Wybory samorządowe 2014

 

 PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

sporządzony dnia 18.11.2014 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Daleszycach


PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

do Rady Miejskiej w Daleszycach sporządzony dnia 17 listopada 2014 r.

przez Miejską Komisję Wyborczą w Daleszycach

 


 

ZAWIADOMIENIE

o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego i wyborem Burmistrza, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku, spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Spis jest udostępniony do wglądu na pisemny wniosek wyborcy od dnia 28 października 2014 do dnia 10 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9 pokój nr 28 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Wojciech Furmanek

 

 


 

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach

z dnia 24 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

 

 


 

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach

z dnia 22 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Daleszycach

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 


 

Uchwała Nr 4/2014

Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach

z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 


 

Uchwała Nr 5/2014

Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach

z dnia 21 października 2014 r.

w sprawie nadania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r.

 


 

 

K O M U N I K A T


 Miejska Komisja Wyborcza w Daleszycach informuje pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione, że liczba zgłoszonych kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r. jest większa od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w ich skład.

W związku z powyższym informujemy, że publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych odbędzie się w dniu 21 października 2014 r. (tj. wtorek) o godz. 13 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach.
 

Przewodniczący
 Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach
 /-/ Marian Kotyniewicz

 K O M U N I K A T

Miejska Komisja Wyborcza w Daleszycach informuje, że publiczne losowanie w sprawie nadania numerów dla list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Daleszycach w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., odbędzie się w dniu 21 października 2014 r. o godz. 13,30 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach
 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach
/-/ Marian Kotyniewicz

 

 


 

         Obwieszczenie
       Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 09 października 2014r.

w sprawie wyznaczenia granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 


 

OGŁOSZENIE
O MIEJSCU I TERMINIE ZGŁASZANIA KANNDYDATÓW
NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
W WYBORACH ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYZNACZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 r.


Informuje się, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miastai Gminy w Daleszycach, w pok. Nr 2 w dniach i godzinach pracy Urzędu.
 Termin zgłaszania kandydatów do OKW upływa w dniu 17października 2014 r.
 W związku z powyższym w dniu 17 października 2014 r.w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach pełniony będzie dyżur (w pok. Nr 2) od godz. 7,30 do godz. 14,00(w godzinach pracy UMiG) w celu przyjmowania kandydatów do składów OKW.
Sposób zgłaszania kandydatów do OKW określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy orazw wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce
 /-/ Wojciech Furmanek

 


 

Uchwała Nr 3/2014
Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach
z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach.

 Na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 wrzesnia 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, uchwala się, co następuje:
 § 1. Powołuje się na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, Pana Rafała Kraskę na pelnomicnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach.
 § 2. Zadania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach określa Załącznik Nr 4 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Przewodniczący
 Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach
 /-/ Marian Kotyniewicz


 

INFORMACJA
Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach
z dnia 30 września 2014 r.


Miejska Komisja Wyborcza w Daleszycach w składzie:

1. Marian Kotyniewicz - Przewodniczący
2. Helena Tarłowska-Bronkowska - Z-ca Przewodniczącego
3. Andrzej Błaszczyk - członek
4. Barbara Cedro - członek
5. Karolina Jeziorska - członek
6. Alicja Prendota - członek
7. Ewa Ramian - członek
8. Edyta Ramiączek - członek
9. Hubert Tuśnio - członek

INFORMUJE:    

Miejscem Pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach jest Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach Pl. Staszica 9 (pok. nr 13 – świetlica).

Przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na radnych będzie się odbywało w nast. dniach:

- 01.10.2014 r. (środa) w godz. 10:00 - 15:00
- 02.10.2014 r. (czwartek) w godz. 12:00 - 16:00
- 03.10.2014 r. (piątek) w godz. 10:00 - 14:00
- 06.10.2014 r. (poniedziałek) w godz. 12:00 - 18:00
- 07.10.2014 r. (wtorek) w godz. 8:00 - 24:00

Ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń na radnych jest wtorek 07 października 2014 od godz. 8:00 o godz. 24:00 ! ! !

 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na burmistrza będzie się odbywało w nast. dniach:

- 01.10.2014 r. (środa) w godz. 10:00 - 15:00
- 02.10.2014 r. (czwartek) w godz. 12:00 - 16:00
- 03.10.2014 r. (piątek) w godz. 10:00 - 14:00
- 06.10.2014 r. (poniedziałek) w godz. 12:00 - 18:00
- 07.10.2014 r. (wtorek) w godz. 8:00 - 24:00
- 08.10.2014 r. (środa) w godz. 10:00 - 15:00
- 09.10.2014 r. (czwartek) w godz. 12:00 - 16:00
- 10.10.2014 r. (piątek) w godz. 10:00 - 14:00
- 13.10.2014 r. (poniedziałek) w godz. 12:00 - 17:00
- 14.10.2014 r. (wtorek) w godz. 10:00 - 15:00
- 15.10.2014 r. (środa) w godz. 10:00 - 15:00
- 16.10.2014 r. (czwartek) w godz. 12:00 - 18:00
- 17.10.2014 r. (piątek) w godz. 8:00 - 24:00


Ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń na burmistrza jest piątek 17 października 2014 od godz. 8:00 do godz. 24:00!!!

Telefoniczne informacje w sprawie wyborów można uzyskać pod nr tel. (41) 317-16-93, (41) 317-16-94,


 Przewodniczący
 Miejskiej Komisji Wyborczej
 /-/ Marian Kotyniewicz

 


 

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach o składzie komisji

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaje się do publicznej wiadomości:
Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach:
 
Marian Kotyniewicz - Przewodniczący
Helena Tarłowska Bronkowska - Z-ca Przewodniczącego
Członkowie:
Andrzej Błaszczyk
Barbara Józefa Cedro
Karolina Jeziorska
Alicja Prendota
Ewa Ramian
Edyta Ramiączek
Hubert Rajmund Tuśnio

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach mieści się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach Pl. Staszica 9 (sala konferencyjna) tel. (41)3171694, fax(41)3171693

Przewodniczący Komisji
Marian Kotyniewicz

 


 

POSTANOWIENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I

z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY DALESZYCE

z dnia 02 września 2014 r

z dnia 02 września 2014 ro okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Daleszycach w wyborach do Rady Miejskiej w Daleszycach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 


 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

z dnia 04 września 2014 roku

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm) podaje się do wiadomości publicznej:

wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych związanych z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

1. Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń :

1) tablice ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy oraz na rynku w Daleszycach,

2) tablice ogłoszeń, znajdujące się w poszczególnych sołectwach,

2. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie

plakatów komitetów wyborczych :

1) słupy ogłoszeniowe znajdujące się w poszczególnych sołectwach

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Wojciech Furmanek

OGŁOSZENIE

O MIEJSCU I TERMINIE ZGŁASZANIA KANNDYDATÓW

NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W WYBORACH ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

WYZNACZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014 r.

 

Informuje się, że zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miastai Gminy w Daleszycach, w pok. Nr 2 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Termin zgłaszania kandydatów do OKW upływa w dniu 17października 2014 r.

W związku z powyższym w dniu 17 października 2014 r.w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach pełniony będzie dyżur (w pok. Nr 2) od godz. 7,30 do godz. 14,00(w godzinach pracy UMiG)w celu przyjmowania kandydatów do składów OKW.

Sposób zgłaszania kandydatów do OKW określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy orazw wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

/-/ Wojciech Furmanek