Infrastruktura techniczna

infrastruktura

 

Stan systemu komunikacji

 

 

Układ drogowy

Analiza powiązań zewnętrznych

 

Gmina - położona jest w pobliżu dużego węzła komunikacyjnego jaki stanowią Kielce i dlatego większość powiązań zewnętrznych odbywa się poprzez ten węzeł. Połączenia w kierunku Warszawy, Łodzi i Krakowa realizowane są, drogą wojewódzką nr 764 Kielce - Staszów - Połaniec. Droga ta wyprowadza również ruch lokalny z obszaru gminy, a także ruch tranzytowy z Kielc w kierunku Staszowa i Tarnobrzega.

trasa_wojewodzka_staszow-daleszyce-kranow-kielce 

Relacje dalekobieżne w kierunku Lublina i Rzeszowa odbywają się drogą powiatową nr 15511 Daleszyce - Napęków i dalej drogą krajową nr 74 Sulejów - Kielce – Kraśnik, a w kierunku Tarnowa drogą powiatową nr 15542 Suków - Borków - Chmielnik do drogi krajowej nr 73 Kielce - Tarnów

Połączenie z sąsiednimi ośrodkami rejonowymi odbywają się następującymi drogami wojewódzkimi i powiatowymi. Połączenia te prowadzone są trasami o odpowiednich parametrach, wymagającymi poza przebiegami przez miasta, tylko niewielkich modernizacji.

 

Połączenia z sąsiednimi ośrodkami gminnymi odbywają się drogą wojewódzką:

- nr 764 z Kielcami i Rakowem - odcinek Nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec o długości 23,3 km,

oraz powiatowymi - 22 odcinki o łącznej długości 99,1 km - m.in.:

- nr 15517 Górno - Borków z Górnem, Bielinami,

- nr 15542 Suków - Borków - Chmielnik z Pierzchnicą

- nr 15552 Wojciechów - Skrzelczyce z Morawicą

 

Charakterystyka układu drogowego gminy

 

Ogólna długość dróg o twardej nawierzchni wynosi na obszarze gminy 132,9 km w tym o nawierzchni ulepszonej 113,2 km, utwardzonej 19,7 km.

 

Wskaźnik gęstości dróg twardych wynosi 59,7 km/100 km2 a bez uwzględnienia powierzchni lasów 137,0 km/km2.

Na drogach publicznych znajduje się 25 mostów stałych.

Utwardzenie dróg gminnych, tj. będących w zarządzaniu Urzędu Miasta i Gminy  (42 odcinki o długości 47,4 km) przedstawia się następująco:

 •   o nawierzchni bitumicznej – 26,29 km
 •   o nawierzchni tłuczniowej – 3,04 km
 •   o nawierzchni gruntowej – 17,17 km
 •   wewnętrzne (do pól i siedlisk) – około 400 km.

Gmina Daleszyce współpracując z Powiatem oraz sąsiednimi gminami stale buduje nowe i remontuje istniejący drogi.

 

 

Gospodarka wodna

 

 

Na terenie gminy mieszkańcy zaopatrywani są w wodę poprzez przyłącza z sieci wodociągowej. Sieć była wykonana w ostatnich latach z rur PCV i jest w dobrym stanie technicznym.

 

Wszystkie sieci wodociągowe zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami zapotrzebowania wody z uwzględnieniem perspektywy 20 lat oraz przy założeniu umiarkowanego rozwoju obszaru objętego wodociągowaniem. Przy spełnieniu założeń przyjętych przy projektowaniu sieci, wymogi zaopatrzenia w wodę miejscowości na terenie gminy zostaną spełnione.

 

Sieć wodociągowa znajduje się we wszystkich 18 sołectwach. Łączna jej długość wynosi 175 km. Długość przyłączy wodociągowych do 3.619 posesji wynosi 73,66 km. Ujęcia wodne znajdują się w Słopcu, Mójczy, Niestachowie, Smykowie, Sukowie, Niwach i Marzyszu.

 

Lokalizacja ujęć oraz zasięgi sieci wodociągowych przedstawiają się następująco:

 

1.     Ujęcie wody w Niwach Daleszyckich usytuowane jest na południowy wschód od Daleszyc i pracuje w oparciu o dwie studnie, o zasobach zatwierdzonych w kat. „B”. Na zbiorniku zlokalizowana jest hydrofornia. Ujęcie to zaspokaja zapotrzebowanie wody na cele gospodarcze i przeciwpożarowe również dla okresu perspektywicznego. Z tego źródła zaopatrywane są sołectwa: Niwy, Daleszyce, Danków-Wójtostwo, Kranów, Brzechów.

 

2.     Ujęcie wody w Słopcu usytuowane jest na zachód od wsi Słopiec przy granicy z sołectwem Borków i pracuje w oparciu o jedną studnię, o zasobach zatwierdzonych w Kat. „B”. Z ujęcia tego zaopatrywane są w wodę sołectwa Słopiec, Trzemosna, i Borków.

3.     Ujęcie wody w Niestachowie usytuowane jest w południowej części miejscowości w pobliżu drogi Kielce - Kranów - Daleszyce i pracuje w oparciu o jedną studnię; o zasobach zatwierdzonych w kat. “B”. Z tego ujęcia woda dostarczana jest tylko na terenie sołectwa Niestachów.

 

4.     Ujęcie wody w Smykowie usytuowane na zachód od miejscowości pracuje w oparciu o jedną studnię, o zasobach zatwierdzonych w kat. “B”. Na ujęciu zlokalizowana jest hydrofornia oraz zbiornik wyrównawczy wody. Układ ten zaspokaja zapotrzebowanie wody na cele gospodarcze i przeciwpożarowe również dla okresu perspektywicznego na terenie Smykowa i Sierakowa.

 

5.     Ujęcie wody w Sukowie usytuowane jest na południowy wschód od miejscowości, w pobliżu drogi Kielce - Borków i pracuje w oparciu o jedną studnię, o zasobach zatwierdzonych w kat. “B”. Na ujęciu zlokalizowana jest hydrofornia, która współpracuje ze zbiornikiem wyrównawczym wody (stalowy, naziemny) zlokalizowana na zboczu góry w gminie Morawica na północ od wsi Dyminy Granice. Ujęcie to obecnie zaspokaja potrzeby mieszkańców Sukowa, ale jest również jedną ze studni ujęcia perspektywicznego dla zaopatrzenia w wodę miasta Kielce. W związku z powyższym układ ten zaspokoi perspektywicznie zapotrzebowanie wody na cele gospodarcze i przeciwpożarowe mieszkańców.

 

6.     Wieś Szczecno i Komórki posiadają wodociąg zasilany z ujęcia „Pierzchnianka” w gminie Pierzchnica.

 

7.     Wieś Widełki i Cisów są zwodociągowane z ujęcia „Grodno” poprzez wodociąg grupowy „Ociesęki” z gminy Raków. Wodociąg pracuje w oparciu o dwie przepompownie wody (po jednej dla każdej wsi) oraz zbiornik wyrównawczy, żelbetowy o pojemności V =100m3 usytuowany na Górze Włochy.

 

Mały pobór wody sieciowej związany jest z wykorzystywaniem przez mieszkańców w dużym stopniu bezpłatnej wody z własnych studni. Wodę sieciową wykorzystują najczęściej do przygotowywania posiłków, picia oraz pojenia zwierząt w gospodarstwach.

 

Wykonane dla gminy projekty wodociągowania gminy (wodociągi grupowe i dla poszczególnych miejscowości), wydajności ujęć oraz rzeczywisty pobór wody pozwalają zakładać, że obecne i perspektywiczne (do około 20 lat) potrzeby gminy dotyczące zapotrzebowania w wodę przy dotychczasowym charakterze odbiorców będą zabezpieczone. Niepokojącym jest jednak fakt stałego zmniejszania się zasobów wód podziemnych, co nie było uwzględnione w obliczeniach projektów.

 

Celem ochrony zasobów wód podziemnych jest:

 • racjonalne gospodarowanie istniejącymi zasobami wód podziemnych

 • ochrona wód podziemnych przed skażeniami

 • ochrona przed zainwestowaniem terenów potencjalnie nadających się do utworzenia zbiorników retencyjnych

 • realizacja projektowanych zbiorników retencyjnych i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

 

Woda ze wszystkich ujęć, z których korzystają mieszkańcy gminy Daleszyce wymaga chlorowania, a ujęcia w Niwach i Smykowie także odżelaziania.

 

Zgodnie z zatwierdzonym „Programem małej retencji województwa kieleckiego” na terenie gminy Daleszyce projektowanych jest pięć zbiorników:

 

1. Zbiornik „Mójcza” na rzece Lubrzance

2. Zbiornik „Niestachów” na rzece Warkocz

3. Zbiornik „Kranów” na rzece Stokowa

4. Zbiornik „Danków” na rzece Belniance

5. Zbiornik „Wojciechów II” na cieku Pierzchnianka

 

Budowa zbiorników retencyjnych w gminie:

 • poprawi stosunki wodne,

 • złagodzi skutki ekstremalnych zjawisk jak susza czy powódź,

 • pozwoli wykorzystać je do celów rekreacyjnych przez co gmina stanie się bardziej atrakcyjna.

 

 

Gospodarka ściekowa

 

 

Oczyszczalnie ścieków wybudowane zostały w miejscowościach Daleszyce o przepustowości 750 m3/dobę (po rozbudowie), w Marzyszu – 950 m3/dobę i Szczecnie – 300 m3/dobę.

 

Z kanalizacji sanitarnej korzystają sołectwa: Daleszyce, Danków-Wójtostwo, Szczecno, Komórki, Mójcza i część Marzysza (I etap). Od roku 2010 realizowany jest III etap kanalizacji w Marzyszu. Budowa kanalizacji w Sukowie, Marzyszu, Borkowie i Słopcu rozpoczęła się w roku 2011.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 55,06 km. Łączna długość przykanalików do 1.254 budynków (posesji) wynosi 20,9 km.

 

Tabela: Oczyszczalnie ścieków i kanalizacja sanitarna w 2007 r.:

1

Daleszyce

- Oczyszczalnia – przepustowość V=750 m3/d

- Sieć kanalizacji sanitarnej 15 146 km

- Przykanaliki 6.435 km (szt. 502)

2

Danków i Wójtostwo

- Sieć kanalizacji sanitarnej 4,150 km 

- Przykanaliki 1,628 km

3

Kranów

- Opracowany projekt kanalizacji sanitarnej

4

Szczecno i Komórki

- Oczyszczalnia – przepustowość V= 300 m3/d

- Sieć kanalizacji sanitarnej 14.4 km

- Przykanaliki 2.71 km (szt. 256)

5

Marzysz

- Oczyszczalnia - przepustowość V=950 m3/d

Źródło: Dane UMiG w Daleszycach

 

 

 

Energetyka

 

Istniejący system zasilania gminy

 

Gmina Daleszyce zasilana jest w energię elektryczną z istniejącej wnętrzowej rozdzielni sieciowej WRS-15 kV zlokalizowanej w Niwach.

Dopływ energii elektrycznej do rozdzielni odbywa się za pomocą jednej linii 15 kV „zasilacza” wprowadzonego do WRS-u ze stacji transformatorowo- rozdzielczej GPZ –110 ÷ 115 kV Kielce - Wschód.

 

Rozprowadzenie energii elektrycznej po obszarze gminy zrealizowane jest poprzez 8 linii magistralnych 15 kV wyprowadzonych z WRS-u w kierunkach: Dankowa, Lechówka, Korzenna, Ujen, Morawicy, Kielc oraz wokół Daleszyc poprzez dwie linie pierścieniowe.

 

Północno - zachodnia część gminy, sołectwa: Suków i Mójcza, zasilane są z innego układu zasilania, niezwiązanego z WRS Daleszyce. Źródłem zasilania tej części gminy jest linia magistralna 15 kV relacji GPZ - Morawica - GPZ - Kielce - Wschód, biegnąca głównie wzdłuż drogi Kielce - Morawica, z odbiciem w kierunku Sukowa. Tranzytem, przez północno - zachodni kraniec gminy, wzdłuż zabudowy wsi Mójcza przebiega linia 110 kV relacji Radkowice - Morawica - Kielce - Wschód.

 

Gospodarka cieplna

 

W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej na terenie gminy do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych wykorzystywane są urządzenia tradycyjne kuchenne i piecowe na paliwo stałe, lub instalacje centralnego ogrzewania z własnymi kotłowniami na paliwo stałe.

 

Do zaopatrzenia w ciepło budynków użyteczności publicznej, usługowych, zakładów oraz ośrodków rekreacyjnych wykorzystywane są lokalne kotłownie najczęściej na paliwo stałe. Kotłownie olejowe na terenie gminy posiada Hala Sportowa w Daleszycach oraz Szkoły w Widełkach, Sukowie, Brzechowie, Borkowie, Daleszycach i Marzyszu.

Coraz częściej mieszkańcy gminy, szczególnie w nowo powstającym budownictwie, wykorzystują w swych kotłowniach ekologiczne paliwa płynne. Dalsza poprawa czystości powietrza powinna nastąpić po zrealizowaniu na terenie gminy sieci gazu średniego ciśnienia. Wówczas będzie możliwość zamiany kotłów z paliwa stałego na gazowe.

 

 

Gazyfikacja przewodowa

 

 

Obecnie gmina Daleszyce nie jest zgazyfikowana. W ramach drugostronnego zasilania miasta Kielce przez teren gminy w rejonie wsi Komórki, Marzysz, Suków oraz Mójcza przebiega sieć gazu wysokiego ciśnienia DN. 300, PN 6,3 MPa. W w/w sieci znajduje się rezerwa gazu do zaopatrzenia gminy Daleszyce zgodnie z wykonanym programem gazyfikacji. W miejscowości Mójcza zlokalizowana jest stacja redukcyjna gazu DN 300.

 

 

Gospodarka odpadami stałymi

 

Na terenie gminy brak jest wysypiska odpadów komunalnych. Istniejące do niedawna składowisko na południowy zachód od Daleszyc zostało zrekultywowane.

 

Obecnie we wszystkich miejscowościach na terenie gminy, przy posesjach, znajdują się pojemniki na odpady, z których śmieci wywożone są na wysypisko w Promniku. Ze względu na rozległy obszar, jaki jest obsługiwany przez wysypisko w Promniku i szybko kurczącą się jego powierzchnię składowania nie można aktualnego rozwiązania traktować docelowo. W związku z powyższym należy szukać innego rozwiązania jakim może być lokalizacja wysypiska na własnym terenie.

 

Zgodnie z ustaleniami m.p.o.z.p. gm. Daleszyce uchwalonego uchwałą nr 31/92 Rady Gminy w Daleszycach z dnia 18 grudnia 1992 r. z późniejszymi zmianami, we wsi Szczecno rezerwuje się teren na lokalizację urządzeń związanych z unieszkodliwieniem odpadów komunalnych.

 

Telekomunikacja

 

 

Gmina Daleszyce obsługiwana jest przez służby telekomunikacyjne za pośrednictwem trzech central telefonicznych:

 

 • w Daleszycach (1000 NN- centrala automatyczna),
 • w Szczecnie (100 NN - centrala automatyczna),
 • w Borkowie (600 NN - centrala elektroniczna).

 

Do centrali w Borkowie i centrali w Daleszycach doprowadzony jest przesyłowy kabel światłowodowy powiązany z Kielcami i Górnem.

 

W gminie Daleszyce realizowana jest kompleksowa przebudowa systemu telekomunikacyjnego z uwzględnieniem zastosowania nowoczesnej techniki komunikacyjnej i zabezpieczeniem potrzeb społeczności gminy. Istnieją techniczne i finansowe możliwości bieżącego zaspokajania potrzeb ludności gminy w zakresie obsługi telekomunikacyjnej. Gmina wybuduje własną sieć telekomunikacyjną w ramach projektu eInclusion.

  


 

 Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego (2002) oraz dane UMiG Daleszyce