Zakład Usług Komunalnych w Daleszycach Spółka z o.o. informuje, że w dniu 12.04.2021 r. (poniedziałek) w msc. Kaczyn, Znojów w godz. około od 8:00 do 12:00 nastąpią przerwy w dostawie wody spowodowane pracami na sieci wodociągowej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Cztery działające na terenie gminy Daleszyce kluby sportowe otrzymały dofinansowanie do swojej działalności w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Kluby stanęły do otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

Konkursy zostały ogłoszone przez burmistrza Dariusza Meresińskiego, który po ich rozstrzygnięciu podpisał umowy na udzielenie dotacji z przedstawicielami klubów. Dotacje otrzymają: Klub Karate Kyokushin „Chikara” – na realizację zadania „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas obozu letniego w miejscowości Susiec”; Uczniowski Klub Sportowy SPARTA Daleszyce – na zadanie „Szkolenie oraz współzawodnictwo w piłce nożnej kobiet”; Świętokrzyska Fundacja Sportu – na „Popularyzację i rozwój kolarstwa jako czynnego wypoczynku” oraz Miejsko-Gminny Klub Sportowy „Spartakus” Daleszyce na szeroko rozumianą działalność związaną z piłką nożną.

Co roku kluby sportowe, które mają w statucie działalność na rzecz naszych mieszkańców, mogą starać się o wsparcie swoich działań przez samorząd – podkreśla burmistrz Dariusz Meresiński. – Kluby, które otrzymały dotacje, od lat pracują na sportowe sukcesy młodszych i starszych mieszkańców gminy Daleszyce, są otwarte dla wszystkich chętnych i z wielkim zaangażowaniem działają nie tylko po to, by zdobywać medale i puchary, ale przede wszystkim, by promować zdrową rywalizację i aktywny tryb życia. Te kluby są prawdziwymi ambasadorami naszej gminy: nasi karatecy z klubu Chikara przywożą medale z zawodów w kraju i na świecie; młodzi kolarze z klubu Vento Bike Team działającego pod skrzydłami Świętokrzyskiej Fundacji Sportu nie wracają bez medali i wyróżnień z żadnych zawodów, a startują w najważniejszych rywalizacjach w całym kraju; zawodniczki Sparty praktycznie co roku wracają z medalami z mistrzostw Polski w piłce plażowej, natomiast Spartakus to nie tylko emocje dla miłośników męskiego futbolu, ale też szkolenia w wielu grupach wiekowych, już od przedszkolaków do juniorów w tak zwanej Akademii Spartakusa, która zresztą za swoją działalność została niedawno doceniona specjalnym certyfikatem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Cieszę się, że chętnych do uprawiania sportu w naszej gminie nie brakuje i że możemy wesprzeć działania, które pomagają mieszkańcom w realizacji ich potrzeb – dodaje burmistrz.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
Więcej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Oprócz projektu Umowy Partnerstwa wyznaczone są już też terminy dotyczące dwóch programów krajowych:

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, 16 kwietnia (piątek)
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 21 kwietnia (środa)
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
 • Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
 • Program Ryby
 • Program Pomoc Żywnościowa

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa.
Patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa - jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Organizacyjnie zadania podjęły się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie zorganizowane będzie w formule on-line (z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Webinar), które uzupełni inne formy konsultacji prowadzone dotychczas przez rząd. Będzie również możliwość oglądania wysłuchań bezpośrednio z wykorzystaniem kanałów YouTube i mediów społecznościowych. Całe spotkanie na bieżąco tłumaczone jest na Polski Język Migowy.

Ponieważ zakres tematyczny i terytorialny interwencji w poszczególnych celach polityki będzie omawiany przy okazji kolejnych wysłuchań poświęconych programom krajowym realizującym Umowę Partnerstwa, to w czasie wysłuchania dla Umowy Partnerstwa organizatorzy chcieliby usłyszeć wypowiedzi na tematy horyzontalne, w szczególności:

 • Zasady horyzontalne: równe szanse, partnerstwo, zrównoważony rozwój/zasada nieszkodzenia w nadmierny sposób środowisku (ang. do not significant harm)
 • Wymiar terytorialny planowanych interwencji – jak terytorialnie koncentrować działania
 • Jak uzyskać efekt synergii wydatkując środki unijne?
 • Formy wsparcia finansowego - dotacje i instrumenty finansowe.

Wysłuchanie odwołuje się do tzw. siedmiu zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takie jak: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego. Wysłuchanie jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych), każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Realizacja wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. W żadnym wypadku nie jest prowadzona na zlecenie rządu, tylko we współpracy z rządem (a precyzyjniej z odpowiednim Ministerstwem, odpowiedzialnym za dany program). W oczywisty sposób adresatem uwag jest bowiem właśnie rząd.

Dokładne terminy i zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/
Uwaga! Zgłoszenia udziału w wysłuchaniach publicznych dotyczą zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów).

Daj się wysłuchać!

Gmina Daleszyce zleciła opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy drogi powiatowej w Dankowie i budowy chodnika w Słopcu. Umowy zostały podpisane 31 marca przez burmistrza i wyłonionego w przetargu wykonawcę.

Inwestycje będą realizowane w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, remont i rozbudowę dróg na terenie gminy Daleszyce”. Jedno z działań dotyczy  przygotowania planów przebudowy drogi powiatowej przy działce nr 215/2 w miejscowości Danków, drugie – opracowania projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 0332T w Słopcu.

Umowy na sporządzenie dokumentacji zostały podpisane przez burmistrza Dariusza Meresińskiego oraz firmę Usługi Doradztwa Technicznego „Bingo” z Kielc. Koszt każdego z zadań to kwota ponad 18 tys. zł. Projekty mają być wykonane w tym roku.

16 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, o godz. 21.37, odszedł do Domu Ojca papież Jan Paweł II. Była to pierwsza sobota miesiąca i wigilia Święta Miłosierdzia Bożego.