Daleszyce, dnia 28 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2022.1343 tj) ogłasza się zamiar bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

1. Nazwa i adres organizatora przewozów.
Gmina Daleszyce
adres: Plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce
2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia.
a) wybór operatora zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (art.19 ust.1pkt 3) - bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art.22 ust.1 uptz).


3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na której będą wykonywane przewozy.
Rodzaj transportu.
1) Transport drogowy, przewozy autobusowe.

Linie komunikacyjne objęte przedmiotem zamówienia.
2) Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej Gminy Daleszyce na trasach:
a) Niestachów - Sieraków przez Brzechów, Daleszyce, Danków, Smyków – długość linii ~30,6km;
b) Suków - Trzemosna przez Podmarzysz, Marzysz Pierwszy, Marzysz Drugi, Znojów, Kaczyn, Borków - długość linii ~42,2km;
c) Suków - Widełki przez Marzysz, Kaczyn, Borków, Słopiec, Daleszyce, Niwy, Cisów - długość linii ~61,2km;
d) Suków- Borków przez Niestachów, Kranów, Daleszyce, Słopiec - długość linii ~31,0km
e) Szczecno – Suków przez Komórki – długość linii ~39,1km
f) Mójcza – Daleszyce - długość linii ~30,4km
g) Niwy – Suków przez Daleszyce – Brzechów – Niestachów - długość linii ~17,7km
h) Sieraków – Niestachów przez Niwy (Zielone Niwki)- Brzechów - długość linii ~34,0km

Zamawiający dopuszcza modyfikację oraz dodatkowe konfiguracje tras zgodnie z uzasadnionymi potrzebami mieszkańców.
4. W przypadku bezpośredniego zawarcia umowy, zgodnie z art. 22 ust. 1 uptz.:
Rozpoczęcie świadczenia usług planowane jest nie wcześniej niż 1 rok od dnia publikacji ogłoszenia.
5. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - 12 – 36 miesięcy.
6. Zmiana informacji
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany informacji, o której mowa w pkt 1 - 3 i 6 ogłoszenia.

Zamawiający informuje, ze niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w oparciu o dane z ustalenia wartości szacunkowej na dzień publikacji w przypadku przekroczenia tej wartości zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie konkurencyjnym odpowiadające wartości progom UE.
8. Miejsce zamieszczenie ogłoszenia:
a) Biuletyn Informacji Publicznej (strona internetowa): http://bip.daleszyce.pl/
b) Tablica informacyjna w siedzibie organizatora.
c) Strona internetowa: www.daleszyce.pl
d) https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do