyć w dowolnym terminie.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce (pokój 15) oraz pod numerem telefonu 41 317 16 94 wew. 115. Osobą prowadzącą sprawę dowozu jest Kierownik Wydziału Oświaty w ww. Urzędzie.