Zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 roku obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Daleszyce oraz nastąpiła zmieniona metody naliczenia opłaty.

1. Nieruchomości zamieszkałe:

- 14,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego na terenie nieruchomości Miasta i Gminy Daleszyce jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 13,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego na terenie nieruchomości Miasta i Gminy Daleszyce jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i jest na nieruchomości kompostownik w którym są kompostowane odpady biodegradowalne,

- 28,00 zł miesięczna podwyższona stawka od jednego mieszkańca zamieszkującego na terenie nieruchomości Miasta i Gminy Daleszyce w przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

2. Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości:

- 180,00 zł ryczałtowa roczna stawka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

- 540,00 zł podwyższona ryczałtowa roczna stawka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Zgodnie z obowiązującymi uchwałami Rady Miasta i Gminy termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian, opłatę należy uiszczać kwartalnie bez wezwania w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada gotówką lub kartą w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy, BS Daleszyce-Górno 93 8485 0009 0000 0130 2000 0096 z adnotacją w tytule przelewu „opłata śmieciowa" ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu składającego deklarację lub u sołtysa.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy uiścić bez wezwania w terminie do dnia 15 maja danego roku. Natomiast jeżeli deklaracja zostanie złożona po upływie terminu płatności, opłatę należy uiścić do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona deklaracja.

W sprawie naliczania oraz zmian deklaracji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prosimy o kontakt z panią Eweliną Miernik lub Karoliną Tarłowską pokój nr 13 lub tel. 41/317-16-94 wew. 104.

Natomiast w sprawie regulowania bieżących i zaległych opłat, prosimy o kontakt z panią Anetą Ziach pokój nr 16 tel. 41/ 317-16-94 wew. 119.