projekt look naglowek

Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Ochrony Kultury LOOK realizowało projekt „Promocja walorów turystycznych gminy Daleszyce”, w ramach którego powstał system nowoczesnej promocji i informacji turystycznej.

efs logoVIII Oś priorytetowa - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.2 - Aktywne i zdrowe starzenie się

Poddziałanie 8.2.3 - Wspieranie profilaktyki zdrowotnej - ZIT (projekty konkursowe)

Tytuł projektu: "Program przeciwdziałania przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników instytucji publicznych z terenu Gminy Daleszyce"

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.08.02.03-26-0003/20-00

  1. Plakat informacyjny.
  2. Informacja o projekcie.
  3. Rekrutacja do projektu.
  4. Regulamin.
  5. Formularz zgłoszeniowy.
  6. Oświadczenie.

logo efrr

IV Oś priorytetowa - Dziedzictwo naturalne i kulturowe

Działanie 4.1 - Gospodarka wodno-ściekowa

Tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce"

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.04.03.00-26-0049/16-00

1. W Sukowie i Kranowie będzie kanalizacja. W planach dalsze działania

2. Będzie modernizacja oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci kanalizacyjnej – umowa na dofinansowanie inwestycji podpisana

3. Prace nad budową kanalizacji w Sukowie ruszą lada dzień – umowa z wykonawcą podpisana

4. Trwa budowa kanalizacji w Sukowie i Kranowie

logo efrr

IV Oś priorytetowa - Dziedzictwo naturalne i kulturowe

Działanie 4.1 - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: "Zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Niestachów w Gminie Daleszyce w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków"

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPSW.04.01.00-26-0041/16-00

1. Specjalistyczny samochód strażacki dla OSP w Niestachowie.

2. Podpisanie umowy na zakup samochodu strażackiego dla OSP Niestachów.

3. Druhowie z Niestachowa mają nowoczesny wóz strażacki.

logo efrr

VII Oś priorytetowa – Sprawne usługi publiczne

Działanie 7.4 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sierakowie"

Nr umowy o dofinansowanie: RPSW.07.04.00-26-0046/16-00

1. Ruszyły prace nad rozbudową szkoły w Sierakowie.

2. Trwa rozbudowa szkoły w Sierakowie.

3. Sprawdzili postępy prac przy budowie szkoły w Sierakowie - ogromna inwestycja prawie na finiszu.

4. Szkoła w Sierakowie rozbudowana