Świadczenia rodzinne

Z dniem 01 maja 2004 roku Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje kolejne zadania związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r „ Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami).

Przez Ośrodek są wypłacane zasiłki rodzinne oraz dodatki z tytułu:

  • urodzenia dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu okresu jego pobierania,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Ośrodek wypłaca świadczenia opiekuńcze do których zalicza się

  • zasiłki pielęgnacyjne,
  • świadczenia opiekuńcze.

Dokładne informacje na temat świadczeń rodzinnych oraz wymaganej dokumentacji do ich otrzymania można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. nr 9, 10 lub pod numerem telefonu : 317-16-94 lub 317-16-93 w. 109.

Wypłaty zasiłków dokonuje się w dniach od 13 do 15 każdego miesiąca z podziałem na nazwiska zaczynające się na literę:

13 dnia miesiąca od A do J

14 dnia miesiąca od K do P

15 dnia miesiąca od R do Z