Informuje się mieszkańców Gminy Daleszyce, że w dniu 26.05.2022 r. tj. czwartek o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Daleszycach odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Daleszycach.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce z działań między sesjami.
6. Komunikaty Przewodniczącego Rady.
7. Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy gminy Daleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021”.
8. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce ,,Raportu o stanie gminy za 2021 rok’’.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce na lata 2022-2035,

b) zmian w budżecie Gminy Daleszyce na 2022 rok,
c) przekazania zadania związanego z obsługą świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Daleszycach,
d) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Daleszyce za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę,
e) ustalenia przebiegu i zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

9. Zapytania i interpelacje Radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Siwonia