W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Wprowadziła ona m.in. zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługiwał będzie dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten wypłacany będzie wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłacony zostanie w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem 20 września 2022 r. stosuje się przepisy w nowym brzmieniu.

Ponadto przywołana na wstępie ustawa wprowadza dodatek dla gospodarstw domowych gdy ich głównym źródłem ciepła jest:

— kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
— kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
— kocioł olejowy.

Podobnie jak w przypadku dodatku węglowego obowiązywać będzie zasada: jeden dodatek na jeden adres miejsca zamieszkania.

Przedmiotowy dodatek dla gospodarstw domowych nie będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które otrzymają wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosić będzie:

  • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.

Dodatek wypłacany będzie w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych
z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła