Nasze inwestycje

 

 

inwestycje

 

Inwestycje i remonty w Gminie Daleszyce w latach 2006-2010

Remont drogi: Brzechów - Nowiny 500mb - asfalt .

2007

Remont drogi: Zagórze 310mb - asfalt.

2007

Budowa kanalizacji w msc. Marzysz (II etap).

2007 - 2008

Remont drogi: Niwy dz. nr ew. 850mb - asfalt.

2008

Remont drogi: Niwy dz. nr ew. 360-350mb - asfalt.

2008

Remont drogi: Danków Górka  850mb - asfalt.

2008

Remont drogi: Zagórze 550mb - asfalt.

2008

Budowa drogi:  Suków - Krajewszczyzna 496mb - asfalt.

2008

Remont drogi: do osiedla w Niestachowie 313mb - asfalt.

2008

Odbudowa rowu odwadniającego w msc. Smyków.

2008

Oświetlenie: podwieszono 185mb przewodu oraz zamontowano 4 szt. opraw przy drodze gminnej w msc. Komórki.

2008

Modernizacja i dobudowa oświetlenia w msc.:

- Niestachów osiedle: 41mb przewodu, 6 szt. opraw

- Mójcza, ul. Chabrowa: 180mb przewodu, 4 szt. opraw, 1 słup

- Niwy, droga gminna: 106mb przewody, 496mb kabla ziemnego,

12 szt. opraw, 10 szt. słupów

- Kranów, droga gminna: 185mb przewodu, 4 szt. opraw

- Kaczyn: 51mb przewodu, 1 szt. opraw.

2008

Oświetlenie, wymiana opraw w msc.:

- Widełki Brzezinki: 17 szt. opraw

- Cisów Zakościele: 20 szt. opraw

- Komórki: 8 szt. opraw

- Sieraków: 4 szt. opraw

- Mójcza 1 szt. opraw

- Słopiec osiedle: 10 szt. opraw.

2008

Oświetlenie, dowieszenie opraw w msc.:

- Trzemosna: 4 szt. opraw

- Daleszyce, Pl. Staszica: 2 szt. opraw

- Szczecno: 3 szt. opraw

- Niwy 3 szt. opraw.

2008

Wykonano odwiert studni głębinowej w celu polepszenia jakości wody pitnej w msc. Smyków.

2008

Budowa przepompowni wody w msc. Smyków.

2008

Budowa parkingu przy kościele w msc. Szczecno.

2008 - 2009

Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Daleszycach z instalacjami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu (drogi wewnętrzne parkingi) i zjazdem z drogi gminnej oraz kanalizacji deszczowej.

2008 - 2009

Budowa placów zabaw w msc.: Cisów, Słopiec, Marzysz.

2009

Budowa kanalizacji w msc. Marzysz (III etap) - odcinek koło młyna.  

2009

Remont Ośrodka Zdrowia w msc. Szczecno.

2009

Przystosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Szczecnie na potrzeby świetlicy wiejskiej.

2009

Oświetlenie: podwieszono 181mb przewodu oraz zamontowano 4 oprawy przy drodze powiatowej koło Kościoła w msc. Szczecno.

2009

Oświetlenie: podwieszono 282 mb przewodu oraz zamontowano  8 opraw oświetlenia przy drodze powiatowej w kierunku Napękowa.

2009

Wykonano remont Szkoły Podstawowej w msc. Smyków.

2009

Remont drogi: Cisów - Zadworze. 

2009

Remont drogi: Kranów 126mb - asfalt .

2009

Remont drogi: Daleszyce, ul. 3 maja wraz z chodnikiem 313mb.

2009

Remont drogi: Sieraków (szkoła) 330mb - asfalt.

2009

Remont drogi: Marzysz - Kiełków 350mb - tłuczeń.

2009

Budowa progów zwalniających w msc. Słopiec, Mójcza - 7 szt.

2009

Modernizacja i dobudowa oświetlenia w msc.:

-Suków: 358mb przewodu, 9 szt. opraw

- Daleszyce, ul. Mickiewicza:113 mb przewodu, 4 szt. opraw

- Mójcza, ul. Akacjowa: 4 szt. opraw

- Brzechów, droga gminna w kierunku P. Ozgi:578 mb przewodu, 12 szt. opraw

- Niwy Daleszyckie, droga wojewódzka:148 mb przewodu, 5 szt. opraw

- Marzysz I, przy posesji P. Banaś: skrzynka 1szt, oprawa 1 szt.

- Borków, przy drodze powiatowej (okolice przystanku): 241mb przewodu, 4 szt. opraw, 4 szt. słupów

- Niwy, okolice P. Miernik: wymiana słupa, 101mb przewodu, 2 szt. opraw.

2009

Oświetlenie, dowieszenie opraw w msc.:

- Daleszyce Pl. Staszica: 3 szt. opraw

- Cisów: 2 szt. opraw

- Suków Modrzewie: 1 szt. opraw.

2009

Montaż wiat przystankowych w msc: Borków 1 szt., Komórki 3 szt., Szczecno 1 szt., Cisów 1 szt., Sieraków 1 szt., Suków 1szt. 

2009

Budowa boisk w msc.: Słopiec., Marzysz, Sieraków.

2009 - 2010

Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka drogi Brzechów - Nowiny  w trybie SPEC Ustawy.

2009 - 2010

Remont boiska przy Szkole Podstawowej w Sierakowie wraz z drenażem.

2009 - 2010

Udział w remoncie drogi powiatowej: Borków - Szczecno - Pierzchnica.

2009 - 2010

Kanalizacja sanitarna w Marzyszu - ogłoszony przetarg na budowę.

2009 - 2011

Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Marzysz, Borków, Słopiec - na etapie weryfikacji oraz sprawdzania złożonych ofert.

2010

Odnowa kanału burzowego w Daleszycach.

2010

Rozpoczęta budowa Przedszkola Samorządowego w Daleszycach.

2010

Remont budynku OSP w Sukowie  (wykonano ocieplenie).

2010

Remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Marzyszu.

2010

Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Niestachowie.

2010

Ułożona kostka brukowa przy Szkole Podstawowej w Niestachowie.

2010

Zlecono wykonanie przystanku naprzeciwko Szkoły Podstawowej w Niestachowie.

2010

Wybudowano przepusty wraz ze zjazdami drogi w msc. Komórki.

2010

Ogłoszony przetarg na ul. Spacerową w msc. Daleszyce w trybie SPEC Ustawy.

2010

Modernizacja i dobudowa oświetlenia w msc. Komórki (II etap ):

- przy drodze gminnej „Pod Las", 350 mb przewodu - 4 oprawy

- przy drodze gminnej w kierunku przepompowni dowieszono 100 mb przewodu

- przy drodze gminnej w kierunku Skrzelczyc dowieszono 100 mb przewodu.

2010

W ramach modernizacji i dobudowy zostanie wykonane oświetlenie w msc. (II etap):

- Szczecno-Kocieczyn: 600 mb przewodu, 6 szt. opraw

- Szczecno pod dębem: 250 mb przewodu, 6 szt. słupów, 6 szt. opraw

- Szczecno 243: od słupa 25-120 mb przewodu, 2 szt. opraw

- Szczecno 243: od słupa 38-150 mb przewodu, 2 szt. opraw

- Szczecno 243: od słupa 48-150 mb przewodu, 2 szt. opraw

- Szczecno 243: od słupa 85-150 mb przewodu, 2 szt. opraw.

2010

Oświetlenie: opracowano projekt budowlany na budowę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Kranów - Słopiec.

2010

Oświetlenie: wymieniono 963 oprawy na terenie całej Gminy Daleszyce przez firmę  Cities Lighting Konsultant.

2010

Zamontowano 2 przystanki przy drodze powiatowej w msc. Szczecno. W najbliższym czasie zostanie zamontowany przystanek w Szczecnie - Kocieczyn przy budowanej pętli autobusowej.

2010

Remont dachu w Szkole Podstawowej w Szczecnie.

2010

Wykonany projekt modernizacji remizy strażackiej w msc. Smyków oraz rozpoczęcie robót związanych z modernizacją.

2010

Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Smykowie - budowa kotłowni i c.o.

2010

Budowa chodnika przy przedszkolu w msc. Danków - Wójtostwo na długości 150 mb.

2010

Współfinansowanie remontu drogi powiatowej przez Mójczę wraz z chodnikiem.

2010

Montaż progów zwalniających ul. Chabrowa w msc. Mójcza.

2010

Remont drogi oraz mostu Suków -Mójcza.

2010

Remont drogi: Niwy 420mb - asfalt.

2010

Remont drogi: Szczecno do cmentarza wraz z parkingiem 105mb - asfalt.

2010

Remont drogi: Szczecno 420mb - asfalt.

2010

Remont drogi: Daleszyce, ul. Mickiewicza odc. I 330 mb - asfalt.

2010

Remont drogi: Daleszyce, ul. Mickiewicza odc. II 180 mb - asfalt.

2010

Remont drogi: Daleszyce, ul. Wójtostwo - 456 mb - asfalt.

2010

Remont drogi: Daleszyce, ul. Kanałowa - 100 mb - chodnik.

2010

Remont drogi: Borków-Słopiec Szlachecki - 1040 mb - asfalt.

2010

Remont drogi: Brzechów-Nowiny - 1120 mb - asfalt.

2010

Remont drogi powiatowej: Napęków - Smyków - Daleszyce. 

2010

Remont drogi: Mójcza, ul. Skalna - 330 mb - Daleszyce.

2010

Montaż wiat przystankowych w msc.: Niestachów 1szt., Szczecno 1 szt., Suków 2 szt., Marzysz 4 szt., Brzechów 3 szt., Niwy 5 szt., Daleszyce ul. Sienkiewicza 1 szt. W dniach 26-30.X. zamontowane zostaną wiaty w msc.: Niestachów 1 szt., Mójcza 3 szt., Suków-Modrzewie 1 szt. W trakcie realizacji pozwolenie na postawienie wiat w msc. Kranów: 1 szt. oraz Daleszyce, ul. Kościuszki: 1 szt.

2010

Budowa progów zwalniających w msc. Słopiec, Kranów, Daleszyce - 4 szt.

2010

Budowa pasażu handlowego na placu targowym w Daleszycach.

2010

Budowa świetlicy w msc. Trzemosna.

2010

Rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Daleszyce.

2010 - 2011

Wybudowane oświetlenie przy drodze gminnej  Marzysz - Kiełków. W trzecim etapie zostanie wykonane:

- oświetlenie w Podmarzyszu (obok pani Kaniowskiej) 100m

- oświetlenie w kierunku leśniczówki 300m

- dowieszenie 8 opraw (na odcinku od P. Curyłły do P. Wysockiego).

2010 - 2011

Remont wzgórza kościelnego oraz Pl. Cedry w Daleszycach - weryfikacja wniosku o dofinansowanie (podpisana pre-umowa).

2010 - 2012

Rewitalizacja Rynku w Daleszycach - obecnie Plac Staszica.

2010 - 2012

Wykonanie projektu na budowę boiska ORLIK 2010 w Sukowie

2011

 

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/5/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 lutego 2011 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2011 rok


 
Galeria inwestycji