Rolnictwo i leśnictwo

 

Rolnictwo

Gmina Daleszyce charakteryzuje się bardzo niekorzystnymi warunkami przyrodniczymi rozwoju rolnictwa, co potwierdza wskaźnik bonitacji użytków rolnych wynoszący 0,73 pkt. Oznacza to, ze przeciętny hektar przeliczeniowy posiada klasę bonitacyjną nieco poniżej V, w ramach której większość gruntów jest obecnie nieopłacalna w użytkowaniu rolniczym. W układzie przestrzennym nieco korzystniejsze niż średnie w gminie warunki glebowe są we wsiach, w których występują większe masywy gleb lessowych (Cisów i Widełki), rędzinowych (Szczecno) a także brunatnych o mało przepuszczalnym podłożu (Brzechów i Suków). Dodać jednak należy, że wsie te posiadają równocześnie bardzo silną, mozaikę gleb, charakteryzującą się występowaniem skrajnie zróżnicowanych warunków glebowych nawet w obrębie tej samej działki. Ponadto znaczne ograniczenia uprawowe powoduje fakt, ze większość najcenniejszych gleb lessowych i rędzinowych zalega na stromych stokach i podlega procesom erozyjnym oraz jest trudna w uprawie mechanicznej. Ogółem tereny o niekorzystnej i mało korzystnej dla rolnictwa rzeźbie terenu zajmują 46 % użytków rolnych zaś gleby erodowane w stopniu silnym i bardzo silnym stanowią 1,5% gruntów rolnych. Z drugiej strony przestrzeń rolnicza gminy charakteryzuje się występowaniem rozległych kompleksów gleb dolinnych, z których znaczna część w stanie naturalnym jest okresowo lub trwale nadmiernie uwilgocona i wymaga melioracji.

Korzystnym elementem jest natomiast stosunkowo dobry stan ekologiczny gleb. Zdecydowana większość terenów rolnych posiada stopień zniszczenia gleb metalami ciężkimi.

 

Warunki agrarne i demograficzne

Podstawową rolę w zagospodarowaniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej odgrywa sektor prywatny, który włada 98,6 % areału użytków rolnych. Sektor ten stanowi ponad 2014 gospodarstw indywidualnych (powyżej 1 ha użytków rolnych) i 861 użytkowników gruntów nie stanowiących gospodarstw (do 1ha użytków rolnych), którzy skupiają się we wsiach o najwyższym poziomie urbanizacji jak: Suków, Daleszyce, Marzysz, Borków i Mójcza. Dodać należy, że średni areał jednego gospodarstwa indywidualnego wynosi 2,4 ha użytków rolnych.

 

Struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych w 2002 r. kształtowała się następująco:

 

Wyszczególnienie

Ogółem

W tym gospodarstwa indywidualne

w ha

W odsetkach

w ha

w odsetkach

OGÓŁEM

8312

100,0

8203

100,0

Użytki rolne

6881

82,7

6766

82,5

Grunty orne

4794

57,6

4747

57,9

w tym odłogi

1771

21,3

1723

21,0

Ugory

611

7,3

611

7,4

Sady

28

0,3

26

0,3

Łąki

1931

23,2

1894

23,1

Pastwiska

128

1,5

100

1,2

Lasy i grunty leśne

998

12,0

998

12,2

Pozostałe grunty

440

5,3

440

5,4

Źródło: Dane Urzędu Gminy Daleszyce

 

 

Leśnictwo

Lasy zajmują 56,84% powierzchni całej gminy Daleszyce. Lasy gminy leżą na terenie Nadleśnictwa Daleszyce składającego się z 11 leśnictw, z których 9 znajduję się na terenie gminy. Są to:

-         Leśnictwo Włochy,

-         Leśnictwo Sieraków,

-         Leśnictwo Cisów,

-         Leśnictwo Niwy,

-         Leśnictwo Niestachów,

-         Leśnictwo Marzysz,

-         Leśnictwo Trzemosna,

-         Leśnictwo Wojciechów,

-         Leśnictwo Łomnica,

-         Leśnictwa Widełki z Nadleśnictwa Łagów.

W Biurze Nadleśnictwa, jak i we wszystkich leśnictwach, prowadzona jest sprzedaż drewna, nadzór administracyjny oraz ochrona lasów (także przeciwpożarowa).

Powierzchnia lasów przedstawia się następująco:

  • lasy państwowe:                             11 636 ha
  •  lasy niepaństwowe (prywatne):        998 ha

 

Ogółem:                                                12 634 ha

 

Powierzchnia lasów w poszczególnych sołectwach, dane za rok 2004:

 

Sołectwo

 

Powierzchnia w ha

Udział powierzchni lasów w powierzchni sołectwa (%)

Borków

33,28

11,68

Brzechów

4,27

1,02

Cisów

2872,04

85,89

Daleszyce

27,58

1,78

Danków

16,41

7,04

Komórki

324,95

43,19

Kranów

696,92

68,28

Marzysz

123,05

15,14

Mójcza

170,64

25,96

Niestachów

1255,50

69,44

Niwy

1165,08

69,54

Sieraków

76,72

37,17

Słopiec

140,40

24,73

Smyków

13,48

4,38

Suków

937,14

41,87

Szczecno

2953,56

73,73

Trzemosna

99,71

44,41

Widełki

1724,19

81,03

Ogółem

 12634,92

56,84

Źródło: Dane Urzędu Gminy Daleszyce

 

Główne gatunki drzew występujące na terenie gminy to:

  •   iglaste         - sosna, jodła ,
  •   liściaste       - brzoza, dąb, buk, grab, olsza, osika i inne.